Dokument & lagar (172 träffar)

Kommittédirektiv 2005:93

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänsten S 2004:12 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2005 Bakgrund Behovet av utredning Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2005 Sammanfattning I syfte att uppnå en mer ansvarsfull alkoholservering

2005-09-01

Kommittédirektiv 2005:92

Översyn av Ekobrottsmyndigheten Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Organisation Verksamhet Behovet av översyn Uppdraget Särskilda överväganden angående Ekobrottsmyndighetens uppgifter m.m. Mera genomgripande förändringar i myndighetsstrukturen för ekobrottsbekämpningen Förslag till författningsändringar

2005-09-01

Kommittédirektiv 2005:91

Utökade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2005 Bakgrund Uppföljningar av 2002 års reform Det fortsatta arbetet inom Regeringskansliet Särskilda registerförfattningar Behov av utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget

2005-09-01

Kommittédirektiv 2005:90

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet U 2005:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 mars 2005 har chefen för Utbildnings-

2005-08-25

Kommittédirektiv 2005:89

Översyn av lagstiftningen mot barnpornografi Innehåll Sammanfattning av uppdraget Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Definitionen av barnpornografi Omfattningen av kriminaliseringen Undantag från det straffbara området Straffskalorna och gradindelningen Barnens ställning Åtalspreskription

2005-08-25

Kommittédirektiv 2005:88

Förfarandet för att bevilja eller återkalla flyktingstatus Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 11 augusti 2005 Bakgrund Kort om direktivets innehåll Gällande ordning i svensk rätt Behovet av utredning Nuvarande handläggning av säkerhetsärenden Framtida handläggning av säkerhetsärenden Handläggningsbestämmelser

2005-08-11

Kommittédirektiv 2005:87

Tilläggsdirektiv till utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänsten S 2004:12 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 28 juli 2005 Bakgrund Länsstyrelsens tidigare ansvar för utredning och ansökan Behovet av utredning Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 juli 2005 Sammanfattning

2005-07-28

Kommittédirektiv 2005:86

Ökad effektivitet enligt lagen om elektronisk kommunikation m.m. Innehåll Sammanfattning av uppdraget Beslutsprocessen Särskilt om överklagandeprocessen Behov av översyn av beslutsprocessen Myndighetsorganisationen Avstämning med analys Uppdraget Myndighetsorganisationen Utredningsarbetet Beslut vid regeringssammanträde

2005-07-21

Kommittédirektiv 2005:85

Jordbrukets roll som bioenergiproducent Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Bioenergi från jordbruksverksamhet Den gemensamma jordbrukspolitiken Den svenska energipolitiken Den svenska miljöpolitiken Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 juli 2005. Sammanfattning av

2005-07-21

Kommittédirektiv 2005:84

En myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005 Bakgrund Den nya myndighetens inriktning Uppdraget Organisation och bemanning m.m. Uppdragets genomförande och tidsplan Utredaren skall senast den 1 november 2005 till regeringen

2005-07-07

Kommittédirektiv 2005:83

Slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005 Bakgrund Kvicksilvermängder aktuella för slutförvar Behovet av en utredning Uppdraget Arbetets genomförande och tidsplan Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

2005-07-07

Kommittédirektiv 2005:81

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare UD 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005 Sammanfattning av uppdraget Utredningen om uppehållstillstånd

2005-07-07

Kommittédirektiv 2005:80

Effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Bakgrund Vetenskaplig bakgrund Förebyggande insatser och genomförda utredningar Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:79

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet Fi 2004:17 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005. Förlängd tid för uppdraget Den 23 september 2004 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle göra en översyn av Finansinspektionens

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:78

Tilläggsdirektiv till utredningen om ny associationsrätt för försäkringsföretag Fi 2003:10 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2003 tillkallade biträdande finansministern

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:75

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av konkurrenslagen N 2004:19 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Konkurrensregler Kriminalisering Beslut att godta åtaganden Överklagande av Konkurrensverkets beslut Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005. Sammanfattning

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:77

Alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Bakgrund Tidigare utredningar Erfarenheter från utlandet Reformbehovet Uppdraget Medling Generella riktlinjer för utredningsarbetet Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-06-22

Kommittédirektiv 2005:76

Tilläggsdirektiv till Rådet för kommunala analyser och jämförelser Fi 2002:07 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 juni 2002 dir. 2002:91 tillkallade statsrådet med ansvar för

2005-06-22

Kommittédirektiv 2005:74

Tilläggsdirektiv till PBL-utredningen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Förlängd tid för uppdragets slutredovisning Regeringen beslutade den 27 juni 2002 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:72

Genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Bakgrund Marknadsföringslagen m.m. Lagens uppbyggnad och innehåll Bestämmelser om marknadsföring i andra lagar Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Behovet av en översyn av lagstiftningen Uppdraget

2005-06-16