Dokument & lagar (147 träffar)

Proposition 1891:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition. Ko 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag,

1891-03-14

Proposition 1891:31 (pdf, 5895 kB)

Proposition 1891:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 5 N:o 59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från kronoegendomen Stora Kungsladugården n:o 1 om 8 mantal af Södermanlands län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill

1891-03-13

Proposition 1891:59 (pdf, 261 kB)

Proposition 1891:58

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jordafsöndring från förra militiebostället n:o 2 Söndraby i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1891-03-13

Proposition 1891:58 (pdf, 269 kB)

Proposition 1891:54

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 84. 1 N:o 54. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godtgörelse till fanjunkaren vid kongl. Vestgöta-Dals regemente Oscar Theodor Bäfverfeldt och hans maka Maria Fernanda Benediöta Bäfverfeldt, född Nielsen, för den förlust de, genom förre svenske och norske generalkonsuln

1891-03-13

Proposition 1891:54 (pdf, 720 kB)

Proposition 1891:53

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 53. 1 N:o 53. KongMaj:ts nådigå proposition till Riksdagen, angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed

1891-03-13

Proposition 1891:53 (pdf, 635 kB)

Proposition 1891:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 J-rt bifiid i ftJu mouod 10 1lh Juni j äiäb fblbla nohulnogill mitt T.ilrinv xrrtihfirn munn:in I f il i i r 0 j v N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande af odlingslägenheter å kronoparker i Norrbottens län gifven Stockholms slott den

1891-03-13

Proposition 1891:50 (pdf, 1621 kB)

Proposition 1891:48

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 48. 1 N:o 48. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af en med staden Göteborg träffad öfverenskommelse i fråga om dess inqvarteringsskyldighet, äfvensom rörande anslag till ett nytt kasernetablissement derstädes, m. m.gifven Stockholms slott den 13 mars

1891-03-13

Proposition 1891:48 (pdf, 1883 kB)

Proposition 1891:47

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna mililtiebostället Torp Södre i Elfsborgs län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:47 (pdf, 327 kB)

Proposition 1891:46

KotigMaj:ts Nåd. Proposition N:o 46. 1 N:o 46. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående straff för oloflig införsel af skjutvapen eller ammunition i vissa delar af Afrika gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet

1891-03-13

Proposition 1891:46 (pdf, 2204 kB)

Proposition 1891:45

10 KongMaj:ts Nåd. Proposition No 45. ST:o 45. Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad tid för sahöreslängds aflemnande i vissa fall gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-03-13

Proposition 1891:45 (pdf, 498 kB)

Proposition 1891:44

Kongl. May.ts Nåd. Proposition No 44. 1 JT:o 44. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, innefattande tillägg till 11 kap. 6 handelshalken gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med. öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom,

1891-03-13

Proposition 1891:44 (pdf, 516 kB)

Proposition 1891:43

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 43. 1 N:o 4,3. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 3, 14, 101, 105, 110, 129 och 136 i Kongl. Muffs förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866 gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande

1891-03-13

Proposition 1891:43 (pdf, 1131 kB)

Proposition 1891:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 1 N:o 41. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag för anläggning af en bibana från norra stambanan vid Mellansel till Örnsköldsvik gifven Stockholms slott den 13 Mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:41 (pdf, 1562 kB)

Proposition 1891:42

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj ds näcliga proposition till Riksdagen angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande handeln med vin och maltdrycker m. in.gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-31

Proposition 1891:42 (pdf, 625 kB)

Proposition 1891:30

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 30. N:0 30. K orig l. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Eslöfs köping af eu del af militiebostället 78 mantal Eslöf n:o 13 samt 2/3 mantal Eslöf n:is 15 och 17 i Vestra Sallerups socken af Malmöhus län gifven Stockholms slott den 31 januari 1891.

1891-01-31

Proposition 1891:30 (pdf, 688 kB)

Proposition 1891:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. 9 N:o 29. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående låneunderstöd för anläggning af jernväg mellan Hernösand och Sollefteå gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civilärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1891-01-31

Proposition 1891:29 (pdf, 611 kB)

Proposition 1891:26

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående omförande till af besparingar å anslaget till blesserade öfver- och underofficeraregifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1891-01-31

Proposition 1891:26 (pdf, 325 kB)

Proposition 1891:25

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 25. 1 N:o 25. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anvisande af medel till en riksförsäkringsanstalt och till sjukkasseväsendets befrämjande gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden, vill Kongl.

1891-01-31

Proposition 1891:25 (pdf, 666 kB)

Proposition 1891:24

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 24. 1 N:o 24. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om sjukkassor gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade i Statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen att antaga närlagda förslag

1891-01-31

Proposition 1891:24 (pdf, 1619 kB)

Proposition 1891:23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 23. 1 N:o 23. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade i Statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen

1891-01-31

Proposition 1891:23 (pdf, 4693 kB)