Dokument & lagar (311 träffar)

Kommittédirektiv 2005:108

Översyn av inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Dagens organisation Regeringens åtgärder Uppdraget Särskilda förhållanden för vägtrafiken Utredningsarbetet Arbetsmetoder och redovisning Beslut vid regeringssammanträde

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:105

Tilläggsdirektiv till Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 De ursprungliga direktiven Beslutsprocessen Särskilt om överklagandeprocessen Behov av översyn av beslutsprocessen Myndighetsorganisationen Avstämning med analys Uppdraget Myndighetsorganisationen Utredningsarbetet Beslut

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:716

Utlänningslag (2005:716) Innehåll Lagens innehåll Vissa definitioner Asyl EU-stat EES-stat och EES-medborgare Rörlighetsdirektivet Inresa Utresa Säkerhetsärenden Allmänna bestämmelser Pass Visering Uppehållsrätt Uppehållstillstånd Arbetstillstånd EU-blåkort Beslutande

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:714

Förordning (2005:714) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006 Innehåll Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006 enligt 4 lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:107

Detaljhandel med nikotinläkemedel Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Nationella bestämmelser om handel med läkemedel Tobaksrökning och folkhälsa Uppdraget Anmälningsskyldighet och tillståndsgivning Tillsyns- och kontrollfunktionen Införande av åldersgräns Reglering av förpackningsstorlek

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:106

Viss åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Bakgrund Stödinsatser för personalen Uppdraget Uppdragets genomförande och tidsplan Kartläggning Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Sammanfattning

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:711

Tillkännagivande (2005:711) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) Innehåll Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) avses följande grundförordningar. 1. Rådets förordning (EEG) nr 136/66 av den 22 september 1966 om den gemensamma

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:710

Tillkännagivande (2005:710) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder Innehåll Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses följande grundförordningar. 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:104

Den framtida organisationen av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Nuvarande förhållanden Behovet av en utredning Översyn av den rättsmedicinska verksamheten Behovet av en utredning Uppdraget Beslut

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:103

Tilläggsdirektiv till utredningen om orkesterverksamheten i Sverige (Ku 2004:06) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 september 2004 tillkallade chefen

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:102

Tilläggsdirektiv till utredningen om Myndigheten för handikappolitisk samordning (S 2005:06) Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005. Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 maj 2005 tillkallade

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:101

Utredning om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster (ALT) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Sammanfattning av uppdraget En organisationskommitté tillkallas

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:99

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen 2004 (N 2004:12) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera och se över skogspolitiken (dir.

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:97

Tilläggsdirektiv till Gymnasieentreprenadutredningen (U 2004:01) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 april 2004 (dir. 2004:04) tillkallade chefen för dåvarande

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:712

Förordning (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden Innehåll Utfärdande av intyg Översättningar Intyg vid verkställighet i Sverige Informationsutbyte Tillämpningsområde 1 Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar 1. rådets

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:100

Tilläggsdirektiv till Översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12) Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005. Sammanfattning av tilläggsuppdraget Den särskilda utredaren ges i uppdrag att i målgruppen för sitt arbete även

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:98

Tilläggsdirektiv till Inregränslagsutredningen (Fi 2004:09) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 maj 2004 (dir. 2004:65) tillkallade finansministern en

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:95

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skyddsgrunder och rättigheter för flyktingar och alternativt skyddsbehövande (UD 2004:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 september 2004

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:676

Förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning Innehåll Statsbidrag Ansökan Beslut om bidrag Utbetalning Uppgiftsskyldighet Återkrav Överklagande Övergångsbestämmelser Inledande bestämmelser 1 Statsbidrag får lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning för påbyggnadsutbildningar

2005-09-08

Kommittédirektiv 2005:668

Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag Innehåll 1 Innovationsbron AB och dess dotterbolag får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, besluta om fördelning av statliga medel för att främja innovationer inom näringslivet

2005-09-08