Debatter och beslut

Kammaren i dag Onsdag 29 mars 2017

Debatt om förslag

  • Riksdagen debatterar utskottens förslag.

Beslut

  • Riksdagen beslutar om ärenden.

Riksdagsbeslut

Här får du korta sammanfattningar av utskottens förslag som riksdagen ska besluta om och de senaste besluten som riksdagen har fattat.

Beslut i korthet

23 mars 2017

Statliga stöd till innovation och företagande har granskats (NU11)

Beslutsdatum: 23 mars 2017
Betänkande 2016/17:NU11

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande. I rapporten har revisionen granskat tre myndigheters arbete med företagsstöd och om regeringen och myndigheterna har överblick över stöden och deras effekter.

Enligt Riksrevisionen saknar regeringen en tydlig överblick av stöden och deras effekter. Granskningen visar också att det är svårt att mäta effekterna av stöden eftersom det saknas användbara data och tydliga mål för att kunna följa upp stöden på ett bra sätt.

Riksrevisionen tycker att regeringen bör skapa bättre förutsättningar för en bättre överblick över stöden till näringslivet. Tillväxtanalys uppdrag bör utformas så att myndigheten kan bidra med mer systematisk kunskap om företagsstöden.

Regeringen håller med Riksrevisionen om att den samlade överblicken behöver förbättras. Regeringen kommer därför bland annat att ge Tillväxtanalys i uppdrag att utveckla analysmetoder och utvärderingar.

Näringsutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och ser positivt på de åtgärder som regeringen kommer att genomföra.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Statliga stöd till innovation och företagande har granskats (NU11)
Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider (NU12)

Beslutsdatum: 23 mars 2017
Betänkande 2016/17:NU12

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag om näringspolitik som behandlades samtidigt.

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider (NU12)

22 mars 2017

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas (CU10)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:CU10

Riksdagen tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför uppmanar riksdagen regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som riksdagen riktar till regeringen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Riksdagen tycker att regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma med förslag om lagändringar.

Riksdagens övriga tre tillkännagivanden handlar om att

  • polygama äktenskap bör utredas,
  • barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister och att
  • systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras.
Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas (CU10)
Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU17)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:FiU17

Riksdagen vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data ska också tillgängliggöras. Då kan medborgarna få effektivare och bättre service. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Öppna data kan definieras som digital information som är fri att använda, återanvända och distribuera utan någon annan motprestation än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU17)
Ny skrivelse om finansiell och monetär stabilitet behövs (FiU22)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:FiU22

Regeringen borde regelbundet lämna en skrivelse till riksdagen som handlar om Internationella valutafondens (IMF) arbete med frågor som rör finansiell och monetär stabilitet. Skrivelsen bör också beröra andra internationella finansiella institutioners arbete med dessa frågor. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Redan i dag lämnar regeringen en skrivelse om IMF, Världsbanksgruppen och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna till riksdagen. Innehållet i den skrivelsen är dock under omgörning och därför anser riksdagen att en ny skrivelse behövs som specifikt behandlar finansiell och monetär stabilitet.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt.

Ny skrivelse om finansiell och monetär stabilitet behövs (FiU22)
EU-organ får stöd i bedrägeribekämpning (JuU22)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:JuU22

Regeringen vill införa en ny lag som ska underlätta vid de kontroller som Olaf, europeiska byrån för bedrägeribekämpning, genomför i Sverige. Olaf är det EU-organ som arbetar för att avslöja och stoppa bedrägerier med EU-pengar.

Lagen innebär att de svenska myndigheter som deltar i Olafs kontroller ska ges utökade befogenheter. Bland annat ska de få de undersökningsbefogenheter som behövs vid Olafs platskontroller, och kunna begära handräckning av Kronofogdemyndigheten.

Syftet med lagen är att bättra svara upp till de krav som EU:s medlemsländer har på sig om att ge Olaf det stöd som behövs i arbetet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 maj 2017.

EU-organ får stöd i bedrägeribekämpning (JuU22)
Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten (KrU4)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:KrU4

Riksidrottsförbundet, RF, arbetar redan för att fler personer med funktionsnedsättning ska bli aktiva inom idrottsrörelsen. Riksdagen vill gå ett steg längre och anser att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området civila samhället.

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten (KrU4)
Nej till motioner inom kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:KrU8

Riksdagen sa nej till motioner inom kultur och fritid för barn och unga. Motionerna handlar bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, information och åtgärder för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, åtgärder mot nätmobbning av unga, Skapande skola samt den kommunala musik- och kulturskolan.

Anledningen är bland annat att insatser redan görs på området, att det redan pågår utredningar och uppdrag samt att regeringen har ett pågående arbete med förslag.

Nej till motioner inom kultur och fritid för barn och unga (KrU8)
Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft (TU10)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:TU10

Den 26 januari presenterade regeringen " En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem". Men riksdagen tycker inte regeringens flygstrategi är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt riksdagen. Därför bör de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin ändras och ges en ny inriktning. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft.

Riksdagen tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Riksdagen anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft (TU10)
Den konsulära krisberedskapen har granskats (UU12)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:UU12

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap. I Utrikesförvaltningen ingår Utrikesdepartementet, UD samt ambassader och generalkonsulat.

Lagen om konsulära katastrofinsatser som började gälla 2010 innebär att staten ska ha en organisation och beredskap för att kunna hjälpa svenskar som råkar ut för kris eller katastrof utomlands. I första hand ska den enskilda människan ansvara för sin säkerhet vid utlandsvistelse, till exempel genom att teckna reseförsäkring och följa UD:s avrådan från resa. Men om en kris eller katastrof inträffar kan staten bli ansvarig för att hjälpa svenskar utomlands.

Riksrevisionen bedömer att den beredskapsorganisation som har byggts upp överlag anses ha förutsättningar att klara av att hantera sin uppgift. Men samtidigt rekommenderar riksrevisionen att Utrikesförvaltningen ser över sin hantering av beredskapsplanering, utvärdering och utbildning. Bland annat anser Riksrevisionen att utlandsmyndigheterna varje år ska genomföra krisövningar som sedan följs upp.

Utrikesutskottet välkomnar det arbete som gjorts inom Utrikesförvaltningen. Utskottet tycker att det är bra att regeringen tänker följa Riksrevisionens rekommendationer och instämmer i Riksrevisionens påpekanden om att systematisk utvärdering är viktigt.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Den konsulära krisberedskapen har granskats (UU12)
Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU15)

Beslutsdatum: 22 mars 2017
Betänkande 2016/17:UbU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om gymnasieskolan. Skälen är huvudsakligen att riksdagen anser att gällande regler är tillräckliga, att åtgärder har vidtagits och arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om behörighetskrav till gymnasieskolan, introduktionsprogram, nya inslag på de nationella programmen, ämnesbetyg, rektorns befogenheter när det gäller avstängning av elever och kommunernas uppföljningsansvar.

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU15)

16 mars 2017

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning (AU16)

Beslutsdatum: 16 mars 2017
Betänkande 2016/17:AU16

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser riksdagen.

Den 22 juni 2016 tillsatte regeringen en utredning som nu går under namnet Arbetsmarknadsutredningen. Utredningens uppdrag är att se över hur statens agerande och Arbetsförmedlingens uppdrag ska se ut för att bidra till att arbetsmarknaden fungerar väl. Arbetsmarknadsutredningen ska presentera sina resultat senast den 31 januari 2019.

Riksdagen vill nu att regeringen senast den 31 mars ger den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Enligt riksdagen bör utredningen ge förslag till hur delar av Arbetsförmedlingens uppgifter kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden. Riksdagen tycker att jobbmatchningen i framtiden bör skötas av andra aktörer och att Arbetsförmedlingen i huvudsak ska ansvara för myndighetsutövning, till exempel anvisa till ett program eller bevilja en insats.

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning (AU16)
Alla riksdagsbeslut

Förslag till beslut

30 mars 2017

Sverige ska lämna information om inkomstskillnader (FiU39)

Planerat datum för debatt: 30 mars 2017
Betänkande 2016/17:FiU39

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader. I rapporten har Riksrevisionen granskat SCB:s (Statistiska centralbyrån) förutsättningar att lämna ut data till den internationella forskningsdatabasen LIS, Luxembourg Income Study. Databasen består av mikrodata om skatter, socialförsäkringar och bidrag för medborgare i 47 länder.

Riksrevisionen bedömer att intresset för frågor som handlar om inkomstfördelning har ökat och att det är viktigt att uppgifter från svenska myndigheter finns med i databasen. SCB har tidigare levererat uppgifter till LIS, men på grund av rättsliga skäl har det inte gjorts de senaste tio åren. Riksrevisionen anser därmed att nya lösningar för att kunna dela med sig av uppgifterna bör tas fram. Regeringen håller med och ska reda ut hur SCB på nytt kan ges förutsättningar att lämna information till LIS.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Sverige ska lämna information om inkomstskillnader (FiU39)
Viktigt att Kriminalvården prioriterar arbetet mot våldsbejakande extremism (JuU19)

Planerat datum för debatt: 30 mars 2017
Betänkande 2016/17:JuU19

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Det är också angeläget att regeringen driver på och vidtar åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården genomför och prioriterar ett arbete med den här inriktningen. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner om kriminalvårdsfrågor.

Viktigt att Kriminalvården prioriterar arbetet mot våldsbejakande extremism (JuU19)

29 mars 2017

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater (FöU10)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:FöU10

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd.

Exempelvis kommer minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för till exempel handgranater att höjas till fängelse i ett år i stället för sex månader, som i dag. När det gäller synnerligen grova brott skärps straffet till fängelse i lägst tre år och högst sex år.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att minimistraffet för grova brott bör skärpas ytterligare, från ett till två år. En sådan ändring skulle till exempel innebära att polisen vid misstanke om brott får avlyssna elektronisk kommunikation.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 maj 2017.

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater (FöU10)
Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU19)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:KU19

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om allmänna helgdagar. Skälet är bland annat att utskottet inte ser någon anledning att ändra de regler som gäller i dag. Motionerna handlar bland annat om flaggning, nationella symboler, allmänna helgdagar och en minnesdag tillägnad kommunismens offer.

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU19)
KU vill se åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar (KU22)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:KU22

Regeringen bör verka för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Demokratiutredningen har uppmärksammat att valdeltagandet bland utlandssvenskar är särskilt lågt. Detta kan ha många orsaker. Utredningen bereds just nu i Regeringskansliet. Men Konstitutionsutskottet, KU, anser att regeringen redan nu bör verka för att förbättra utlandssvenskars möjligheter att rösta. Om det finns svårigheter för utlandssvenskar att rösta så är det enligt KU rimligt att riksdag, regering och myndigheter gör allt som går för att förbättra detta. Konstitutionsutskottet tycker bland annat att öppettiderna för röstning på svenska ambassader och konsulat bör vara bättre inför kommande val. Inte minst vad gäller kvällar och helger.

KU vill se åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar (KU22)
Uppgifter om ekologiska aktörer ska vara offentliga för allmänheten (MJU18)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:MJU18

Enligt EU-regler ska allmänheten ha tillgång till vissa uppgifter om de ekologiska producenter som verkar i landet. Sverige har fått kritik från EU för att kravet på offentliggörande inte är helt uppfyllt.

Regeringen vill därmed göra ändringar i lagen om kontroll av ekologisk produktion för att bättre svara upp till de ställda kraven.

När lagen skrivs om innebär det att de kontrollerande aktörerna är skyldiga att redovisa sina uppgifter för allmänheten via sina webbplatser. I Sverige är det privata aktörer som utför kontrollen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och att den nya lagen börjar gälla den 1 maj 2017.

Uppgifter om ekologiska aktörer ska vara offentliga för allmänheten (MJU18)
Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:NU13

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om handelspolitik. Motionerna handlar bland annat om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien och främjandet av EU:s inre marknad. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående insatser.

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)
Nej till motioner om energipolitik (NU14)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:NU14

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om energipolitik. Förslagen handlar bland annat om energipolitikens övergripande inriktning, kärnkraft, olika typer av förnybar energi och energieffektivisering.

Utskottet hänvisar i flera fall till att de frågor motionerna tar upp omfattas av den energiöverenskommelse som slöts mellan fem partier i juni 2016 och till att Energikommissionens förslag om den långsiktiga energipolitiken för närvarande är ute på remiss.

Nej till motioner om energipolitik (NU14)
Organisationer ska kunna begränsa antal medlemmar per ombud (NU15)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:NU15

Organisationer som förvaltar upphovsrätt ska kunna införa en begränsning av medlemmars rätt att välja ombud inför beslut som ska tas vid organisationernas stämmor. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Upphovsrätt förvaltas ofta av organisationer som företräder ett stort antal rättighetshavare. SAMI och STIM är exempel på sådana organisationer. Organisationerna kallas kollektiva förvaltningsorganisationer. Viktiga beslut fattas på organisationernas stämmor och en medlem kan rösta själv eller via ett ombud. Enligt dagens regler kan ett ombud företräda hur många medlemmar som helst. Men regeringen vill nu alltså ge organisationerna rätt att begränsa rätten att anlita ombud. Organisationerna kan i sina stadgar skriva in vem som får vara ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda. En av förutsättningarna är dock att det inte hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2017.

Organisationer ska kunna begränsa antal medlemmar per ombud (NU15)
Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:SfU7

Migrationsverket ska få begära hjälp av polisen med att förflytta personer som inte flyttar frivilligt från ett asylboende, trots att de inte längre har rätt att bo kvar. Det kan till exempel vara när en persons utvisningsbeslut börjar gälla, eller om personen har fått uppehållstillstånd och boende i en kommun.

Förutsättningen för att Migrationsverket ska kunna begära hjälp från polisen är till exempel att personen inte flyttar ut trots uppmaningar, eller om det finns en risk för att personen skulle kunna skada sig själv.

Syftet med regeringens förslag är bland annat att frigöra platser till nya asylsökanden och att minska statens kostnader. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7)
Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet regleras i egen lag (SfU13)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:SfU13

Regeringen föreslår att en ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet införs. De nuvarande reglerna om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet hänvisar till i stor utsträckning till försäkringsrörelselagen. Den lagen har dock ändrats till följd av ett EU-direktiv. Regeringens förslag om en ny lag innebär att det istället blir en självständig reglering av försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet, det vill säga att verksamheten regleras i en egen lag.

I lagen införs bland annat ett flertal investeringsregler som motsvarar dem som gäller för försäkringsföretag. Det gäller regler om aktsamhet, riskkontroll och riskspridning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska enligt förslaget få bestämma regler för användning av derivatinstrument.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.
Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ny lag. Utskottet föreslår också att regeringen ska få bestämma regler för de avgifter Pensionsmyndigheten ska bidra till för att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet regleras i egen lag (SfU13)
Nej till motioner om inkomstskatt (SkU22)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:SkU22

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som rör inkomstbeskattningen av privatpersoner. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, HUS-avdrag, idrottsledare, försvarsanställda, bosparande, expertskatten och uthyrning av bostäder. Några andra områden är personalvårdsförmåner, personaloptioner, bilförmån, reseavdrag, hälsofrämjande åtgärder, pensionssparande samt gåvor till ideella ändamål.

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU22)
Nej till motioner om moms (SkU25)

Planerat datum för debatt: 29 mars 2017
Betänkande 2016/17:SkU25

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om moms. Skälet är bland annat att utredningar pågår på området. Motionerna handlar bland annat om skattesatser, och moms på ideella föreningar.

Nej till motioner om moms (SkU25)

23 mars 2017

Planeringen av biståndsarbetet har granskats (UU8)

Planerat datum för debatt: 23 mars 2017
Betänkande 2016/17:UU8

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet. I rapporten har Riksrevisionen granskat om Utrikesdepartementet och Sida planerar biståndsverksamheten på ett långsiktigt och förutsägbart sätt.

Den statliga beredskapen var låg under den granskade perioden januari 2010 till april 2016, konstaterar Riksrevisionen. Dessutom ökade osäkerheten i hur mycket kapital som behövs för att finansiera verksamheten. Riksrevisionen anser därmed att regeringen bör förbättra sin budgetering och planering.

Regeringen håller med om kritiken och har redovisat förändringar som ska göras enligt Riksrevisionens rekommendationer.

Utrikesutskottet välkomnar regeringens planerade åtgärder och utgår från att regeringen gör en heltäckande översyn utifrån Riksrevisionens granskning där olika alternativ för att beräkna och fördela asylkostnaderna uppmärksammas. Utskottet understryker hur viktigt det är att regeringen redovisar förbättringsarbetet för riksdagen.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Planeringen av biståndsarbetet har granskats (UU8)