Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (312 träffar)

Kommittédirektiv 2011:81

Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Innehåll Sammanfattning Utvecklingen av utbildningen i svenska för invandrare Uppdraget att föreslå hur valfrihet och individuell anpassning inom sfi kan ökas Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:79

Utvärdering av reformen En modernare rättegång Innehåll Sammanfattning av uppdraget Reformen En modernare rättegång Bättre utnyttjande av modern teknik Flexiblare regler och större ansvar för parterna En mer ändamålsenlig hovrättsprocess Behovet av en utvärdering Uppdraget att utvärdera reformen Bättre utnyttjande

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:76

Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Innehåll Sammanfattning Regelverket kring avslutandet av anställningar Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Konsekvensutredning och avvägning mellan olika intressen Förslag till åtgärder Kostnadsberäkningar och övriga konsekvensutredningar Samråd och

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:73

Översyn av vissa frågor i minerallagen Innehåll Sammanfattning Minerallagen Särskilt om arbetsplaner Uppdraget att utvärdera och utveckla regelverket för arbetsplaner Uppdraget att kartlägga och analysera kommunikation mel-lan företag och kommuner i samband med undersökningstillstånd Uppdraget att kartlägga behovet

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:78

Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare utredningar Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd Upphandling under stark utveckling En effektivare myndighetsstruktur för upphandlingsstöd Utredningsuppdraget Uppdragets genomförande och tidsplan

2011-09-08

Kommittédirektiv 2011:77

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Gällande svensk reglering Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder Uppdraget Beaktande av genomförandeåtgärder Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 september

2011-09-08

Kommittédirektiv 2011:74

Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Innehåll Sammanfattning Hyres- och arrendenämndernas uppgifter Förfarandet vid nämnderna Nämndernas organisation Tidigare utredningar och senare års förändringar Utredarens uppdrag Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2011-09-01

Kommittédirektiv 2011:75 kommittébeteckning: N 2010:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagen om åtgärder mot förorening från fartyg N 2010:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 juli 2010 kommittédirektiv om en översyn av lagen 1980:424 om åtgärder

2011-08-25

Kommittédirektiv 2011:72

En effektiv Sevesolagstiftning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Svenskt genomförande av direktivet Behovet av en översyn och uppdraget Finansiering av Sevesotillsyn Samordning av olika former av tillsyn Övrigt Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti

2011-08-25

Kommittédirektiv 2011:71 kommittébeteckning: N 2008:05

Tilläggsdirektiv till Regelrådet N 2008:05 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Internationell utblick Uppdraget Regelrådet ska utveckla sin rådgivande roll Granskningen ska inriktas på substantiella ändringar Regelrådet ska upprätta en exempelsamling Regelrådet ska prioritera kommittéerna vid deras upprättande av konsekvensutredningar

2011-08-25

Kommittédirektiv 2011:70

En nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter för uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2011. Sammanfattning I syfte att med bred förankring följa arbetet med utvecklingen av vargstammen i Sverige ska en kommitté

2011-08-16

Kommittédirektiv 2011:69 kommittébeteckning: (Ju 2003:04

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juli 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2003 kommittédirektiv om en beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga

2011-07-14

Kommittédirektiv 2011:68

Regler och villkor för fristående skolor m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund En ökande andel elever väljer fristående skolor Ett regelverk för lika villkor oavsett huvudmannaskap Lika villkor vid bidragsgivning Tillsyn och kvalitetsgranskning i skolväsendet Skydd för uppgiftslämnare Behovet av en utredning Uppdrag

2011-07-14

Kommittédirektiv 2011:67 kommittébeteckning: Jo 1968:A

Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen Jo 1968:A Miljöforskningsberedningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget Miljöforskningsberedningen ska vara en arena för dialog mellan miljöministern

2011-06-30

Kommittédirektiv 2011:66

Särskild utredare för översyn av avfallsområdet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Ansvarsfördelning Särskilt om hushållens avfall Särskilt om näringslivets avfall Särskilt om avfallshantering och lagen om offentlig upphandling Tillsyn över producentansvaret Behovet av en översyn av avfallsområdet Uppdraget Särskilt

2011-06-30

Kommittédirektiv 2011:56

Översyn av möjligheten att ge in nationella patentansökningar på engelska Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behov av en översyn Näringspolitiska aspekter Språkpolitiska och offentligrättsliga aspekter Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2011 Sammanfattning En särskild

2011-06-30

Kommittédirektiv 2011:65 kommittébeteckning: N 2010:02

Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen N 2010:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 februari 2010 kommittédirektiv om att bl.a. överväga förändringar i de svenska genomförandereglerna på statsstödsområdet dir.

2011-06-22

Kommittédirektiv 2011:64 kommittébeteckning: U 2010:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter U 2010:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 mars 2010 kommittédirektiv om en översyn

2011-06-22

Kommittédirektiv 2011:63 kommittébeteckning: Ju 2010:05

Tilläggsdirektiv till Fridskränknings-utredningen Ju 2010:05 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Behovet av en utvidgning av uppdraget Tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Fridskränkningsutredningen Ju 2010:05

2011-06-22

Kommittédirektiv 2011:62 kommittébeteckning: M 2010:02

Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen M 2010:02 Innehåll Förkortad tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Förkortad tid för uppdraget Regeringen beslutade den 10 juni 2010 kommittédirektiv om att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling dir. 2010:65Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 april 2012. Miljödepartementet

2011-06-22