Aktuellt

Samråd om frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter

Onsdag 18 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 januari. Diskussioner om det så kallade mjölkpaketet och frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter står på dagordningen.

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar

Torsdag 12 januari 2017

Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Det anser en majoritet i civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

Samråd om utvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern

Onsdag 11 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 januari. Den senaste händelseutvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern står på dagordningen.

Samråd om EU:s handelssystem med utsläppsrätter

Onsdag 14 december 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 december. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s handelssystem med utsläppsrätter och hållbar hantering av kemikalier.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Måndag 12 december 2016

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 14 december. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 15-16 december.

Positivt med forskarutbildade lärare – men många lärare återvänder inte till skolan

Måndag 12 december 2016

Att ha forskarutbildade lärare som jobbar på en skola eller förskola ger en rad positiva effekter, bland annat när det gäller kunskapsspridning och ett ökat engagemang i skolutveckling. Men många lärare som börjat forska inom ramen för de statliga satsningarna på forskarskolor återvänder inte till sina skolor efter examen. Det visar en uppföljning som riksdagens utbildningsutskott låtit göra.

EU-kommissionens fyra förslag om beskattning av företag strider mot subsidiaritetsprincipen

Torsdag 8 december 2016

Skatteutskottet anser att fyra förslag från EU-kommissionen som handlar om företagsbeskattning strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar motiverade yttranden om detta till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Samråd om EU:s relationer med Afrika

Torsdag 8 december 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 december. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s relationer med Afrika, utvidgning, migration och fiskekvoter.

Ja till infrastruktursatsningar men trafikutskottet vill ha mer globalt samarbete om utsläpp

Tisdag 6 december 2016

622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018-2029. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att driva på för gemensamma internationella lösningar så att luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader. Den uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som utskottet nu föreslår.

Nej till regeringens förslag om rätt till att upplåta och överlåta försvarsmateriel

Torsdag 1 december 2016

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att regeringen ska få rätt att under perioden 2017–2020 besluta om att upplåta och överlåta försvarsmateriel under vissa bestämda förutsättningar. S, MP och V vill i stället delvis säga ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet vill ha fler lokala poliser och mer praktik i polisutbildningen

Torsdag 1 december 2016

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar flera tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om rättsväsendet. Det handlar bland annat om fler områdes- och kommunpoliser, mer praktik i polisutbildningen och kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet.

Samråd om den europeiska planeringsterminen 2017

Onsdag 30 november 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 2 december. Några av de frågor som ska tas upp är den europeiska planeringsterminen 2017, europeiska åklagarmyndigheten och europeiskt samarbete för sociala rättigheter.

Civilutskottet upprepar uppmaning till regeringen om att ändra regler om trafikbuller

Torsdag 24 november 2016

Regeringen bör omgående besluta om en ändring i reglerna om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen ska upprepa sitt tillkännagivande från våren 2015 till regeringen. Utskottet tycker att det är anmärkningsvärt att reglerna ännu inte har ändrats. S, MP och V reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande.

Samråd i EU-nämnden om den europeiska rymdstrategin

Onsdag 23 november 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 25 november. Några av de frågor som ska diskuteras är den europeiska rymdstrategin, översynen av telekomregelverket och det europeiska samförståndet om utveckling.

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Tisdag 22 november 2016

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 24 november ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten under året.

Trafikutskottet kritiserar EU-förslag om stöd till trådlös internetuppkoppling i lokala samhällen

Tisdag 22 november 2016

Trafikutskottet tycker att det finns oklarheter med EU-kommissionens förslag om stöd till installation av trådlöst internet i lokala samhällen. Därför anser ett enigt utskott att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen och föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande

Tisdag 22 november 2016

Hur ser förutsättningarna ut för att människor i högre utsträckning ska välja kollektivtrafiken? Den 24 november håller trafikutskottet en öppen utfrågning om hur ett ökat kollektivt resande ska kunna uppnås.

Konsekvenser för företag av nya momsregler bör följas upp

Torsdag 17 november 2016

Regeringen bör följa upp konsekvenser av EU-regler om moms som börjar gälla i Sverige i januari. Skatteutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att göra en sådan uppföljning. De uppdaterade EU-reglerna handlar om att begreppet fastighet får en ny definition. Om de ändrade reglerna innebär orimligt stora svårigheter för företagen bör regeringen också komma med förslag för att motverka detta.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Torsdag 17 november 2016

Finansutskottet säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2017. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget.

Nej till regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling

Torsdag 17 november 2016

Finansutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Finansutskottet säger nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal.