Dokument & lagar (386 träffar)

Riksdagsskrivelse 1890:3

Riksdagens Skrifvelse N:o 3. 5 N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 februari 1890. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af justitieombudsman och suppleant för honom. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 12 innevarande februari i enlighet med 96

1890-02-21

Riksdagsskrivelse 1890:3 (pdf, 126 kB)

Motion 1890:208 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren.N:o 208. N:o 208. Af herr Å. Nordeiltelt, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om skydd mot fara för person och egendom, föranledd, af elektriska ledningar. Till följd af den exempellöst hastiga utveckling telefonens användning fått uti vårt land, se vi nu uti nästan alla städer eller andra

1890-02-21

Motion 1890:208 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:8

Riksdagens Skrifvelse N:o 8. 11 N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 februari 1890. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till lag om tillsyn å god mans förvaltning af frånvarandes lott i dödsbo. Lagutskottets utlåtande n:o 6.Till Konungen. I 15 kap. 5 ärfdabalken, enligt

1890-02-18

Riksdagsskrivelse 1890:8 (pdf, 284 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:7

Riksdagens Skrifvelse N:o 7. 9 N:o 7. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 februari 1890. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till lag angående upphäfvande af 7 i 12 kap. ärfdabalken. Lagutskottets utlåtande n:o 7.Till Konungen. I 5, 6 och 7 af 12 kap. ärfdabalken meddelas

1890-02-18

Riksdagsskrivelse 1890:7 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:6

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 6. N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 februari 1890. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 3 rättegångsbalken. Lagutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen.

1890-02-18

Riksdagsskrivelse 1890:6 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:2

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 2. N:o 2. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 februari 1890, Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till lag angående upphäfvande af 8 kap. 2 5 mom. rättegångsbalken. Lagutskottets utlåtande n:o 4.Till Konungen. 1 8 kap. 2 5 mom. rättegångsbalken

1890-02-18

Riksdagsskrivelse 1890:2 (pdf, 241 kB)

Motion 1890:205 Andra kammaren

Motion i Andra Kammaren, N:o 205. 1 N:o 205. Herr V. Vfllllill, och herr P, AllderSSOJl i Högkil, om tillägg till 16 regeringsformen i syfte att betrygga församlingsrätten. Bland svenska folkets dyrbaraste rättigheter är utan tvifvel församlingsrätten men denna rättighet är icke hos oss, såsom i många andra länder, garanterad

1890-02-14

Motion 1890:205 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:1

Riksdagens Skrifvelse N:o 1. 1 N:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 februari 1890. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj-ts proposition angående jemkning af den på hemman å landet hvilande inqvartering sbörda. Lagutskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen.

1890-02-12

Riksdagsskrivelse 1890:1 (pdf, 124 kB)

Motion 1890:204 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 204. 5 N:o 204. Af herr N. Boström i Bodbyn och herrJ. A. Lundström, om ändring i Kongl. Maj:ts proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket. Uti 4 af Kongl. Maj:ts till Riksdagen öfverlemnade förslag till lag angående skyldighet att anskaffa

1890-02-12

Motion 1890:204 Andra kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1890:203 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 203. 1 N:o 203. Af herr C. A Bergman, om skrifvelse till Kongl. May.t i fråga om införande af frivillig ålder domsför säkring. Eu fråga för dagen är den om arbetares ålderdomsförsäkring. Den har behandlats af arbetareförsäkringskomitén. Ofverståthållareembetet och Konungens befallningshafvande

1890-02-12

Motion 1890:203 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1890:47 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 47. 1 N:o 47. Af herr Björnstjerna, angående skrifvelse till Konungen i fråga om vissa grunder för en blifvande lag om ålder domsförsäkring. Eu fråga för dagen är den om arbetares ålderdomsförsäkring. Den har behandlats af arbetareförsäkringskomitén. Öfverståthållareembetet och Konungens

1890-02-12

Motion 1890:47 Första kammaren (pdf, 315 kB)

Motion 1890:46 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 46. N:o 46. Af herr Mdtlhell, om ändring i 14, 17 och 26 riksdagsordningen. Mia lifliga öfvertygelse att endast rättvisan, och full rättvisa, kan lägga en fast grund till samhällets bestånd samt till dess lugna och sunda utveckling föranleder mig att, utan afseende på möjligheten af framgång

1890-02-12

Motion 1890:46 Första kammaren (pdf, 946 kB)

Motion 1890:202 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 202. 3 N:o 202. Af herr G. Elowson, om ändrad lydelse af 13 Riksdagsordningen. Då de nu gällande bestämmelserna angående antalet stadsrepresentanter i Riksdagens Andra Kammare faststäldes, stadgade man den grundsatsen, att städerna skulle erhålla ett ökadt inflytande inom representationen,

1890-02-01

Motion 1890:202 Andra kammaren (pdf, 327 kB)

Motion 1890:45 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 45. 1 N:o 45. Af herr Ai in, med förslag till ändrad lydelse af 13 mom. 3 riksdagsordningen. Då de nu gällande bestämmelserna angående antalet stadsrepresentanter i Riksdagens Andra Kammare faststäldes, stadgade man den grundsatsen, att städerna skulle erhålla ett ökadt inflytande inom

1890-02-01

Motion 1890:45 Första kammaren (pdf, 345 kB)

Motion 1890:201 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 201. 1 Nio 201. Af herr G. Erikson i Myckelgård, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändring af 12 och 23 Riksdagsordningen. Det synes vara en sjelfskrifven sak att den, som är satt till att stifta lag och ordning, de der skola gälla för hela riket,

1890-01-31

Motion 1890:201 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1890:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 3 N:o IU. Af lierr J. Smedbergom ändring i gällande bestämmelser rörande stämpelafgift å gravationsbevis. Uti sin till innevarande Eiksdag afgifna embetsberättelse föreslår Eiksdagens justitieombudsman på anförda skäl sidd. 8595att kongl. förordningen angående expeditionslösen den

1890-01-28

Motion 1890:174 Andra kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1890:200 Andra kammaren

22 Motioner i Ändra Kammaren, N:o 200. att Kiksdagen måtte för sin del besluta sådan ändring i kong,förordningen den 15 oktober 1880, att orden:eller inom svenska kyrkan begått nattvarden ersättas med följande ord:eller icke eg er nöjaktig kristendomskunskap. Stockliolm den 27 januari 1890. P. Waldenström. tf:o 200.

1890-01-27

Motion 1890:200 Andra kammaren (pdf, 196 kB)

Motion 1890:198 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 198. K:o 198. Af herr C. Nyström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande af förslag till lag om samegandeskap i fast egendom. Då genom arf eller gåfva eller på annat dylikt sätt liera personer blifva gemensamma egare till en fastighet, inträda dessa delegare till

1890-01-27

Motion 1890:198 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1890:196 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 196. 9 tf:o 196. Af herr A, E. Petersson i Hamra, om ändring i lagen om skilj omän den 27 oktober 1887. Lagen om skilj omän af den 27 oktober 1887 är visserligen ännu ny och föga pröfvad, men då den till undanrödjande af långvariga och dyrbara rättegångar förtjenar stort afseende samt

1890-01-27

Motion 1890:196 Andra kammaren (pdf, 159 kB)

Motion 1890:195 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 195. tf:o 195. Af herr F. Gr. Sandwall, om ändring i 62 mom. 2 af reglementet för riksbanken. Då det numera torde anses nödigt, att riksbankens afdelningskontor icke allenast hållas öppna för allmänheten, utan äfven att pröfning af diskonteringslåne- och kreditivansökningar skall ega

1890-01-27

Motion 1890:195 Andra kammaren (pdf, 108 kB)