Dokument & lagar (13 390 träffar)

Kommittédirektiv 2018:25

Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Närmare om uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur gruppvis riskbedömning av farliga ämnen ska kunna

2018-03-29

Kommittédirektiv 2018:2221

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Innehåll Sammanfattning Transplantationsverksamheten ger goda resultat Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen Allmänhetens inställning till donation Nuvarande regelverk Regler till skydd för den personliga integriteten

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:24

Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll,

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:23 kommittébeteckning: N 2017:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden N 2017:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 kommittédirektiv om radiospektrumanvändning i framtiden dir. 2017:99Enligt utredningens

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:21 kommittébeteckning: Ju 2017:03

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen Ju 2017:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Tilläggsuppdraget Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Skärpta straff Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Terroristbrottsutredningen

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:20

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Inkorporering och fortsatt transformering Relevant utredningsarbete Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare

2018-03-15

Kommittédirektiv 2018:19

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Demokrativillkoren i statsbidragsförordningar bör ses över Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Tillämpningen av demokrativillkoret bör underlättas Utredaren ska därför Möjligheten att involvera den kommunala sektorn i

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:17

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning Innehåll Sammanfattning Brister har uppmärksammats av flera utredningar Yrkesprogramsutredningen Gymnasieutredningen Uppdraget att föreslå en regional planeringsmodell för gymnasial utbildning Gemensam planering och dimensionering ger bättre resursutnyttjande

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:16

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa Innehåll Sammanfattning Bakgrund Det nuvarande tandvårdssystemet Landstingens tandvårdsstöd Tandhälsans fördelning i befolkningen Att avstå från tandvård av ekonomiska skäl Uppdraget att analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och incitament för en mer

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:15

Konfessionella inslag i skolväsendet Innehåll Sammanfattning Bestämmelser om konfessionella inslag i svensk skola Uppdraget att analysera vad som kan anses följa av Europakonventionen och andra internationella åtaganden Utredaren ska därför Utredaren ska därför Uppdraget om att förtydliga definitioner Utredaren

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:18 kommittébeteckning: M 1992:A

Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet M 1992:A Innehåll Ändring av uppdrag och tid Uppdraget Organisation Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 Ändring av uppdrag och tid Statens råd för kärnavfallsfrågor Kärnavfallsrådet inrättades genom beslut vid regeringssammanträde den 27 maj 1992 dir. 1992:72ersatt

2018-03-01

Kommittédirektiv 2018:14 kommittébeteckning: S 2017:08

Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården S 2017:08 Innehåll Tilläggsuppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 Tilläggsuppdrag Regeringen beslutade den 18 december 2017 kommittédirektiven Ordning och reda i vården dir. 2017:128Enligt direktiven ska uppdraget delredovisas den 15 juni 2018 och slutredovisas

2018-03-01

Kommittédirektiv 2018:13 kommittébeteckning: A 2017:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap A 2017:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 september 2017 kommittédirektiv om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2018-03-01

Kommittédirektiv 2018:12

Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Författningsreglerad och informell registerkontroll i arbetslivet Utredningar som berör arbetsgivares möjligheter till kontroll av uppgifter i belastningsregistret Uppdraget att utreda och analysera

2018-03-01

Kommittédirektiv 2018:11

Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete Innehåll Utgångspunkter för uppdraget Det finns ett stort behov av ytterligare åtgärder mot övergödningen Det lokala åtgärdsarbetet för att minska övergödningen behöver främjas Organisation och struktur för ett stärkt åtgärdsarbete Ökad resurseffektivitet och återföring

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:10

Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget Innehåll Sammanfattning Styrmedel och insatser för att minska flygets klimatpåverkan Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2018 Sammanfattning En särskild utredare

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:9

Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behov av en utredning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Dialog med berörda aktörer Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2018. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:8

En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster Innehåll Sammanfattning Behovet av översyn av arbetslöshetsförsäkringen Tillgång till uppgifter om utbetalda ersättningar från Skatteverket innebär förbättringsmöjligheter Färre arbetslösa än tidigare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen Uppdraget att utforma

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:7

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete Innehåll Sammanfattning Den nuvarande regleringen av konsumentskyddssamarbetet Den svenska regleringen Den nya EU-förordningen om konsumentskyddssamarbete Uppdraget Skyldigheten att lämna information och handlingar till en behörig myndighet

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:6

Översyn av regelverket för nätkoncessioner Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Bakgrund Nya förutsättningar för elnätet Pågående utredningar och uppdrag Behovet av en utredning Uppdraget om att se över regelverket för nätkoncessioner En mer miljöbalkslik prövning och rättskraft Koncessionsplikt och undantag

2018-02-15