Dokument & lagar (3 986 träffar)

Kommittédirektiv 2017:40

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juni 2016 kommittédirektiv om utvärdering av bidragsbrottslagen (dir. 2016:61).

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:39

Översyn av socialtjänstlagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Socialtjänstlagens tillämpning Socialtjänstens organisation och kompetens Förändringar i omvärlden Utredarens uppdrag Socialtjänstlagens struktur och konstruktion En hållbar socialtjänst Socialtjänstens uppdrag Socialtjänstlagens

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:38

Informationsskyldighet för skatterådgivare Innehåll Sammanfattning Behov av åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande Behovet av att utreda frågan om informationsskyldighet för skatterådgivare Utredningsuppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Gränsöverskridande

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:37

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet Innehåll Sammanfattning Statens syfte med och mål för skolväsendet För att öka måluppfyllelsen inom skolan krävs en effektiv skolmyndighetsorganisation Tidigare myndighetsstruktur Förändringar i den statliga skolorganisationen på

2017-03-30

Kommittédirektiv 2017:36 kommittébeteckning: S 2016:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10) Innehåll Bakgrund Ändring av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2017 Bakgrund I november 2016 överlämnade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd

2017-03-30

Kommittédirektiv 2017:34 kommittébeteckning: N 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (N 2015:08) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:33

Inrättande av en delegation mot segregation Innehåll Sammanfattning Bakgrund Ett reformprogram mot segregation Uppgifter för delegationen mot segregation Uppdraget Utredaren ska Bemanning av myndigheten Åtgärder i övrigt Inledande arbete med förslag till utvecklingsarbete Utredaren

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:32

Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn - tre frågor om säkerhetsskydd Innehåll Sammanfattning Säkerhetsskyddslagstiftningen Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:31

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Innehåll Sammanfattning Kommittén ska därutöver Totalförsvarsverksamheten behöver kunna värnas Lagstiftningsarbete i Finland och Norge på försvarsområdet Lagstiftningsarbete i Sverige på totalförsvarsområdet Uppdraget att bedöma om ansvaret för att upprätthålla

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:30

En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland Innehåll Sammanfattning Det svensk-finska försvarssamarbetet och Förutsättningsutredningens slutsatser Uppdraget att överväga hur beslut om att ge och ta emot militärt stöd fattas Utredaren ska därför Bemyndiganden för regeringen att fatta beslut

2017-03-23

Kommittédirektiv 2017:29 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Utredaren ska därför Redovisning uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 mars 2017 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

2017-03-16

Kommittédirektiv 2017:28

Modernare regler om faderskap och föräldraskap Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Enklare och modernare regler om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta En översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap Rättsgenetisk undersökning

2017-03-16

Kommittédirektiv 2017:35 kommittébeteckning: U 2016:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om elever som kommer

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:27

Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Uppdraget att föreslå samverkansmodeller för praktiknära forskning i skolan Myndigheter bedriver redan i dag insatser kring praktiknära forskning Det finns exempel på samverkan

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:26

Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld Innehåll Sammanfattning Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövaren Kartlägga och följa upp verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad samt överväga former Se över det sociala nätverkets roll i det våldsförebyggande

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:25

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Innehåll Sammanfattning Det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Ett starkare skydd mot barnäktenskap Utredaren ska därför Utredaren ska därför Ett effektivt

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:24

Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Innehåll Sammanfattning Bakgrund Primärvården har en central roll En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande Förslagen i Effektiv vård Remittering av betänkandet Andra kartläggningar

2017-03-02

Kommittédirektiv 2017:22

Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utredningsbehovet Standarders roll i byggregelverket behöver ses över Hållbara byggprocesser och materialval Uppdraget Moderna och förenklade föreskrifter Standarder och konkurrenskraft Kontrollsystemet Minskad

2017-02-23

Kommittédirektiv 2017:21

En väl anpassad vuxenutbildning Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utreda möjligheter till alternativa urvalsgrunder för komvux Utredaren ska därför Utredaren ska därför Uppdraget att utreda en ny högskoleförberedande examen inom komvux Utredaren ska därför Uppdraget att utreda behovet av

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:20

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Innehåll Utökning och förlängning av uppdraget Öka nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet Delegationen ska Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Utökning och

2017-02-16