Dokument & lagar (3 999 träffar)

Kommittédirektiv 2017:54

Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska föreslå Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:53 kommittébeteckning: Ku 2017:01)

Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01) Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02) Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Uppdraget att se över bestämmelserna om straff för brott mot etikprövningslagen Utredaren ska därför Uppdraget att tydliggöra Centrala

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:51

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:49

Tilläggsdirektiv till Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:48 kommittébeteckning: A 2015:02

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Innehåll Utvidgning av uppdraget Det ursprungliga uppdraget Utvidgning av uppdraget när det gäller tidiga insatser för asylsökande Ökat behov av insatser för framtida etablering Tilläggsuppdraget Uppdraget utvidgas så att utredaren inom ramen

2017-05-04

Kommittédirektiv 2017:47 kommittébeteckning: Ju 2014:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Innehåll Ändring av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017 Ändring av uppdraget Regeringen beslutade den 18 december 2014 (dir. 2014:155) att en särskild

2017-05-04

Kommittédirektiv 2017:46

Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten Innehåll Sammanfattning Regeringens styrning av universitet och högskolor Uttryck som används i direktiven En samlad översyn behövs Uppdraget att utveckla styrningen för starka och ansvarsfulla lärosäten Utredaren ska därför föreslå Utbildning för

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:45

Åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Nuvarande ordning Kontroll av Sveriges inre och yttre gräns Fingeravtrycksupptagning Omhändertagande av pass och andra identitetshandlingar Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:44

Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Innehåll Sammanfattning Bakgrund Olika huvudmän för hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Försök med finansiell samordning Finansiell samordning genom samordningsförbund Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:43

Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården Innehåll Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att Bakgrund Behovet av förbättringar inom den etablerade hälso- och sjukvården Omfattningen av de andra formerna av vård Forskning

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:42

Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Innehåll Sammanfattning Grundläggande bestämmelser om skyddet av personuppgifter EUregleringen och dess svenska genomförande Uppdraget att se över den reglering som gäller vid behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:41

Flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Incitament och insatser som underlättar för personer att komma i arbete eller att kunna behålla ett arbete Utredaren ska Utredaren

2017-04-27

Kommittédirektiv 2017:40

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juni 2016 kommittédirektiv om utvärdering av bidragsbrottslagen (dir. 2016:61).

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:39

Översyn av socialtjänstlagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Socialtjänstlagens tillämpning Socialtjänstens organisation och kompetens Förändringar i omvärlden Utredarens uppdrag Socialtjänstlagens struktur och konstruktion En hållbar socialtjänst Socialtjänstens uppdrag Socialtjänstlagens

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:38

Informationsskyldighet för skatterådgivare Innehåll Sammanfattning Behov av åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande Behovet av att utreda frågan om informationsskyldighet för skatterådgivare Utredningsuppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Gränsöverskridande

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:37

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet Innehåll Sammanfattning Statens syfte med och mål för skolväsendet För att öka måluppfyllelsen inom skolan krävs en effektiv skolmyndighetsorganisation Tidigare myndighetsstruktur Förändringar i den statliga skolorganisationen på

2017-03-30

Kommittédirektiv 2017:36 kommittébeteckning: S 2016:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10) Innehåll Bakgrund Ändring av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2017 Bakgrund I november 2016 överlämnade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd

2017-03-30

Kommittédirektiv 2017:34 kommittébeteckning: N 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (N 2015:08) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:33

Inrättande av en delegation mot segregation Innehåll Sammanfattning Bakgrund Ett reformprogram mot segregation Uppgifter för delegationen mot segregation Uppdraget Utredaren ska Bemanning av myndigheten Åtgärder i övrigt Inledande arbete med förslag till utvecklingsarbete Utredaren

2017-03-23