Aktuellt

Socialutskottet vill ha samma krav på offentlig socialtjänst som på privat

Tisdag 5 december 2017

Socialutskottet vill att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten ska gälla även för offentlig verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. S, MP och V reserverar sig.

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Måndag 4 december 2017

Den 7 december höll konstitutionsutskottet ett öppet sammanträde där justitieombudsmannen, JO, överlämnde sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogjorde för verksamheten under verksamhetsåret 1 juli 2016–30 juni 2017. Sammanträdet var öppet för allmänhet och media och kan ses i efterhand via webb-tv.

Georgiens talman besöker riksdagen

Måndag 4 december 2017

Talman Urban Ahlin tar emot när Irakli Kobakhidze, talman i det georgiska parlamentet, gör ett officiellt besök i riksdagen den 6–7 december.

Skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs

Torsdag 30 november 2017

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring med 0,25 procentenheter. Förändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Underdelen av en person som kör i rullstol utomhus. Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Nytt mål för politik som gäller funktionshinder

Torsdag 30 november 2017

Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. I samband med att riksdagen sa ja till regeringens förslag riktades också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Ett av dem handlar om att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Litet barn står och tittar ut genom ett fönster bakifrån. Tunn gardin hänger framför. Foto: Christof Schuerph / TT Foto: Christof Schuerph / TT

Barnombudsmannen ska anmäla om ett barn far illa

Torsdag 30 november 2017

Barnombudsmannens ska ha samma anmälningsskyldighet till socialnämnden enligt socialtjänstlagen som övriga myndigheter, när det handlar om barn som far illa eller behöver skydd. Myndigheten ska också få lämna uppgifter som kan vara av betydelse för den tillsyn som görs av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Montage med en bild från svensk soldat som vinkar till förbipasserande i vagn dragen av åsna i Mali samt en stapel med tiokronor. Foto: Försvarsmakten och TT

Pengar till internationell samverkan

Torsdag 30 november 2017

Två miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet internationell samverkan. Drygt 1,3 miljarder av dem går till avgifter för internationella organisationer som till exempel FN, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer

Torsdag 30 november 2017

Konstitutionsutskottet vill att frågan om att skapa en nationell institution för mänskliga rättigheter ska utredas mer. Ett enigt utskott föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

Flygets konkurrenskraft bör stärkas

Torsdag 30 november 2017

Trafikutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att dels stärka flygets konkurrenskraft i den nationella flygstrategin, dels värna om de regionala flygplatserna. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna i utgiftsområdet ska fördelas.

Sverige deltar i EU-samarbetet Pesco

Torsdag 30 november 2017

Sverige ska delta i det militära så kallade Pesco-samarbetet inom EU. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta. SD och V säger nej till förslaget i en reservation.

Kraven på hållbarhetsrapportering bör minskas

Torsdag 30 november 2017

Alla större svenska företag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Men kraven bör minskas. Det anser civilutskottet, som vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Fotocollage: TT, Mostphotos, Johnér Bildbyrå

Pengarna är fördelade inom tre utgiftsområden i statens budget

Onsdag 29 november 2017

Riksdagen har nu fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till investeringsstöd för studentbostäder. Dessutom har riksdagen bestämt hur mycket pengar Regeringskansliet, Skatteverket och Tullverket med flera ska få för nästa år.

Riksdagen har behandlat skrivelser om statligt företagsägande

Torsdag 23 november 2017

Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen. I den ena skrivelsen redogör regeringen för utvecklingen i bolagen. Regeringen konstaterar bland annat att det är viktigt att kontinuerligt se över vilka bolag staten äger och varför staten äger dem. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Försvarsmakten bör ta över ansvar för utrustning och materiel

Torsdag 23 november 2017

Försvarsmakten bör ta över ansvaret för att underhålla myndighetens utrustning och materiel. Anskaffningen av ett nytt luftvärnssystem bör förankras i riksdagen. Det är två av fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som försvarsutskottet vill att riksdagen riktar till regeringen.

Alla parters inflytande i ny statlig filmpolitik bör garanteras

Torsdag 23 november 2017

Kulturutskottet föreslår att riksdagen återigen bör rikta uppmaningar till regeringen inom två områden: samverkan och inflytande inom filmområdet och museernas donation av föremål. Regeringspartierna och vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Makedoniens talman gästar riksdagen

Torsdag 23 november 2017

Makedoniens talman Talat Xhaferi gästar riksdagen den 27–28 november och tas emot av riksdagens talman Urban Ahlin samt möter första vice talman Ewa Thalén Finné.

Beslagtagna vapen i papperskartong Foto: Tomas Oneborg / TT

Längre straff för vapenbrott

Onsdag 22 november 2017

Straffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år.

Foto: Anders Löwdin

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Onsdag 22 november 2017

Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2018. Riksdagen ställde sig också bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020.

Socialutskottet föreslår att alla med funktionsnedsättning får välja utförare

Tisdag 21 november 2017

Socialutskottet vill att regeringen ska ta ett helhetsgrepp om funktionshinderpolitiken. Utskottet vill också att alla med funktionsnedsättning som har fått ja till en insats ska få möjlighet att välja utförare. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Emma Henriksson (KD) under debatten om personlig assistans Foto: Anders Löwdin

Aktuell debatt om personlig assistans

Måndag 20 november 2017

Den 21 november klockan 13 hölls en aktuell debatt om personlig assistans. Debatten begärdes av Kristdemokraterna. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) deltog. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.