Dokument & lagar (203 träffar)

Motion 1894:74 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N-o 74. 1 N:o 74. Af herr J. BengtSSOIl, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af föreskriften i 27 disciplinstadgan för krigsmakten. Enligt 27 disciplinstadgan för krigsmakten af den 7 oktober 1881 må den, som tillhör manskapspersonalen vid värfvad trupp, när honom ådömts

1894-01-27

Motion 1894:74 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1894:73 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 73. 15 N:o 73. Af herr J. A. Sjö, om frihet från tillag g sbevillning för vissa frälseräntegifvare. Under åberopande af de motiv, som uti motion n:o 28 vid sistlidne års riksdag i Andra Kammaren afgifvits, får jag vördsamt föreslå, att de egare af hemman, som utgöra sådana frälseräntor,

1894-01-27

Motion 1894:73 Andra kammaren (pdf, 95 kB)

Motion 1894:72 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 72 N:o 72. Af herr J. JohllSSOll i Bollnäs, om skrifvelse till Kongl. Maj.t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till ändring i gällande bestämmelser rörande oäkta barns arfsrätt. Med åberopande af de skäl, som anförts i motioner n:o 47 vid 1892 och n.o 48 vid 1893

1894-01-27

Motion 1894:72 Andra kammaren (pdf, 110 kB)

Motion 1894:71 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 71. N:o 71. Af herr J. JolltlSHOll i Bollnäs, med förslag till ändrad lydelse af 1 i förordningen om landsting den 21 mars 1862. Sedan 1892 års Riksdag antagit att hvila för vidare behandling i grundlagsenlig ordning förslag till ändrad lydelse af 6 riksdagsordninningen af innehåll,

1894-01-27

Motion 1894:71 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1894:66 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 66. 1 N:o 66. Af herr E. 018SOTI i Kyrkebol m. fl.med förslag till ändrad lydelse af 32 värnpligtslagen. Värnpligtslagens 32 innehåller en bestämmelse, som orsakar statsverket ej så obetydliga utgifter samt vederbörande befäl och värnpligtig6 mycken tunga utan motsvarande nytta. Yi mena

1894-01-27

Motion 1894:66 Andra kammaren (pdf, 196 kB)

Motion 1894:63 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o Cd, N:o 63. Af herr P. 0. LundelJ, om skrifvelse till Kongl. Magi med begäran om utredning och förslag i syfte af landtränteriernas indragning m. m. I en tid, då man tyckes vara nödsakad att i och för betäckande af statsverkets utgifter uppsöka alla möjliga föremål för beskattning,

1894-01-27

Motion 1894:63 Andra kammaren (pdf, 221 kB)

Motion 1894:60 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 60. mängd börjat ske och derför synes tiden vara inne att på lagstiftningens väg något göra till förekommande af det här anförda missbruket, hvarför jag vågar vördsamt hemställa, att Riksdagen måtte besluta att 31 i kongl. förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och

1894-01-27

Motion 1894:60 Andra kammaren (pdf, 244 kB)

Motion 1894:59 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 59. 3 m/mmusi lvu i k i:jj U:ÖivjuVjii i 1 1 i i i ii N:o 59. vivs A vr-A VA au rVji Af herr J. A. Lundström, om ändrad lydelse af 31 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin m. m. Det var utan tvifvel ett godt inlägg i nykterhetslagstiftningen, när å salubodar

1894-01-27

Motion 1894:59 Andra kammaren (pdf, 207 kB)

Motion 1894:58 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 58. 1 N:o 58. Af herr 0. WikstrÖIll, om ändrad lydelse af 39 utsökningslagen. På framstäf förfrågan, huruvida person, som i öfverensstämmelse med bestämmelserna i 30 kap. 5rättegångsbalken för fullföljd i högsta domstolen af talan mot hofrättens dom i taka händer nedsatt det till utgifvande

1894-01-27

Motion 1894:58 Andra kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1894:57 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 57. 11 iII v i f.i rf 1- M 1 rit silf i li/UrMi tii:o i 1 ll i t f 1 T f u k ab r ni ro- r-M mI Vi rf 1fdilylol af, liir livsnöd vi/ barn i tKiliJ r. Ms, ill s.f/fab liv/t:t 1 filtull:i U M jliridib ifi iasjöd-islnägl in t aeif iti idil4 h LHVjj fn: testad bo iiv iomfffr

1894-01-27

Motion 1894:57 Andra kammaren (pdf, 307 kB)

Motion 1894:53 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 53. 3 befattningar, utan endast sådane män, som innehafva sådana pedagogiska insigter och äro med folkskolan så väl förtrogne, att en verksam folkskoleinspektion genom dem må kunna utföras. Stockholm den 27 januari 1894. Nils Nilsson, från Färs härad. N:o 53. Af herr 0. Nyländer, om ändring

1894-01-27

Motion 1894:53 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1894:52 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 52. 1 ftrj 11 i i/i A i öih nohud-j Wföl l K U vi It tå. i.Kciii: noi rf duM i i JfOlll liVldl uv U.griib Klöf fn US d i li i i r, I ti ifw f i:t i imfi r.JiÖr il i rVlöi t K j j i fu io-lgitlig ii 111 i nir roi ui;ii itit i i o.f.r: i: filial f.d Uj Anomord o H i v d trio

1894-01-27

Motion 1894:52 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1894:23 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 23. 5 N:o 23. Af herr AV80m, om förhöjning af tullen å kaffe och kaffesurrogat samt nedsättning af tullen å socker. Vid det förhållande att, under det att statsverkets behof att till bestridande af betydligt ökade statsutgifter erhålla deremot svarande ökade inkomster blifvit allt mera

1894-01-27

Motion 1894:23 Första kammaren (pdf, 624 kB)

Motion 1894:22 Första kammaren

4 Motioner i Första Kammaren, N:o 22. N:o 22. Af herr Wallin, om utarbetande af nya förslag till riksdagsoch riksbankshus, m. m. Som uppförandet af riksdags- och riksbankshus å Helgeandsholmen ännu ej påbörjats och antagligen skulle komma att möta oförutsedda kostnader och svårigheter af många slag, då platsen nu är

1894-01-27

Motion 1894:22 Första kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1894:19 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 19. 11 N:o 19. Af herr Y011 Strokirch, ang. förhöjning i tullen å tobak eller åsättande af accis å förbrukningen deraf. På grund af redan afgifven motion får jag föreslå, att Riksdagen ville åsätta en förhöjd tull å tobak eller ock en lämplig accis å förbrukningen deraf. Stockholm den 27 januari 1894. Fr. O. von Strokirch.

1894-01-27

Motion 1894:19 Första kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1894:18 Första kammaren

10 Motioner i Första Kammaren, N:o 18. i-t-Åf N:o 18. Af herr YOn Strokirch, om utbytande af föreslagen tilläggsbevillning mot beskattning af maltdrycker, m. m. Med anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående utgörande äfven under 1895 af en s. k. tilläggsbevillning, torde på goda skäl kunna ifrågasättas,

1894-01-27

Motion 1894:18 Första kammaren (pdf, 129 kB)

Motion 1894:17 Första kammaren

Motioner i Första Kammar en, N:o 17. 7 N:o 17. Af herr Hasselrot, om utarbetande af förslag till lagbestämmelser i syfte, att antingen fullt vitsord må tillerkännas inteckningsbok eller beståndet af inteckning för nyttjanderätt, undantag och servitut göras beroende af inteckningens förnyelse. Enligt kongl. förordningen

1894-01-27

Motion 1894:17 Första kammaren (pdf, 244 kB)

Motion 1894:15 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 15. 1 N:o 15. Af friherre Gripenstedt, om anslag till anskaffning af nya eldhandvapen åt armén. Kongl. Maj:t har föreslagit Kiksdagen att för anskaffning aj nya eldhandvapen åt armén på extra stat för år 1895 bevilja 679,300 kronor. Af statsrådsprotokollet i ärendet inhemtas, att generalfälttygmä

1894-01-27

Motion 1894:15 Första kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1894:140 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 140. N:o 140. Af herr A. Gr. Ericsson i Väsby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om en utredning af den kommunala rösträtten. Sedan Riksdagen år 1872, med anledning af en utaf herr Anders Persson väckt motion, anhållit, att Kongl. Maj:t täcktes låta utarbeta och till en kommande

1894-01-26

Motion 1894:140 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1894:120 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. 9 N:o 120. Af herr F. Berglöf m. fl.om beviljande af ytterligare ett extra anslag å fem millioner kronor till låneunderstöd åt enskilda jernmgar. Vid 1891 års riksdag väcktes inom såväl Första som Andra Kammaren motioner om anslag af tio millioner kronor till understödjande af enskilda

1894-01-26

Motion 1894:120 Andra kammaren (pdf, 386 kB)