Dokument & lagar (312 träffar)

Kommittédirektiv 2011:102

Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor Innehåll Sammanfattning Uppdraget att analysera innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Uppdraget att analysera hur immateriella tillgångar hanteras vid universitet och högskolor Konsekvensbeskrivningar

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:100

Översyn av vissa byggfrågor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utredningsbehov De kommunala kraven på byggnadsverks tekniska egenskaper Uppdrag Byggherreansvaret Uppdrag Konsekvensbeskrivning Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:99 kommittébeteckning: Fi 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Fi 2010:08 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Remissinstansernas synpunkter Bildandet av Statens servicecenter för en effektivare statlig administration Motiv för bildandet av servicecentret som en egen myndighet

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:87

Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Innehåll Sammanfattning Ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga Generella utgångspunkter Anställningsformen och dess tillämpningsområde Utbildningsinnehållet Sveriges internationella åtaganden Nödvändiga författningsförslag och andra

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:98

Tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Uppdragets allmänna utgångspunkter Uppdragets omfattning Särskilt om anpassningen av den straffrättsliga regleringen Särskilt om anpassningen av den processrättsliga

2011-10-27

Kommittédirektiv 2011:97

Översyn av valsystemet Innehåll Sammanfattning Bakgrund och utgångspunkter Uppdraget att se över valsystemet Proportionalitet i kommunala val Offentliga valförberedelser Elektroniskt röstningsförfarande Valkretsindelningen i riksdagsval Skyddet för partibeteckningar Partisymboler på valsedlar Förtidsröstning

2011-10-27

Kommittédirektiv 2011:96

En förändrad läkarutbildning Innehåll Sammanfattning Läkarutbildningen i Sverige Behovet av en översyn Uppdraget att föreslå en samlad läkarutbildning Utbildningens omfattning Praktisk utbildning Forskningsanknytning Krav för legitimation som läkare Uppdraget att belysa ekonomiska och andra konsekvenser av lämnade

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:95 kommittébeteckning: Ju 2010:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter Ju 2010:13 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 november 2010 kommittédirektiv om vissa sjörättsliga frågor dir. 2010:116Utredningen

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:93

Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen Innehåll Sammanfattning Styrning och statligt stöd Tidigare statliga utvärderingar Riksrevisionens granskning Behovet av regelbunden utvärdering av folkbildningen Uppdraget att utvärdera det statliga stödet till folkbildningen Statsbidragets syften Prioriterade

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:90

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mervärdesskatt vid import av varor Mervärdesskatt vid införsel av varor från annat EU-land Riksskatteverkets rapport Konkurrensverkets rapport Centraliserad klarering Förslag från Stockholms handelskammare om avskaffande

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:91 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning med syfte att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Generella utgångspunkter för formulering av strategier och etappmål Uppdraget att föreslå en strategi för en långsiktigt

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:89

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning översyn efter erfarenheter från den finansiella krisen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Statens roll Den förra utredningen Riksbankens åtgärder under finanskrisen Behovet av översyn Erfarenheterna från den finansiella krisen kan ha påverkat synen på Riksbankens

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:88

Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Innehåll Sammanfattning Bakgrund Etableringsreformen ett steg framåt för ett ökat arbetskraftsdeltagande Insatser till anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen Långsam etablering för utrikes födda kvinnor Särskilt

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:92

Översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Innehåll Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå ska bättre anpassas efter elevernas varierande behov och förutsättningar Uppdraget att utveckla och förbättra den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Uppdraget

2011-10-06

Kommittédirektiv 2011:86

Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Europarådets dataskyddskonvention Gällande nationell rätt Offentlighetsprincipen Potentiella handlingar och färdiga elektroniska handlingar Begränsningsregelns närmare innebörd Sekretess Elektroniskt utlämnande

2011-10-06

Kommittédirektiv 2011:80

Delegation för jämställdhet i arbetslivet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av en delegation Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2011 Sammanfattning av uppdraget Delegationen ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor

2011-10-06

Kommittédirektiv 2011:85

Utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning Innehåll Sammanfattning Placerade barn och unga Undervisning vid HVB Undervisning vid särskilda ungdomshem Undervisning på sjukhus eller annan motsvarande institution Hemkommunens ansvar Socialnämndens ansvar för att placerade barn och unga

2011-09-29

Kommittédirektiv 2011:84

Översyn av AP-fondernas regelverk Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en översyn Tidigare utredningar Uppdraget att se över AP-fondernas regelverk Uppdrag och placeringsregler Kostnadseffektivitet Sjätte AP-fonden Övriga frågor Krav på ledamöter i AP-fondernas styrelser Redovisning och revision Regeringens

2011-09-29

Kommittédirektiv 2011:82 kommittébeteckning: S 2011:07

Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet S 2011:07 Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrunden till uppdraget Uppdraget EU-rättsliga aspekter Uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar modell för prissättning av

2011-09-22

Kommittédirektiv 2011:83

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga omfattning och inriktning av forskning och utveckling FoU som

2011-09-15