Dokument & lagar (311 träffar)

Kommittédirektiv 2005:1137

Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar Innehåll Tillämpningsområde Villkor för skattereduktion Underlag för skattereduktion Skattereduktionens storlek Ansökan och beslut Övriga bestämmelser Bilaga 1 Bilaga 2 Tillämpningsområde 1

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:146

Tilläggsdirektiv till Internutredningsutredningen (Ju 2004:13) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:145

Tilläggsdirektiv till Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Huvuddirektiven Gällande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Möjlighet för civilanställda vid polisen att ta alkoholutandningsprov Arbetsformer m.m. Beslut vid regeringssammanträde

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:140

Översyn av fastighetsmäklarlagen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Nuvarande ordning Andra bestämmelser av betydelse för fastighetsmäklares verksamhet Behovet av en översyn Uppdraget En allmän översyn av lagen God fastighetsmäklarsed Oregistrerade medhjälpare Mäklarens

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:139

Tilläggsdirektiv till utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2004 tillkallade statsrådet

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:138

Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av förbättringar Utredningsuppdraget Samråd Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:134

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 december 2004 att tillkalla

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:1207

Tillkännagivande (2005:1207) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål Innehåll Vid tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål avses de överenskommelser som anges nedan. 1 kap. 5 andra stycket I följande

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1148

Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 jordabalken Innehåll Formulär 1 Hyresgästens namn och postadress Den dag då hyresavtalet ingicks Formulär 2 Hyresgästens namn och postadress Den dag då hyresavtalet ingicks

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1117

Lag (2005:1117) om deklarationsombud Innehåll Tillämpningsområde Deklarationsombud Registrering och avregistrering Föreläggande att medverka personligen Överklagande m.m. Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller för skattedeklaration som lämnas enligt 10 kap. 9, 11, 13 a eller 32 skattebetalningslagen

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1115

Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter Innehåll Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande föreskrifter från Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005: 1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:5) rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672)

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1113

Förordning (2005:1113) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter Innehåll Regeringen föreskriver att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1990:27) om näringsidkares uppgiftslämnande i självdeklarationen och Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:9) om upplagshavares leveranser av skattepliktiga

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1095

Förordning (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd Innehåll Ärenderegister Aktbildning Anteckningar Ljudupptagningar m.m. Underrättelseskyldighet till kommunal nämnd Beslut Överklagande Arkivering Allmän bestämmelse 1 Denna förordning gäller vid handläggning av ärenden i

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1093

Förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet Innehåll Villkor för bidrag Ansökan om bidrag Ärendenas handläggning Utbetalning och redovisning Återkrav Bemyndigande Överklagande 1 I syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1089

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering Innehåll Allmänna bestämmelser Bidragsformer Villkor Ansökan Beslut Redovisning Utbetalning Återbetalning Överklagande Bemyndigande Övergångsbestämmelser Statsbidragets syften 1 Syftet med statsbidraget är att stödja

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1086

Förordning (2005:1086) om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22) Innehåll Regeringen föreskriver att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1084

Förordning (2005:1084) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006 Innehåll Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,3 procent för år 2006.

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1074

Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Statligt bidrag får lämnas till den som har kostnader för särskilt utbildningsstöd. Ärenden om statligt bidrag administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:338). 2 Statligt

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1073

Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) Innehåll Uppgifter Myndighetens ledning Verksförordningens tillämpning Uppgifter 1 Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) är central förvaltningsmyndighet för samordningen av arbetet

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1070

Förordning (2005:1070) om ränta på studielån för år 2006 Innehåll Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på studielån enligt 4 kap. 1 andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) skall vara 2,3 procent för år 2006.

2005-12-08