Aktuellt

Valsedlar väljs framför en kö med människor som väntar på att få rösta Foto: Johan Nilsson / TT

Skyddet för valhemligheten förbättras

Onsdag 21 november 2018

I val- och röstningslokaler ska det finnas avskilda platser, så kallade valskärmar, där väljarna kan rösta utan insyn. Det ska också finnas en plats där valsedlar kan läggas ut. Framöver kommer det att ställas högre krav på att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Onsdag 21 november 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap.  Idag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet.

Nej till regeringsförslag om ändrade regler för att hålla utlänningar i förvar

Tisdag 20 november 2018

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att ändra reglerna om förvar och uppsikt av utländska personer. Detta i huvudsak eftersom förslaget baserar sig på en gammal utredning.

Talmannen ger nytt sonderingsuppdrag

Torsdag 15 november 2018

Talman Andreas Norlén har gett Annie Lööf (C) i uppdrag att sondera förutsättningarna för en regering som riksdagen kan tolerera. Uppdraget ska slutredovisas till talmannen senast den 22 november.

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning

Torsdag 15 november 2018

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att viss tid med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Reglerna för AP-fondernas placeringar bör ändras

Torsdag 15 november 2018

Regeringen vill ändra reglerna för hur de så kallade AP-fonderna placerar sina pengar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet håller med i stort men har synpunkter i en reservation.

Omslag på budgetpropositionen för 2019 Foto: Anders Löwdin

Övergångsregeringen lämnade budgetförslag

Torsdag 15 november 2018

Den 15 november lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) övergångsregeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter följde en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare.

Ung man ligger i en soffa med en bärbar dator i knäet Foto: Maskot / Johnér bildbyrå

Radio- och tv-avgiften ersätts av public service-avgift

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen beslutade om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift. Avgiften ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst.

Uppslag ur yttrandefrihetsgrundlagen Foto: Melker Dahlstrand

Ändrade mediegrundlagar

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Onsdag 14 november 2018

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen. Syftet är att antalet riksrevisorer, vid behov, ska kunna ändras snabbare.

Nästa steg i regeringsbildningen

Onsdag 14 november 2018

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under torsdagen den 15 november.

Ulf Kristersson (M) på sin plats i kammaren under prövningen om statsminister. Foto: Anders Löwdin

Nej till Ulf Kristersson (M) som statsminister

Onsdag 14 november 2018

Den 14 november prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Ulf Kristersson (M). Riksdagen röstade nej till talmannens förslag då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot honom.

Pressträff med talmannen onsdag 14 november

Tisdag 13 november 2018

Talman Andreas Norlén håller en pressträff efter riksdagens prövning av förslaget till statsminister. Pressträffen hålls oavsett resultat av omröstningen.

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Tisdag 13 november 2018

Regeringen föreslår att reglerna kring utländska barnäktenskap ska skärpas. Lagändringarna innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Talman Andreas Norlén och Ulf Kristersson (M) Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen ska pröva förslaget till ny statsminister

Måndag 12 november 2018

Måndag den 12 november lade talman Andreas Norlén fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag är att riksdagen till ny statsminister utser Ulf Kristersson (M) som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna. På onsdag den 14 november ska förslaget till statsminister prövas i riksdagen.

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen.

Ändrade mediegrundlagar

Fredag 9 november 2018

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra grundlagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Radio- och tv-avgiften ersätts av ny avgift

Torsdag 8 november 2018

Regeringen föreslår att den nuvarande radio- och tv-avgiften ska ersättas av en ny avgift, public service-avgiften. Den ska betalas av alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med en ändring. Utskottet vill att sändningstillstånden närmast efter att de nya reglerna börjat gälla ska vara i sex år istället för i tio. De nya åttaåriga sändningstillstånden ska därmed gälla från den 1 januari 2026.

Pensionärer spelar Fia med knuff på äldreboende Foto: Maskot / TT

Kommuners möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre förtydligas

Onsdag 7 november 2018

Regeringen föreslår ett antal lagändringar som bland annat förtydligar kommuners möjlighet att skapa biståndsbedömt trygghetsboende. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En kvinna matar sina kor med salladshuvuden Foto: Moa Dahlin / TT

Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbades av sommarens torka

Onsdag 7 november 2018

Djurägare inom lantbruket som har nötdjur eller får och som drabbades av torkan under sommaren 2018 får ett särskilt stöd. Vidare satsas extra pengar på att tillfälligt sänka avgifterna för den offentliga kontroll som görs vid slakterier i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.