Dokument & lagar (147 träffar)

Proposition 1892:38

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anordnande af en förbättrad post- och personförbindelse mellan Sverige och kontinenten gifven Stockholms slott den 10 Mars 1892. Kongl. Maj:t, som ansett åtgärder böra vidtagas för anordnande af en förbättrad post-

1892-03-10

Proposition 1892:38 (pdf, 2569 kB)

Proposition 1892:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 1 N:o 36 Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom icke ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan, med anledning

1892-03-10

Proposition 1892:36 (pdf, 3213 kB)

Proposition 1892:3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord lwilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående ändring i vissa delar af värnpligtslagen

1892-01-13

Proposition 1892:3 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1892:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 49. N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrättningar gifven Stockholms slott den 11 Mars 1892. Under åberopande af bifogade i Statsrådet

1892-03-11

Proposition 1892:49 (pdf, 2696 kB)

Proposition 1892:2 - urtima

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober1892. Under hänvisningtill bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill

1892-10-14

Proposition 1892:2 - urtima (pdf, 23289 kB)

Proposition 1892:1

Korall. Maj:tx nåd. prop. n:o 1, om statsverket 1892. 1 ihsfillrtO i H H#t i/ ti é inV H01 Hl t U åttio ot jo T i J i nä Jb i it f Of i,M H i I tJO e pH M K O0;00o, i ii1 0t.Ai j j a i t f11 i o U-Åe.htuyi nif 7i i I 7 l iuIti t Oljiglli2 laf-ftldn eetle miligh illihi f-t iirdlf.e.airÅR-tiiMvi i J i

1892-01-01

Proposition 1892:1 (pdf, 18401 kB)

Proposition 1891:1

Kongl. Majits nåd. profn:o om statsverket 1891. i KONGL. MAJ:TS NÅDIGA P R O P O SITIO N TILL Hiksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 14 Januari 1891. Jemlikt grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1891-01-01

Proposition 1891:1 (pdf, 17633 kB)

Proposition 1892:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i tiden för ekonomiska besigtning ars hållande gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj t härmed

1892-03-24

Proposition 1892:58 (pdf, 374 kB)

Proposition 1891:64

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 64. 1 N:o 64. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m.gif■ven Stockholms slott den 1 maj 1891. v Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed inhemta

1891-05-01

Proposition 1891:64 (pdf, 826 kB)

Proposition 1891:63

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 1 tf:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af Engélholms vestra kr omplantering i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 10 april 1891. Med anledning af en utaf Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag

1891-04-10

Proposition 1891:63 (pdf, 942 kB)

Proposition 1891:61

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 4 X:o 61. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Sedan, på sätt bifogade statsrådsprotokoll

1891-04-02

Proposition 1891:61 (pdf, 568 kB)

Proposition 1891:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 9 N:o HO. KongMaf.ts nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostatlet Neder Kjellsby med Kyrkotegen i Göteborgs och Bohus län:gifven Stockholms slott den 20 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1891-03-20

Proposition 1891:60 (pdf, 291 kB)

Proposition 1891:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 9 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar gifven Stockholms. slott den 5 december 1890. Under åberopande af hvad bilägga utdrag af protokollet öfver civilåfenden för denna dag innehåller, vill

1891-01-01

Proposition 1891:6 (pdf, 251 kB)

Proposition 1891:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 5 N:o 59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från kronoegendomen Stora Kungsladugården n:o 1 om 8 mantal af Södermanlands län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill

1891-03-13

Proposition 1891:59 (pdf, 261 kB)

Proposition 1891:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 5 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående användandet af militieboställsfondens uppkomna återstående behållning gifven Stockholms slott den 14 november 1890. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1891-01-01

Proposition 1891:5 (pdf, 280 kB)

Proposition 1891:49

Kong Maj ds Nåd. Proposition N:o 49. 1 N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Mariefred af viss Gripsholms kungsladugård tillhörig mark:gifven Stockholms slott den 23 januari 1891. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-23

Proposition 1891:49 (pdf, 410 kB)

Proposition 1891:47

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna mililtiebostället Torp Södre i Elfsborgs län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:47 (pdf, 327 kB)

Proposition 1891:45

10 KongMaj:ts Nåd. Proposition No 45. ST:o 45. Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad tid för sahöreslängds aflemnande i vissa fall gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-03-13

Proposition 1891:45 (pdf, 498 kB)

Proposition 1891:44

Kongl. May.ts Nåd. Proposition No 44. 1 JT:o 44. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, innefattande tillägg till 11 kap. 6 handelshalken gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med. öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom,

1891-03-13

Proposition 1891:44 (pdf, 516 kB)

Proposition 1891:42

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj ds näcliga proposition till Riksdagen angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande handeln med vin och maltdrycker m. in.gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-31

Proposition 1891:42 (pdf, 625 kB)