Debatter och beslut

Kammaren i dag Lördag 21 oktober 2017

Riksdagsbeslut

Här får du korta sammanfattningar av utskottens förslag som riksdagen ska besluta om och de senaste besluten som riksdagen har fattat.

Beslut i korthet

18 oktober 2017

Myndigheternas arbete har granskats av riksrevisorerna (FiU9)

Beslutsdatum: 18 oktober 2017
Betänkande 2017/18:FiU9

Det finns brister och otydligheter i hur myndighetsverksamhet som finansieras av avgifter ska styras. Det är en av slutsatserna som framkommer av riksrevisorernas årliga rapport som riksdagen har behandlat.

Riksrevisorernas årliga rapport bygger på granskningar de gjort under det senaste året, de kan delas in i två kategorier:

 • Årlig revision med fokus på om myndigheternas årsredovisningar ger en rättvis bild av verksamheten.
 • Effektivitetsrevision om hur effektiv myndigheten är.

Riksdagen tycker att rapporten har en betydelsefull funktion eftersom den ger riksdagen möjlighet att diskutera de viktigaste frågorna från året som gått.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Myndigheternas arbete har granskats av riksrevisorerna (FiU9)
Fiskelagen ändras och förtydligas (MJU3)

Beslutsdatum: 18 oktober 2017
Betänkande 2017/18:MJU3

Det genomförs ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten.

Det blir dessutom brottsligt att bryta mot de nya reglerna för vägning och de som gör det riskerar straff i form av böter.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Fiskelagen ändras och förtydligas (MJU3)
Svenska lagar anpassas till EU-regler inom området medicinteknik (SoU3)

Beslutsdatum: 18 oktober 2017
Betänkande 2017/18:SoU3

Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat om lagändringar för att göra vissa anpassningar av svensk rätt till EU-regler på området medicinteknik. Beslutet gäller bland annat vilken myndighet som ska utse och utöva tillsyn över de svenska organ som bedömer om medicintekniska produkter och aktuella kvalitetssystem överensstämmer med gällande EU-regler. Den ansvariga myndigheten ska fullgöra de uppgifter som följer av EU-förordningarna om medicintekniska produkter respektive medicin­tekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Ändringarna börjar gälla den 26 november 2017.

Svenska lagar anpassas till EU-regler inom området medicinteknik (SoU3)
Statens styrning av vården har granskats (SoU4)

Beslutsdatum: 18 oktober 2017
Betänkande 2017/18:SoU4

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om statens styrning inom vården.

Riksrevisionen har under ett tiotal år granskat om statens insatser bidrar till att kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården ökar. Fokus har legat på regeringens styrning av Socialstyrelsen och den styrning som sker av de som bedriver vård via Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I dagsläget anser Riksrevisionen att Socialstyrelsens och SKLs olika roller har gått in i varandra på grund av hur regeringen har styrt. Uppdelningen mellan dem har varit otydlig.

Regeringen håller till stora delar med om Riksrevisionens bedömningar. Däremot påpekar regeringen att många av de åtgärder som Riksrevisionen föreslår redan har hunnit påbörjas under de år som granskningen pågått.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Statens styrning av vården har granskats (SoU4)
Kommunerna ska kontrollera tankstationer för väte (TU2)

Beslutsdatum: 18 oktober 2017
Betänkande 2017/18:TU2

Kommunerna blir ansvariga för att kontrollera att tankstationer för väte uppfyller vissa krav. Väte kan till exempel användas som bränsle för vissa typer av bilar. Eftersom kommunerna redan har liknande uppgifter tycker riksdagen att det både är en kostnadseffektiv och praktisk lösning. Kommunerna ska även få möjlighet att anlita externa företag för att genomföra kontrollerna.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag och ändringarna börjar gälla den 18 november 2017.

Kommunerna ska kontrollera tankstationer för väte (TU2)

11 oktober 2017

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt (FiU7)

Beslutsdatum: 11 oktober 2017
Utlåtande 2017/18:FiU7

EU-kommissionen vill ändra reglerna för tillsyn av de aktörer som är mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner. Syftet med kommissionens förslag är att förstärka tillsynen av centrala motparter för att minska risker i handeln.

Riksdagen menar att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Enligt förslaget ska det bland annat finnas krav på samtycke från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och relevanta centralbanker för vissa beslut. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de kontrollverktyg som redan finns och förslaget riskerar att skapa en ineffektiv tillsynsstruktur.

Riksdagen beslutade att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt (FiU7)

27 september 2017

Kommunerna visade positiv utveckling under 2016 (FiU8)

Beslutsdatum: 27 september 2017
Betänkande 2017/18:FiU8

Majoriteten av Sveriges kommuner och landsting redovisade positiva resultat under 2016. Det framgår av regeringens skrivelse som har behandlats av riksdagen.

Skrivelsen utkommer en gång per år och är en redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Det var 98 procent av kommunerna och 85 procent av landstingen som redovisade positiva resultat 2016, det är en ökning jämfört med 2015. Kommunernas intäkter ökade med 12,5 procent vilket också är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare år. Det beror främst på:

 • Ökade statliga ersättningar relaterade till migration.
 • Satsningar inom utbildningsområdet.
 • Ett extra statsbidrag för att stärka hälso- och sjukvården.
 • Försäljningar av fastigheter.

Det som redovisas i skrivelsen finns till stor del också med i budgetpropositionen. Riksdagen anser att riksdagen bör se över att i framtiden ta bort skrivelsen och istället utveckla den redovisning som redan finns i budgetpropositionen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Kommunerna visade positiv utveckling under 2016 (FiU8)
Beredskapen inför brexit-omröstningen har granskats (FiU12)

Beslutsdatum: 27 september 2017
Betänkande 2017/18:FiU12

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen.

Riksrevisionen konstaterar att regering, myndigheter och Riksbanken förberedde sig i en rimlig omfattning och att krisberedskapen var god inför den brittiska folkomröstningen. Riksrevisionen ger dock två rekommendationer:

 • Myndigheter som ska värna om den finansiella stabiliteten bör upprätta styrdokument eller motsvarande vägledningar för att snabbt kunna ställa om från normal verksamhet till krisberedskap.
 • Myndigheterna bör göra utvärderingar av krisförberedelser och krishantering för att kunna uppdatera relevanta styrdokument om det behövs.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Beredskapen inför brexit-omröstningen har granskats (FiU12)
Utsläpp från drivmedel ska minskas (MJU4)

Beslutsdatum: 27 september 2017
Betänkande 2017/18:MJU4

Leverantörer av vissa drivmedel kommer att behöva minska de växthusgasutsläpp som drivmedlen orsakar. Utsläppen ska minskas med sex procent jämfört med 2010 och minskningen ska ske senast under 2020. Den leverantör som inte når målet ska betala en utsläppsavgift. Förändringen är en anpassning till EU:s lagstiftning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och att lagändringen börjar gälla den 1 november 2017.

Utsläpp från drivmedel ska minskas (MJU4)
Polisen får tydligare befogenheter när de genomför beslut om avvisning eller utvisning (SfU5)

Beslutsdatum: 27 september 2017
Betänkande 2017/18:SfU5

Nu förtydligas Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder när de genomför ett beslut om avvisning eller utvisning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tidigare har det funnit oklarheter om vilka befogenheter polisen har när de omhändertar utlänningar som ska utvisas eller avvisas. Nu tydliggörs det att polisen har rätt att omhänderta en person om det är nödvändigt för att kunna genomföra en utvisning eller avvisning. I vissa fall ska Säkerhetspolisen kunna ta hand om en utlännings pass eller identitetshandlingar.

Dessutom får Polismyndigheten samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar när det finns ett beslut om avvisning som får genomföras även om det har överklagats. Det ska bara kunna ske i undantagsfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2017.

Polisen får tydligare befogenheter när de genomför beslut om avvisning eller utvisning (SfU5)
Ideella föreningar och trossamfund får tydligare skatteregler (SkU2)

Beslutsdatum: 27 september 2017
Betänkande 2017/18:SkU2

Ideella föreningar och trossamfund ska inte behöva betala skatt för inkomster som de får när de överlåter rättigheter. Det kan till exempel vara när en förening låter ett företag använda föreningens klubbmärke i sin egen marknadsföring för att visa att de stöttar deras verksamhet.

Dessutom förtydligas bestämmelserna för när kollektivavtalsstiftelser, som till exempel trygghetsstiftelser, ska betala skatt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Ideella föreningar och trossamfund får tydligare skatteregler (SkU2)
Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte (SoU2)

Beslutsdatum: 27 september 2017
Betänkande 2017/18:SoU2

Personuppgifterna i receptregistret ska få användas för fler ändamål än i dag. Syftet med förändringen är bland annat att myndigheter på ett bättre sätt ska kunna följa upp användningen av läkemedel. Dessutom ska det finnas information i receptregistret om varför en patient fått ett läkemedel utskrivet.

I dag får personuppgifter i receptregistret bara användas om det behövs för epidemiologiska undersökningar, forskning och statistik. Framöver ska personuppgifterna också få användas för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen vill också att regeringen ska skynda på arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling. Riksdagen uppmanar, i ett tillkännagivande, regeringen till att snabba på arbetet med läkemedelslistan.

Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte (SoU2)
Alla riksdagsbeslut

Förslag till beslut

26 oktober 2017

Regler för sjöfarten blir enklare (TU3)

Planerat datum för debatt: 26 oktober 2017
Betänkande 2017/18:TU3

Flera regler för sjöfarten ska bli enklare. Bland annat ska registreringen av mindre skepp förenklas,

och det ska bli lättare att registrera skepp som har köpts utomlands. Dessutom tas kravet på att skeppsnamn ska kunna särskiljas bort.

Syftet med lagändringarna är att underlätta för sjöfartsnäringen.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att de nya lagarna börjar gälla den 1 februari 2018.

Regler för sjöfarten blir enklare (TU3)

25 oktober 2017

Undantag från plan- och bygglagen om antalet asylsökande ökar (CU3)

Planerat datum för debatt: 25 oktober 2017
Betänkande 2017/18:CU3

Om antalet asylsökande har varit eller förväntas bli stort, måste det vara möjligt att snabbt kunna ordna boenden för de asylsökande. Om det är nödvändigt ska regeringen i dessa fall kunna ta beslut om undantag från vissa krav och bestämmelser i plan- och bygglagen. Undantagen gäller till exempel kraven på att ta hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse, kraven på bygglov och kraven på marklov.

Undantagen ska stå i proportion till de intressen som kraven avser att skydda och främja.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att den nya lagen börjar gälla 1 januari 2018.

Undantag från plan- och bygglagen om antalet asylsökande ökar (CU3)
Regeringen ska få ta fram regler om avgift för elberedskap (FöU9)

Planerat datum för debatt: 25 oktober 2017
Betänkande 2017/18:FöU9

Regeringen får rätt att besluta om regler om de beredskapsavgifter som elföretag ska betala. Avgifterna används för att förebygga, motstå och hantera den typ av störningar i elförsörjningen som kan innebära att det blir svåra påfrestningar på samhället.

Förändringen innebär att elberedskapslagen ändras. Den reglerar vilka skyldigheter ett elföretag har för att se till att samhället har tillgång till el. I dag är det specificerat i lagen vilka avgifter som ska betalas, framöver kommer det alltså att vara regeringen som bestämmer reglerna. Regeringen kan också välja att lämna över rätten till en myndighet.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Regeringen ska få ta fram regler om avgift för elberedskap (FöU9)
Konkurrensverket tar över beslut om företagskoncentrationer

Planerat datum för debatt: 25 oktober 2017
Betänkande 2017/18:NU5

I dag är det Patent- och marknadsdomstolen som är första instans att fatta beslut i frågor om företagskoncentrationer. Regeringen vill att det i stället ska vara Konkurrensverket som tar besluten. På så vis kan domstolarna fokusera på enbart dömande uppgifter. Konkurrensverkets beslut ska kunna överklagas till domstolen. Regeringen vill också upphäva lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Syftet är att Sveriges konkurrensregler ska likställas med EU:s.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Konkurrensverket tar över beslut om företagskoncentrationer
Tre svenska lagar anpassas till nya EU-regler (NU6)

Planerat datum för debatt: 25 oktober 2017
Betänkande 2017/18:NU6

Svensk rätt ska anpassas till nya tvingande regler om EU-varumärken. I dag finns det hänvisningar till reglerna i tre lagar:

 • Varumärkeslagen
 • Firmalagen
 • Lagen om rättegången i arbetstvister

De hänvisningarna kommer nu att uppdateras.

Tidigare har reglerna om EU-varumärken varit uppdelade, nu har de slagits samman. Ändringarna innebär inga praktiska förändringar i den svenska lagen.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Tre svenska lagar anpassas till nya EU-regler (NU6)
Tydligare regler för anslutning av biogas till naturgasnätet (NU7)

Planerat datum för debatt: 25 oktober 2017
Betänkande 2017/18:NU7

Det ska bli lättare att distribuera biogas i naturgasnät. De som äger naturgasledningar ska bland annat bli tvungna att offentliggöra de villkor som gäller för gasens kvalitet, lukt och tryck.

I dagsläget behöver de som äger en naturgasledning endast informera om avgift och övriga villkor när någon begär att få göra en ny anslutning. Det finns inte heller något krav på att ägarna ska offentliggöra den typen av information.

Genom lagändringen blir det tydligare vad som gäller, vilket förväntas öka möjligheterna för att biogasen kommer att användas mer än i dag. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Tydligare regler för anslutning av biogas till naturgasnätet (NU7)
Diskussionsunderlag om globalisering har granskats (NU8)

Planerat datum för debatt: 25 oktober 2017
Utlåtande 2017/18:NU8

EU ska vara en stark röst för en fri och rättvis handel i världen. Det kan bland annat leda till ökat välstånd och främja en hållbar utveckling. Det framhåller näringsutskottet i sin granskning av ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen som handlar om globalisering. Syftet med underlaget är att starta upp diskussioner i EU:s medlemslämnder om hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden.

Utskottet håller med om att vissa utmaningar som berör alla medlemsländer borde hanteras på EU-nivå. Det kan till exempel vara klimatförändringar och ekonomisk tillväxt. Samtidigt påpekar utskottet att samarbetet inom EU måste utvecklas och förbättras på ett sätt som respekterar subsidaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Utskottet vill också betona att insatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram är viktiga. Det är program som finns för att stärka tillväxt och skapa jobb, de finansieras genom EU:s gemensamma budget. När Storbritannien går ur EU kommer intäkterna att minska och i och med det anser utskottet att även EU-budgeten måste minskas.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger granskningen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Diskussionsunderlag om globalisering har granskats (NU8)
Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 (SfU8)

Planerat datum för debatt: 25 oktober 2017
Betänkande 2017/18:SfU8

Socialförsäkringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om lärdomar från flyktingsituationen hösten 2015.

Riksrevisionen har granskat om bland annat regeringen och Migrationsverket hade tillräcklig beredskap för att hantera situationen med många asylsökande och hur situationen hanterades. I stort sett anser Riksrevisionen att myndigheterna lyckades ta emot och ordna tak över huvudet för det stora antalet asylsökande. Men det fanns brister i samarbetet mellan myndigheterna. Det berodde bland annat på att det var oklart vilka regler som gällde. Dessutom hade myndigheterna inte tillräcklig beredskap för den här typen av situationer.

Riksrevisionen lämnar flera rekommendationer till hur regeringen kan gå vidare och regeringen håller till stor del med om Riksrevisionens slutsatser.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Det vill säga avslutar ärendet.

Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 (SfU8)