Dokument & lagar (311 träffar)

Kommittédirektiv 2005:151

Översyn av myndighetsstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Nuvarande organisation Regeringens förvaltningspolitiska mål Tidigare utredningar Åtgärder av regeringen och de två myndigheterna Kostnadsutvecklingen Behovet

2005-12-31

Kommittédirektiv 2005:1256

Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus Innehåll Allmänna bestämmelser Stödberättigande åtgärder Stödets storlek Förfarandet Hur stödet tillgodoförs Tillsyn m.m. Bemyndiganden Överklagande Övergångsbestämmelser Allmänna bestämmelser 1

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:1255

Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Innehåll Stödberättigande åtgärder Stödets storlek Förfarandet Bemyndiganden Överklagande Övergångsbestämmelser Allmänna bestämmelser 1 Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och miljöanpassad

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:1248

Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Innehåll Definitioner Skyldighet att tillhandahålla förnybart drivmedel Tillsyn m.m. Dispens Överklagande Avgifter Övergångsbestämmelser 1 Denna lag syftar till ökad tillgänglighet av förnybara drivmedel. Definitioner 2

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:1247

Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus Innehåll 1 Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus som har beslutats av Boverket eller en länsstyrelse får tillgodoföras den stödberättigade genom kreditering på sådant skattekonto

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:1244

Tillkännagivande (2005:1244) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder Innehåll Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses följande grundförordningar. 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:1243

Tillkännagivande (2005:1243) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) Innehåll Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) avses följande grundförordningar. 1. Rådets förordning (EEG) nr 136/66 av den 22 september 1966 om den gemensamma

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:1236

Förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Innehåll Uppgifter Verksförordningens tillämpning Myndighetens ledning Styrelsens ansvar och uppgifter Medelsfördelning Överklagande Uppgifter 1 Myndigheten för nätverk och samarbete inom

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:152

Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund och nuvarande bestämmelser Dubbel straffbarhet Europarådets människohandelskonvention Lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap Behovet av en översyn Europarådets människohandelskonvention Barn-

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:150

Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. (S 2003:03) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Behovet av utredning Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:149

Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 (dir. 2004:90) tillkallade biträdande finansministern en särskild

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:148

Tilläggsdirektiv till Vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet (Fi 2005:09) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild omställningsorganisation

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:147

Översyn av expropriationslagens ersättningsregler Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Expropriationslagens ersättningsregler Behovet av en översyn Uppdraget Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En

2005-12-20

Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för 2005 och 2006. Utskottet har anfört att resultatet av

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:1235

Förordning (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker Innehåll Tillämpningsområde Var utbildningen anordnas Vad utbildningen avser Tillämpliga bestämmelser Särskild behörighet Urval Antagning Utbildningarnas genomförande Överklagande Övergångsbestämmelser Tillämpningsområde 1

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:1214

Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Innehåll Uppgift Spridning av resultat Uppdrag Samverkans- och uppgiftsskyldighet Myndighetens ledning Referensgrupp Verksförordningens tillämpning Uppgift 1 Institutet för utvärdering

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:1206

Förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat Innehåll Allmänna bestämmelser Anvisning till utbildningsvikariat Stöd till arbetsgivaren Stöd till lönekostnad Stöd till utbildningskostnad Hur stöden tillgodoförs arbetsgivaren Stöd till lönekostnad Stöd till utbildningskostnad Granskning av lämnat

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:1191

Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län Innehåll 1 Under perioden 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivs det försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:1177

Förordning (2005:1177) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter Innehåll Uppgifter Verksförordningens tillämpning Inspektionens ledning Exportkontrollrådet Teknisk-vetenskapliga rådet Ärendenas handläggning Generaldirektörens ställföreträdare Uppgifter 1 Inspektionen

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:1160

Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen Innehåll Skogsstyrelsens mål och uppgifter Uppdragsverksamhet Verksförordningens tillämplighet Internrevision Myndighetens ledning Styrelse Personalföreträdare Samverkan med andra myndigheter Rapportering Övergångsbestämmelser Skogsstyrelsens

2005-12-15