Dokument & lagar (203 träffar)

Motion 1894:106 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. 9 N:o 106. Af herr O. B. Olsson i Maglehult, med förslag till ändring i vissa delar af förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november 1863. Vid nästlidne riksdag väckte jag inom den kammare, jag tillhör, motion angående delvis ändrade grunder för kyrkomötets sammansättning,

1894-01-27

Motion 1894:106 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1894:105 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 105. I fillittefHOfi hot in N:o 105. Af herr J. Anderson i Tenhult, om ändringar i förordningen angående försäljning af bränvin m. m.i syfte af s. k. lokal sjelfstyrelse för kommunerna med afseende å dylik försäljning. Vid förra årets riksdag framkom undertecknad i motion n:o 1 30

1894-01-27

Motion 1894:105 Andra kammaren (pdf, 367 kB)

Motion 1894:104 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 104. 1 ti filtull 1 i ji u l eu i It intill N:o 104. Af herr A. Bexell, om skrifvelse till Kong1. Maf.t med begäran om utgifvande för framtiden af Pharmacopeea Suecica på svenska språket. I gamla tider, då lärdomen var ett ringa fåtals egendom och den allmänna folkbildningen intog

1894-01-27

Motion 1894:104 Andra kammaren (pdf, 249 kB)

Motion 1894:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 103. 17 N:o 103. Af herrar O. Persson i Rinkaby och N. Svensson i Olseröd, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till ändring i visst fall af gällande bestämmelser rörande lossning af inteckning. Lagen om dikning och annan afledning af vatten

1894-01-27

Motion 1894:103 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1894:101 Andra kammaren

8 Motion i Andra Kammaren, N:o 101, l i11 tfjt: K:o 101. Af herr S. M. Olssoil i Sörnäs, med förslag till ändrad lydelse af 4 mom. 2 och 42 i bränvinsförsäljningsförordningen. Vid 1890tårs riksdag afgaf jag en motion i Andra Kammaren under N:o 12 så lydande: Genom den inskränkning handeln med spirituösa drycker på

1894-01-27

Motion 1894:101 Andra kammaren (pdf, 391 kB)

Motion 1894:100 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 100. N:o 100. Af herr O. Wikström, om skrifvelse till Kongl. Maj.t med begäran om upphäfvande af cirkulärbref vet den 14 juni 1820 om förbud mot skådespels uppförande å vissa dagar. Kongl. cirkulärbrefvet den 14 juni innehåller: Då i afseende på Långfredagen, Påskaftonen och Påskdagen

1894-01-27

Motion 1894:100 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1894:99 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 9.9. N:o 99. Af herr 0. H. Ström, om skrifvelse till Kongl. Magi med begäran om utarbetande af en statistisk utredning af de kommunala rösträttsförhällandena på landet. Bland de invändningar, som af motståndarne till en begränsning af den kommunala rösträtten på landet blifvit framhållna,

1894-01-27

Motion 1894:99 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1894:97 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 97. 9 N:o 97. Af herr J. 31. Erikson från Stockholm, om skrifvelse till KongMagi med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till ändring i 7 kap. 3 strafflagen. I 7 kap. 3 af gällande strafflag är stadgadt, att kramlåda eller annan dylik bod icke må å sabbatsdag mellan klockan

1894-01-27

Motion 1894:97 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1894:96 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 96. 1 ffi N:o 96. Af herr J. Andersson i Ölsund, med förslag till lag om ändrad lydelse af 18 kap. 15 strafflagen. I nu gällande strafflag är det högsta straffet för fylleri bestämdt till allenast tjugu kronors böter. Enligt mitt förmenande skulle emellertid en förhöjning af straffet

1894-01-27

Motion 1894:96 Andra kammaren (pdf, 173 kB)

Motion 1894:95 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 95. 3 f N:o 95. Af herrar A. Olsson i Mårdäng och J. Andersson i Olsund, med förslag till ändrad lydelse af 11 kap. 13 strafflagen. I en vid 1893 års riksdag väckt motion, n:o 65, togo vi oss friheten hemställa om ändring af 13 11 kap. strafflagen i syfte att åtalsrätt för brott enligt

1894-01-27

Motion 1894:95 Andra kammaren (pdf, 294 kB)

Motion 1894:93 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 93. 37 N:o 93. Af herr 0. Jonsson i Hof ra. fl.om antagande af lag angående förändrad lydelse af 1 kap. 2 rättegångsbalken m. m. Om det också får antagas, att en ökad befogenhet för häradsnämnden, på sätt vi i en annan motion föreslagit, kommer att höja folkets här och der nu slappade intresse

1894-01-27

Motion 1894:93 Andra kammaren (pdf, 244 kB)

Motion 1894:92 Andra kammaren

33 Motioner i Andra Kammaren, N:o 92. Om antagandet af denna lag anses böra utgöra ett vilkor för antagandet af den ofvan föreslagna lagen om ändringar i 17 kap. rättegångsbalken eller tvärt om, böra naturligtvis de båda lagförslagen sammanslås till ett. N:o 92. Af herr O. Jonsson i Hof m. fl.angående antagande af lag

1894-01-27

Motion 1894:92 Andra kammaren (pdf, 319 kB)

Motion 1894:91 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 91. 1 N:o 91. Af herr 0. Jonsson i Hof m. fl.om antagande af lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 3, 4, 5, 7, 11, 15, 29, 30, 32 och 33 samt 23 kap. 2 rättegångsbalken. Sedan Kong Maj:ts proposition n:o 3 till 1893 års Riksdag med förslag till lag angående bevisning inför rätta m. m.

1894-01-27

Motion 1894:91 Andra kammaren (pdf, 1950 kB)

Motion 1894:86 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 86. 11 N:o 86. Af herr J. P. Jansson i Saxhyttan, om ändrad lydelse af 26, mom. 1 i lagen angående tillsättning af presterliga tjenster oktober 1883. Uti motion n:o 140 vid sistlidet års riksdag föreslog undertecknad den ändring i 26, mom. 1 uti lagen angående tillsättning af presterliga

1894-01-27

Motion 1894:86 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1894:85 Andra kammaren

Motioner i Ändra Kammaren, N:o 85. 1 N:o 85. Herr A. Halm, om skrifvelse till Iiongl. Maj-t med begäran om företagande af en allmän undersökning af de sanitära förhållandena vid fattigvårdsanstalterna i riket. Äfven under sistförfluten år hafva tyvärr på olika orter inom landet förekommit upprörande exempel på underlåtenhet

1894-01-27

Motion 1894:85 Andra kammaren (pdf, 726 kB)

Motion 1894:81 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 81. N:o 81. Af herr E. A. ZottcrHlRll, om utbyte af skollärares rätt till kofoder mot viss ersättning i penningar. Det har under de många gånger frågan varit före i Riksdagen icke bestridts, tvärtom medgifvits, att bestämmelsen i 1 mom. 2 af kongl. kungörelsen angående aflöning åt lärare

1894-01-27

Motion 1894:81 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1894:80 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 80. 1 N:o SO. Af herr N. PetcrSSOll i Runtorp, med anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till lag angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse inom Gotlands län. Då Kongl. Maj:t i sin proposition n:o 5 till innevarande års Riksdag föreslår lag angående åtgärder till

1894-01-27

Motion 1894:80 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1894:77 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 77. samt att progresssionen framgent fortfar att stiga efter samma grund, så att tilläggsbevillningen höjes med 50 öre per bevillningkrona för hvarje gång den ordinarie bevillningen fördubblas. Och tillåter jag mig vördsamt anhålla, att bevillningsutskottet behagade föreslå nödig redaktionsförändring

1894-01-27

Motion 1894:77 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1894:76 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 76. 5 N:o 76. Af herr Gr. Ericsson från Stockholm, angående vissa förändrade bestämmelser för utgörande af tilläggsbevillning. Under åberopande af de motiv, skäl och yrkapden, som jag vid 1893 års riksdag uti motion n:o 78 anförde, får jag härmed vördsamt förnya densamma och föreslå: att

1894-01-27

Motion 1894:76 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1894:75 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 75. N:o 75. Af herr J. BeilgtsSOll, om indragning af anslagen till värfvade arméns disciplinkompani in. in. Med åberopande af de skal, eom anförts i min nästföregående motion, får jag vördsamt föreslå: att Riksdagen ville besluta, att de i riksstaten till värfvade arméns disciplinkompani

1894-01-27

Motion 1894:75 Andra kammaren (pdf, 120 kB)