Dokument & lagar (150 träffar)

Proposition 1891:16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16. 1 K:o 16. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dödande af en till säkerhet för statens fordran lios Gotlands jernvägsaktiébolag uti bolagets jernväg meddelad inteckning gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll

1891-01-01

Proposition 1891:16 (pdf, 515 kB)

Proposition 1891:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 1 N:o 12. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående disposition af en del af indragna fanjunkarebostället 1 mantal Refvinge n:is 3 och 10 i Malmöhus lön:gifven Stockholms slott den 31 december 1890. Med bifall till eu af Kongl. Maj:t i ämnet aflåten nådig proposition

1891-01-01

Proposition 1891:12 (pdf, 443 kB)

Proposition 1891:10

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 10. 1 N:o 10. K orig l. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 kap. 1 rättegångsbalken gifven Stockholms slott den 14 januari 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-01-01

Proposition 1891:10 (pdf, 1049 kB)

Proposition 1891:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 9. 1 ur.9. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Kongs Norrby kungsgård i Östergötlands län gifven Stockholms slott den 5 december 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag

1891-01-01

Proposition 1891:9 (pdf, 320 kB)

Proposition 1891:8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 8. 19 N:o 8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af viss del af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Karsten Ekberg från Hessleberga gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Arbetaren Karsten Ekberg från Hessleberga i Lyngby socken af

1891-01-01

Proposition 1891:8 (pdf, 307 kB)

Proposition 1891:7

12 Kongl. Maj ds Nåd. Proposition No 7. N:o 7. Kongl Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående disposition af en del byggnader och jord, tillhörande förra häradsbostället mantal Hammenhög n:o 31 i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 12 december 1890. Enligt ett af Kong.Maj:ts befallningshafvande i

1891-01-01

Proposition 1891:7 (pdf, 511 kB)

Proposition 1891:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 9 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar gifven Stockholms. slott den 5 december 1890. Under åberopande af hvad bilägga utdrag af protokollet öfver civilåfenden för denna dag innehåller, vill

1891-01-01

Proposition 1891:6 (pdf, 251 kB)

Proposition 1891:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 5 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående användandet af militieboställsfondens uppkomna återstående behållning gifven Stockholms slott den 14 november 1890. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1891-01-01

Proposition 1891:5 (pdf, 280 kB)

Proposition 1891:4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 4. 1 N:o 4. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående gränsreglering mellan Carl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskilstuna stad gifven Stockholms slott den 7 november 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1891-01-01

Proposition 1891:4 (pdf, 292 kB)

Proposition 1891:1

Kongl. Majits nåd. profn:o om statsverket 1891. i KONGL. MAJ:TS NÅDIGA P R O P O SITIO N TILL Hiksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 14 Januari 1891. Jemlikt grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1891-01-01

Proposition 1891:1 (pdf, 17633 kB)