Dokument & lagar (160 träffar)

Proposition 1992/93:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:80 om utökat älvskydd  p 1992/93:80 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 december 1992 för de ätgärder och ändamäl som framgår av föredragandens hemställan.


Utskottsberedning: --1992/93:BoU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:80 (pdf, 2912 kB)

Proposition 1992/93:63

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:63 om ändrade bestämmelser i fråga om bostadsbidrag för år 1993, m.m. Prop. 1992/93:63 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 oktober 1992. På regeringens


Utskottsberedning: --1992/93:BoU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:63 (pdf, 386 kB)

Proposition 1992/93:58

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:58 Bostadsanpassningsbidrag m.m. Prop. 1992/93:58 Regeringen föreslår rikscfegen att anfe de forslag som har fegits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 oktober 1992. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt


Utskottsberedning: -1992/93:BoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1992/93:58 (pdf, 2621 kB)

Proposition 1992/93:55

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:55 om en byggproduktiag m.m. Prop. 1992/93:55 Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 oktober 1992. Pä regeringens vägnar Carl Bildt Per Westerberg


Utskottsberedning: -1992/93:BoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:55 (pdf, 2211 kB)

Proposition 1992/93:32

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. Prop. 1992/93:32 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 oktober 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas


Utskottsberedning: ---------1992/93:BoU8 1992/93:KU17
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 38

Proposition 1992/93:32 (pdf, 14234 kB)

Proposition 1991/92:160

Regeringens proposition 1991/92:160 om övergång från hyresrätt till bostadsrätt, m.m. Regeringen förelägger riksdagen vad som tagits upp ur regeringsprotokollet den 27 februari 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredra gandens hemställan. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens


Utskottsberedning: ---1991/92:BoU22
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1991/92:160 (pdf, 2176 kB)

Proposition 1991/92:150

Regeringens proposition 1991/92:150 med förslag om slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 april 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:BoU25 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:FiU32 1991/92:FiU33 1991/92:FiU34 1991/92:JoU24 1991/92:KU35 1991/92:LU39 1991/92:NU29 1991/92:SfU13 1991/92:SfU16 1991/92:SkU35 1991/92:TU23 1991/92:UbU27 1991/92:UU30
Riksdagsbeslut (234 förslag): , 1 bifall, 118 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 164

Proposition 1991/92:150 (pdf, 33748 kB)

Proposition 1991/92:141

ÅTERKALLAD GENOM SKRIVELSE 1992/93:39 Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1986:1242 om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. Propositionens lagförslag 1 Förslag till Lag om upphävande av lagen 1986:1242 om försöksverksamhet


Utskottsberedning: 1991/92:BoU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 8

Proposition 1991/92:141 (pdf, 102 kB)

Proposition 1991/92:127

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett flertal ändringar i fastighetsbildningslagen 1970:988Bl.a. föreslås att reglerna om fastighetsreglering ändras så att det blir lättare att genomföra detaljplan inom ramen för fastighetsregleringsinstitutet. I propositionen föreslås vidare åtskilliga


Utskottsberedning: --1991/92:BoU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:127 (pdf, 7527 kB)

Proposition 1991/92:96

1/ 1 Ekonom Sture Åström, ordförande, direktör Bo Genfors, lantbrukare Jan Grimlund, lantbrukare Lennart Lindström samt riksdagsledamöterna Per-Ola Eriksson, Jan Fransson, Bengt Rosén, Åke Selberg och Annika Åhnberg, ledamöter. Departementsråd Yvonne Gustafsson deltog vid arbetsgruppens sammanträden för finansdepartementets


Utskottsberedning: ------------1991/92:BoU17 1991/92:JoU15
Riksdagsbeslut (24 förslag): , , 12 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1991/92:96 (pdf, 7498 kB)

Proposition 1991/92:57

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tidpunkten för tillämpningen av lagen 1991:742 om byggnadsgaranti flyttas fram ett år. En sådan garanti skall enligt förslaget krävas först om ansökan om bygglov görs fr.o.m. den 1 juli 1992. Dessutom föreslås en ändring av formell art med anledning av


Utskottsberedning: -1991/92:BoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1991/92:57 (pdf, 136 kB)

Proposition 1991/92:56

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en rad av de hittillsvarande kraven för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder slopas. Det gäller bl.a. de s.k. mark- och konkurrensvillkoren, kommunal anvisningsrätt samt produktionskostnadsprövningen. Vidare föreslås att de tidigare beslutade


Utskottsberedning: -----1991/92:BoU9
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1991/92:56 (pdf, 665 kB)

Proposition 1991/92:33

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring av av 8 kap. 29 a plan- och bygglagen 1987:10PBL, med innebörden att byggnadsnämnderna även under år 1992 vid bygglovprövning skall vara skyldiga att godta byggprodukter, som godkänts av behörigt organ i något annat nordiskt land. Detta innebär


Utskottsberedning: -1991/92:BoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1991/92:33 (pdf, 282 kB)

Proposition 1991/92:25

Regeringens proposition 1991/92:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oktober 1991 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. På regeringens


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------1991/92:AU4 1991/92:BoU8 1991/92:FiU11 1991/92:FiU6 1991/92:FiU7 1991/92:FöU6 1991/92:JoU7 1991/92:JuU11 1991/92:JuU12 1991/92:KrU9 1991/92:NU13 1991/92:SfU6 1991/92:SoU9 1991/92:TU5 1991/92:UbU7 1991/92:UU12
Riksdagsbeslut (114 förslag): , , 57 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 54

Proposition 1991/92:25 (pdf, 2373 kB)

Proposition 1991/92:5

Regeringens proposition 1991/92:5 om godkännande av Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifo gade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 augusti 1991. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Birgitta


Utskottsberedning: -1991/92:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:5 (pdf, 1653 kB)

Proposition 1991/92:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1001/09.100 1992/93 lyyi/y/iuu Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagils upp i bifogade uldrag ur regeringsprotokoliet den 19 december 1991 för de åtgärder och de


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991/92:AU11 1991/92:AU12 1991/92:AU13 1991/92:AU16 1991/92:AU5 1991/92:AU6 1991/92:AU8 1991/92:AU9 1991/92:BoU11 1991/92:BoU12 1991/92:BoU13 1991/92:BoU14 1991/92:BoU16 1991/92:BoU17 1991/92:BoU18 1991/92:BoU23 1991/92:BoU25 1991/92:FiU12 1991/92:FiU13 1991/92:FiU14 1991/92:FiU15 1991/92:FiU16 1991/92:FiU20 1991/92:FiU21 1991/92:FiU22 1991/92:FiU26 1991/92:FiU28 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:FöU8 1991/92:FöU9 1991/92:JoU12 1991/92:JoU13 1991/92:JuU13 1991/92:JuU14 1991/92:JuU15 1991/92:JuU16 1991/92:JuU18 1991/92:JuU19 1991/92:JuU20 1991/92:JuU21 1991/92:JuU22 1991/92:JuU23 1991/92:JuU25 1991/92:KrU10 1991/92:KrU11 1991/92:KrU12 1991/92:KrU13 1991/92:KrU14 1991/92:KrU15 1991/92:KrU16 1991/92:KrU17 1991/92:KrU18 1991/92:KrU19 1991/92:KrU20 1991/92:KrU21 1991/92:KrU22 1991/92:KrU23 1991/92:KrU24 1991/92:KrU25 1991/92:KrU26 1991/92:KU25 1991/92:KU26 1991/92:KU27 1991/92:KU28 1991/92:KU29 1991/92:KU31 1991/92:LU20 1991/92:LU21 1991/92:LU22 1991/92:LU24 1991/92:LU25 1991/92:NU17 1991/92:NU18 1991/92:NU19 1991/92:NU20 1991/92:NU23 1991/92:NU25 1991/92:SfU10 1991/92:SfU13 1991/92:SfU16 1991/92:SfU8 1991/92:SfU9 1991/92:SkU16 1991/92:SkU17 1991/92:SoU15 1991/92:TU10 1991/92:TU11 1991/92:TU12 1991/92:TU13 1991/92:TU14 1991/92:TU15 1991/92:TU18 1991/92:TU19 1991/92:TU20 1991/92:TU22 1991/92:TU26 1991/92:TU7 1991/92:TU8 1991/92:TU9 1991/92:UbU10 1991/92:UbU11 1991/92:UbU12 1991/92:UbU13 1991/92:UbU14 1991/92:UbU15 1991/92:UbU16 1991/92:UbU17 1991/92:UbU18 1991/92:UbU20 1991/92:UbU8 1991/92:UbU9 1991/92:UU14 1991/92:UU15 1991/92:UU16
Riksdagsbeslut (1715 förslag): , 2 bifall, 867 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:100 (pdf, 104313 kB)

Proposition 1991/92:51

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1991/92:51 om en ny småföretagspolitik 1991/92:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för näringsdepartementet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet


Utskottsberedning: ---1991/92:BoU10 1991/92:NU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1991/92:51 (pdf, 2069 kB)

Proposition 1990/91:193

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:193 om ändrade villkor för vissa bostadslån Prop. 1990/91:193 Regeringen föreslär rilcsdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 2 maj 1991. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson


Utskottsberedning: -1990/91:BoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:193 (pdf, 307 kB)

Proposition 1990/91:189

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:189 med förslag till lag om byggnadsgaranti Prop. 1990/91:189 Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 april 1991. På regeringens vägnar Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: -1990/91:BoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1990/91:189 (pdf, 2731 kB)

Proposition 1990/91:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:146 om ändring i plan- och bygglagen 1987:10m.m. Regeringen förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 mars 1991 för den ätgärd och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan.


Utskottsberedning: -----1990/91:BoU17
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1990/91:146 (pdf, 5171 kB)