Dokument & lagar (3 965 träffar)

Kommittédirektiv 2017:19

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Innehåll Sammanfattning Internationaliseringen av universitet och högskolor behöver underlättas och öka Internationalisering av universitet och högskolor har stor betydelse för andra delar av samhället Internationaliseringen behöver öka Uttryck

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:18 kommittébeteckning: Ju 2016:09

Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:17 kommittébeteckning: S 2015:02

Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Innehåll Sammanfattning Hälsans ojämlika fördelning Kommissionens utåtriktade arbetet ska fortsätta Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:16

Datalagring och EU-rätten Innehåll Sammanfattning Reglerna om datalagring och om vissa hemliga tvångsmedel behöver ses över Uppdraget att se över den svenska datalagringsregleringen i ljuset av EU-domstolens förhandsavgörande om datalagring Uppgifter som kan lagras Utredaren ska Tillgången till

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:14

En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen Innehåll Sammanfattning Nuvarande reglering Behovet av en översyn Uppdraget Särskilt allvarlig brottslighet Utredaren ska därför Straffskalornas utformning Utredaren ska därför Kvalifikationsgrunder vid grova brott Utredaren

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:13

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Statens ansvar för kommunernas förutsättningar Kommunerna står inför stora utmaningar Krav på strategisk kapacitet Uppdraget Identifiera kommunernas utmaningar och analysera konsekvenserna av dem

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:12

Kommunal planering för bostäder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet Uppdraget att föreslå hur det kommunala bostadsbyggnadsbehovet ska kvantifieras Utredaren ska därför Uppdraget att säkerställa att det kommunala bostadsbyggnadsbehovet kommer till uttryck

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:11 kommittébeteckning: S 2015:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S 2015:07) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 december 2015 kommittédirektiv om ökad följsamhet

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:10 kommittébeteckning: Ju 2015:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juli 2015 kommittédirektiv om stärkt ställning för hyresgäster (dir. 2015:83).

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:9

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Gällande regler Handel med hyreskontrakt är ett utbrett problem Det behövs åtgärder för att motverka handel med hyreskontrakt Utredarens uppdrag Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:8 kommittébeteckning: Fi 2016:01

Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01) Innehåll En justerad tidsplan Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 En justerad tidsplan Regeringen beslutade den 10 mars 2016 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation för att stödja och stimulera arbetet med

2017-01-26

Kommittédirektiv 2017:7

Bostadsbyggande på statens fastigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bristande tillgång på mark för bostadsbyggande Staten som fastighetsägare Utredningsbehovet Avyttra eller upplåta statens fastigheter Lantmäteriet som oberoende värderare Uppdraget Inventering Förhandling Konsekvensbeskrivningar Redovisning

2017-01-26

Kommittédirektiv 2017:6

En utvecklad översiktsplanering Innehåll Sammanfattning Bakgrund Översiktsplanens funktion i plansystemet Om detaljplanekravet Om möjligheten att reglera upplåtelseformer i en detaljplan Möjligheten för enskilda att ta initiativ till planläggning Utredningsbehovet Detaljplanekravet bör begränsas Kommunens

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:5 kommittébeteckning: Ju 2013:17

Tilläggsdirektiv till delegation för migrationsstudier (Ju 2013:17) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om delegation för migrationsstudier (dir. 2013:102). Enligt

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:4

Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Det finns skäl att utreda om det behövs en stärkt lagstiftning för att agera mot de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång Uppdraget Uppdragets genomförande och redovisning

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:3

En tydligare budgetprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Budgetprocesskommitténs översyn av budgetprocessen Överskottsmålskommitténs uttalanden Behovet av en översyn av riksdagens budgetprocess Uppdraget Hantering av lagförslag inom ramen för budgetprocessen Förslag till budgetrelaterade

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:2 kommittébeteckning: Ju 2014:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 december 2014 (dir.

2017-01-19

Kommittédirektiv 2017:1

Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Byggande under tider med ekonomisk instabilitet Byggande på svaga bostadsmarknader Mindre byggföretags finansieringsförutsättningar Finansiering av hyresbostäder och bostäder

2017-01-12

Kommittédirektiv 2016:117 kommittébeteckning: U 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 kommittédirektiv om en

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:116

Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Innehåll Sammanfattning Europarådets kritik mot undervisningen i nationella Sveriges minoritetspolitik Europarådets kritik Utredaren ska därför Tvåspråkig undervisning på nationella minoritetsspråk Utredaren ska

2016-12-22