Dokument & lagar (162 träffar)

Proposition 1891:14

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. M:o 14. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 5 i den emellan Sverige och Norge upprättade riksakt gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade protokoll öfver justitiedepartementsärenden, förda i sammansatt

1891-01-22

Proposition 1891:14 (pdf, 1418 kB)

Framställning / redogörelse 1891:Rber

Berättelse om hyatl i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 19 Januari 1891. E, LLifter framställning af Amerikas förenade staters, Storbritanniens och Irlands samt Tysklands regeringar har eu svensk man utsetts att vara öfverdomare å Samoaöarne. Utseende

1891-01-19

Framställning / redogörelse 1891:Rber (pdf, 2808 kB)

Framställning / redogörelse 1891:Kmtal

lECongL IMIajzts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande deri 19 Januari 1891. Gode herrar och svenske män Jag bjuder Eder i dag välkomne till det vigtiga värf, hvartill Edra medborgares val Eder kallat. Riksdagen sammanträder under allmän yttre fred, och våra förhållanden till alla främmande magter äro tillfredsställande.

1891-01-19

Framställning / redogörelse 1891:Kmtal (pdf, 153 kB)

Skrivelse 1891:2

1 Kongl. Maj.ts Nådiga Skrifvelse N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 17 januari 1891. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1891:2 (pdf, 165 kB)

Skrivelse 1891:11

20 Kongl. Maj:ts Nåd Skrifvelse N:o 11. N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagförklaring gifven Stockholms slott den 14 januari 1891. Då nedannämnda af senast församlade Riksdag beslutade lagförklaring, öfver hvilken Kongl. Maj:t ej kunnat fatta


Utskottsberedning:

Skrivelse 1891:11 (pdf, 230 kB)

Proposition 1891:55

12 Kongl. Maj:ts Nåd, Proposition N:o 55. N:o 55. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, i fråga om ändringar i nådiga kungörelsen den 11 maj 1883 angående vilkor en för tidningars och tidskrifters postbefordran gifven Stockholms slott den 13 mars 1891- Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden

1891-01-01

Proposition 1891:55 (pdf, 863 kB)

Proposition 1891:51

KongMaj:ts Nåd. Proposition No 51. 1 N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändrad lydelse aj 3 och 22 af förordningen angående patent gifven Stockholms slott den 20 Mars 1891. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed inhemta Riksdagens

1891-01-01

Proposition 1891:51 (pdf, 1729 kB)

Proposition 1891:17

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17. 9 N:o 17. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående delaktighet för lärarne vid gymnastiska centralinstitutet i lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Med anledningaf en af öfverlärare och lärare vid

1891-01-01

Proposition 1891:17 (pdf, 387 kB)

Proposition 1891:16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16. 1 K:o 16. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dödande af en till säkerhet för statens fordran lios Gotlands jernvägsaktiébolag uti bolagets jernväg meddelad inteckning gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll

1891-01-01

Proposition 1891:16 (pdf, 515 kB)

Proposition 1891:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 1 N:o 12. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående disposition af en del af indragna fanjunkarebostället 1 mantal Refvinge n:is 3 och 10 i Malmöhus lön:gifven Stockholms slott den 31 december 1890. Med bifall till eu af Kongl. Maj:t i ämnet aflåten nådig proposition

1891-01-01

Proposition 1891:12 (pdf, 443 kB)

Proposition 1891:10

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 10. 1 N:o 10. K orig l. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 kap. 1 rättegångsbalken gifven Stockholms slott den 14 januari 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-01-01

Proposition 1891:10 (pdf, 1049 kB)

Proposition 1891:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 9. 1 ur.9. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Kongs Norrby kungsgård i Östergötlands län gifven Stockholms slott den 5 december 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag

1891-01-01

Proposition 1891:9 (pdf, 320 kB)

Proposition 1891:8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 8. 19 N:o 8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af viss del af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Karsten Ekberg från Hessleberga gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Arbetaren Karsten Ekberg från Hessleberga i Lyngby socken af

1891-01-01

Proposition 1891:8 (pdf, 307 kB)

Proposition 1891:7

12 Kongl. Maj ds Nåd. Proposition No 7. N:o 7. Kongl Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående disposition af en del byggnader och jord, tillhörande förra häradsbostället mantal Hammenhög n:o 31 i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 12 december 1890. Enligt ett af Kong.Maj:ts befallningshafvande i

1891-01-01

Proposition 1891:7 (pdf, 511 kB)

Proposition 1891:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 9 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar gifven Stockholms. slott den 5 december 1890. Under åberopande af hvad bilägga utdrag af protokollet öfver civilåfenden för denna dag innehåller, vill

1891-01-01

Proposition 1891:6 (pdf, 251 kB)

Proposition 1891:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 5 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående användandet af militieboställsfondens uppkomna återstående behållning gifven Stockholms slott den 14 november 1890. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1891-01-01

Proposition 1891:5 (pdf, 280 kB)

Proposition 1891:4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 4. 1 N:o 4. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående gränsreglering mellan Carl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskilstuna stad gifven Stockholms slott den 7 november 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1891-01-01

Proposition 1891:4 (pdf, 292 kB)

Proposition 1891:1

Kongl. Majits nåd. profn:o om statsverket 1891. i KONGL. MAJ:TS NÅDIGA P R O P O SITIO N TILL Hiksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 14 Januari 1891. Jemlikt grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1891-01-01

Proposition 1891:1 (pdf, 17633 kB)

Framställning / redogörelse 1891:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1890 af dem verkställa granskning af STATSVERKETS samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1889 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till K0NGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC

1891-01-01

Framställning / redogörelse 1891:SV (pdf, 23629 kB)

Framställning / redogörelse 1891:RGK

RIKSDAGENS år 1890 församlade REVISORERS B E ll Ä T T BESE om granskningen af Rl KSGl LDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1891. I 1 I Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, få härmed, till fullgörande af föreskriften i 5 af gällande instruktion,

1891-01-01

Framställning / redogörelse 1891:RGK (pdf, 18716 kB)