Dokument & lagar (3 269 träffar)

Motion 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet 1 Inledning   26 2 Värdegrunden   26 3 Studietakt och studieuppehåll   27 4 Organisation och kursutformning   28 4.1 Lärarlösa lektioner   28 4.2


Utskottsberedning: ------------------------1997/98:UbU20 1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet I propositionen läggs förslag i syfte att korrigera vissa brister i gymnasiereformen. Flera förslag är efterlängtade, t ex utökningen av de kortaste kurserna, mer


Utskottsberedning: ------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i


Utskottsberedning: ----------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet I regeringens proposition gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdighet står ingenting om gymnasiebiblioteken. Det är förvånande. Gymna­siebibliotekets kvalitet


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub40 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub40 av Roland Larsson (c) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet I propositionen föreslås att gymnasieskolans utbildning i högre utsträckning knyts till arbetslivet och att nya samarbetsformer med arbetslivet bör utvecklas. I det


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20

Motion 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp, v)

Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp, v) med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil


Utskottsberedning: 1997/98:UU25

Motion 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp) med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp) med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges


Utskottsberedning: 1997/98:UU25

Motion 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Inledning Regeringen presenterar i föreliggande proposition vissa ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Största delen av ändringarna beror på att invandrare idag inte kan uppfylla


Utskottsberedning: -------1997/98:SfU15

Motion 1997/98:Sf45 av Ann-Kristin Føsker (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf45 av Ann-Kristin Føsker (fp) med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Identitetsprövningen Regeringen vill införa en möjlighet till dispens från kravet på styrkt identitet i ärenden som rör naturalisation. Dispensen skall få ges om den sökande har haft hemvist


Utskottsberedning: ----1997/98:SfU15

Motion 1997/98:Sf44 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf44 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Inledning Den starka skärpning i praxis beträffande beviskravet för styrkt identitet i medborgarskapsärenden, vilken sammanfaller med tillkomsten av Utlänningsnämnden har skapat stora


Utskottsberedning: ----1997/98:SfU15

Motion 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. (m) med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet I propositionen föreslår regeringen att det skall vara möjligt att ge dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap. Enligt förslaget skall en person som skall


Utskottsberedning: -----1997/98:SfU15

Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av


Utskottsberedning: -----------------1997/98:SfU15

Motion 1997/98:Sf41 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf41 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen 1 Inledning Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att huvudansvaret för verkställighet av beslut om avvisning och utvisning förs över till Statens invandrarverk.


Utskottsberedning: -----1997/98:SfU15

Motion 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets dirketiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Allmänt Denna proposition är ytterligare en i raden av propositioner som exemplifierar att den lagstiftande


Utskottsberedning: -----1997/98:NU16 1998/99:NU4 1998/99:NU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, fp) med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. 1 Utvecklingen på elmarknaden Den tidigare fyrpartiregeringen föreslog i februari 1994 en omfattande


Utskottsberedning: ------1997/98:NU16 1998/99:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling (s)

Motion till riksdagen 1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling (s) med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Riksdagen beslutade 1995 om en omfattande om- och avreglering av elmark­naden. Tanken med elmarknadsreformen


Utskottsberedning: -1997/98:NU16

Motion 1997/98:L29 av Lars Tobisson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L29 av Lars Tobisson (m) med anledning av prop. 1997/98:166 Ny associationsrätt för bankaktiebolag, m.m. I slutskedet av det pågående riksmötet har regeringen till riksdagen överlämnat ett stort antal propositioner. Rena tidsskäl gör det omöjligt att färdigbehandla dessa ärenden i vår.


Utskottsberedning: 1997/98:LU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 1997/98:Jo82 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo82 av Dan Ericsson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Skogspolitiken med sitt produktions- och miljömål bör ligga fast. Det har gått alltför kort tid för att några entydiga slutsatser ska kunna dras av hur det ökade ansvar används som skogsägarna

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c) med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Skogen har mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. År 1997 uppgick nettoexporten till 75 miljarder kronor.

1998-06-09