Dokument & lagar (312 träffar)

Kommittédirektiv 2011:120

Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Innehåll Sammanfattning Reglerna om näringsförbud Uppdraget att se över vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Näringsförbud och dess förhållande till principen om att ingen ska bli lagförd eller straffad två gånger för samma sak Skyldighet

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:119 kommittébeteckning: Ju 2011:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens stöd till konsumenter Ju 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om hur stödet till konsumenter bör organiseras och bedrivas för att

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:118

Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Innehåll Sammanfattning Bakgrund Direktivets syfte och innehåll Tolkning Översättning Tolkning och översättning vid svenska brottmålsförfaranden Tolkning Översättning Tolkningens och översättningens kvalitet Uppdraget

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:116 kommittébeteckning: Ku 2011:02

Tilläggsdirektiv till Kulturmiljöutredningen Ku 2011:02 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 mars 2011 kommittédirektiv som ger en särskild utredare i uppgift att se över lagstiftningen

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:115

Kommittén Svenska Unescorådet Innehåll Sammanfattning Svenska Unescorådet kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige Uppdraget att vara Sveriges nationalkommission till Unesco Planering och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En kommitté ska vara Sveriges

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:114 kommittébeteckning: Fi 2010:03

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen Fi 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor dir. 2010:43I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:117 kommittébeteckning: A 2011:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna A 2011:01 Innehåll Begränsning i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Begränsning i uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 om direktiv till

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:113 kommittébeteckning: Fö 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid Fö 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:112

Översyn av det statliga stödet till dagspressen Innehåll Sammanfattning En förändrad mediemarknad och europeiska statsstödsregler kräver en översyn av presstödssystemet Uppdraget att göra en översyn av det statliga stödet till dagspressen Presstödets roll på en mediemarknad i förändring Dagspress för nationella minoriteter

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:111

Förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter för uppdraget Lagstiftning till skydd för den personliga integriteten Problembeskrivning Informationshantering på övergripande nivå Behov av ökade befogenheter för Datainspektionen

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:110

Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden Innehåll Sammanfattning Regeringen avgör civilrättsliga förvaltningsärenden av löpande art Utredningsuppdraget Tillstånd till förfoganden till förmån för personer med funktionshinder Beslut enligt medlingslagen Associationsrättsliga förvaltningsärenden Arbetets bedrivande

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:109 kommittébeteckning: N 2010:08

Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen N 2010:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv dir. 2010:93Enligt direktiven ska uppdraget

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:108

Utveckla hyresrättens förutsättningar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Hur förutsättningarna för olika boende- och upplåtelseformer ser ut Erfarenhet från andra länder Uppdragets genomförande Konsekvensbeskrivningar Tidplan för arbetet Beslut vid regeringssammanträde

2011-12-08

Kommittédirektiv 2011:103

Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Innehåll Sammanfattning Bakgrund Veteransoldatpolitiken Frivillig försvarsverksamhet Behovet av en utredning Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning

2011-12-08

Kommittédirektiv 2011:94

En modern säkerhetsskyddslag Innehåll Sammanfattning Nuvarande reglering Uppdraget att föreslå en modern lagstiftning för säkerhetsskydd Säkerhetsskyddets syfte Informationssäkerhet Registerkontroll till skydd mot terrorism Säkerhetsskyddad upphandling och industrisäkerhetsskydd Medborgarskapskravet Tillsyn Konsekvensbeskrivningar

2011-12-08

Kommittédirektiv 2011:106

Översyn av samhällets alarmeringstjänst Innehåll Sammanfattning SOS-tjänsten Nuvarande reglering Behovet av en utredning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst.

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:105 kommittébeteckning: Ju 2003:04

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2003 kommittédirektiv om en beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:107 kommittébeteckning: S 2008:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen S 2008:09 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 10 juli 2008 kommittédirektiv om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

2011-11-24

Kommittédirektiv 2011:104

Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan Innehåll Sammanfattning Bakgrund och gällande rätt Nuvarande bestämmelser om plangenomförande Behovet av en reformering Uppdraget Gatukostnads- och exploatörsbestämmelserna Exploateringsavtal Övriga frågor Konsekvensbeskrivningar Arbetsformer och redovisning

2011-11-24

Kommittédirektiv 2011:101

Utredning av verksamhetsform och förutsättningarna för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket Innehåll Sammanfattning av uppdraget Definition av det offentliga åtagandet och klarläggande av Luftfartsverkets roll inom området flygtrafiktjänst Behov av kompetens och befogenheter Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget

2011-11-10