Dokument & lagar (147 träffar)

Proposition 1892:fört - urtima

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till urtima riksdagen år 1892. Den 14 oktober 1892. N:o 1, angående förbättrad härordning. N:o 2, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. N:o 3, angående afskrifning af de å viss jord hyflande grundskatter ro. m. N:o 4,

1892-01-01

Proposition 1892:9 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Med åberopande af livad bi lagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden

1892-10-14

Proposition 1892:8 - urtima

KongMaj:ts Nåd, Proposition No 8. 1 KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885 dels i lagen angående lindring i rustnings- och r otering shesvären af samma dag gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:7 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. a i7 i,i 40 h CVx-M fV i Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner,

1892-10-14

Proposition 1892:5 - urtima

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:3 - urtima

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hållande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående förbättrad härordning, angående

1892-10-14

Skrivelse 1892:11 - urtima

Kongl. Maj-ts Nåd. Skrifvelse N:q 11, 1 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagförändring gifven Stockholms slott den 14 oktober lb92. Då nedannämnda af senast församlade Riksdag beslutade lagförändring, öfver hvilken Kongl. Maj:t ej kunnat fatta


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:10 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Proposition 1892:1 - urtima

Kongl. Maj.ls Nåd. Proposition N:o 1. 1 N:o 1. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående förbättrad härordning gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongd. Maj:t härmed föreslå Riksdagen,

1892-10-14

Proposition 1892:fört

1 Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser till lagtima riksdagen år 1892. Den 16 januari 1892. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 13 januari 1892. N:o 2, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. N:o 3, angående afskrifning af de å viss jord

1892-05-13

Proposition 1892:8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 8. 1 N:o 8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående nedsättning under innevarande år i tullen å vissa slag af spanmål m. m.gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl, Maj:t härmed

1892-01-13

Proposition 1892:67

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna gifven Stockholms slott den 13 maj 1892. Med hänvisning till hvad bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1892-05-13

Proposition 1892:65

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 65. 1 N:o 65. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter stenarbetaren Erik Andersson gifoen Stockholms slott den 8 april 1892. Stenarbetaren Erik Andersson afled i Umeå den 12 september 1889 utan att efterlemna några vid bouppteckningstillfället

1892-04-08

Proposition 1892:64

10 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 04. N:o 64. Ixongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från Kungsörs kungsladugård i Vestmanlands län gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå,

1892-04-20

Proposition 1892:63

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 5 N:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna militiebostället Lönneberga n:o 1 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1892-04-20

Proposition 1892:62

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o Ö2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord:från det Ottenby kungsladugård underlydande hemmanet Prestorp n:o 2 gifven Stockholms slott den 1 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1892-04-01

Proposition 1892:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 N:o 61. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen om anordnande i Vadstena af en asyl för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed

1892-04-20

Proposition 1892:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående höjning i anslagen till beväringsmanskapets vapenöfningar och till försvarsverket till lands i allmänhet eller arméförv ältning ens departement gifven Stockholms slott den 11 april 1892. Under åberopande af hosföljande

1892-04-11

Proposition 1892:6

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 6. 1 N:o 6. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående ändring

1892-01-13

Proposition 1892:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 7 1S:59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 52 och 59 i nådiga förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 14 september 1883 gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda protokoll

1892-03-24