Dokument & lagar (311 träffar)

Kommittédirektiv 2005:1063

Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott Innehåll 1 Denna förordning gäller vid inhämtande och utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (rättsintyg). 2 Bestämmelser om att rättsintyg skall inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1057

Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens Innehåll Offentliggöranden Underrättelser Registrering Samarbete vid samtidiga likvidationsförfaranden för filialer Tillämpningsområde 1 Denna förordning har samma tillämpningsområde som lagen (2005:1047)

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1056

Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden Innehåll Territoriellt begränsade förfaranden Kungörande Registrering Avgifter Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1047

Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens Innehåll Svensk domsrätt Verkan av rekonstruktionsåtgärd och likvidationsförfarande i andra stater inom EES Tillämplig lag m.m. Registrering och underrättelseskyldighet Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller vid

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1046

Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen Innehåll 1 Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen). Insolvensförfaranden i svensk rätt är enligt insolvensförordningen konkurs och företagsrekonstruktion. 2

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:144

Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén (N 2005:13) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Kommittén med uppdrag att följa byggandet av tunnlar genom Hallandsås skall fortsätta

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:143

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning (Fi 2005:06) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Överföring av verksamhet Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget I

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:142

Älgförvaltningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Gällande rätt Överklagande Tilldelning av älg Avgifter Tidigare utredningar Behovet av en översyn Uppdraget Utredningsarbetet Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005. Sammanfattning

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:141

Översyn av statliga avgifter Innehåll Sammanfattning av uppdraget Nuvarande bestämmelser Befogenhet att disponera avgifter Övriga bestämmelser Finansutskottets betänkande om offentligrättsliga avgifter Behov av en översyn Rätten att disponera offentligrättsliga avgifter Avgiftsförordningen Bristande

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:137

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget En kommitté - Delegationen för fördelning

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:1105

Lag (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Innehåll 1 Stöd för investeringar i konvertering från direktverkande elvärme som har beslutats av länsstyrelsen eller Boverket och som avser stödberättigande åtgärder som har påbörjats

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:1035

Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006 Innehåll Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån till hemutrustning enligt 16 första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall vara 4,75 procent för år 2006.

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:952

Lag (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Ett kommunalt aktiebolag får ingå avtal med en trafikhuvudman om att utföra lokal och regional linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn, utan att verksamheten har

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:951

Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning Innehåll 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av 1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:900

Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall Innehåll 1 Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:899

Förordning (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter Innehåll Allmänna bestämmelser Förfarandet i bidragsärenden Förhandsbesked Slutligt beslut om bidrag Fördelningen av bidrag Utbetalning av bidrag Överklagande Allmänna bestämmelser 1 Statliga myndigheter

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:894

Förordning (2005:894) om teknisk kontroll Innehåll Samrådsskyldighet Organ som skall anmälas till Europeiska unionen Riksmätplatser Ackreditering Tillsyn Avgifter Samrådsskyldighet 1 Statliga myndigheter som får föreskriva att produkter, anläggningar eller motsvarande skall ha eller sakna

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:893

Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor Innehåll Marknadskontrollrådet Bilaga Arbetsmiljöverket Elsäkerhetsverket Kemikalieinspektionen Läkemedelsverket Post- och telestyrelsen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skatteverket Marknadskontroll 1 Med marknadskontroll

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:888

Förordning (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val Innehåll För sin medverkan vid 2006 års val skall kommunerna erhålla statsbidrag med 1. dels 30 000 kronor per kommun, 2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:882

Förordning (2005:882) om grundläggande kassaservice Innehåll Regeringen föreskriver att Posten AB (publ) skall vara det statligt ägda aktiebolag som skall tillhandahålla kassaservice enligt 1 lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice.

2005-12-01