Dokument & lagar (312 träffar)

Kommittédirektiv 2011:40 kommittébeteckning: S 2010:04

Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet S 2010:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om en översyn av de allmänna försäkringarna vid sjukdom

2011-05-05

Kommittédirektiv 2011:39

Ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå insatser mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans Uppdraget att utreda behovet av ett samlat ansvar för arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans

2011-05-05

Kommittédirektiv 2011:38

Framtidens stöd till konsumenter Innehåll Sammanfattning Villkor för dagens konsumenter Behovet av en utredning Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

2011-05-05

Kommittédirektiv 2011:36 kommittébeteckning: Fi 2010:03

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen Fi 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor dir. 2010:43I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag

2011-04-28

Kommittédirektiv 2011:35

Ratificering av den internationella Hong Kong-konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning Innehåll Sammanfattning Bakgrund och behovet av utredning Konventionens innehåll och ikraftträdande Gällande avfallsregler som även omfattar uttjänta fartyg Genomförande av Hong Kong-konventionen Uppdraget Konsekvenser

2011-04-20

Kommittédirektiv 2011:37

Högskolors föreskrifter Innehåll Sammanfattning Regler om normgivning och kungörande Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och tydliggöra statliga universitets och högskolors rätt att meddela föreskrifter

2011-04-14

Kommittédirektiv 2011:34

Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget En inledande analysfas De pensionsrelaterade åldersgränserna Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön Konsekvensbeskrivning Arbetsformer för utredningen Redovisning av uppdraget Beslut vid

2011-04-14

Kommittédirektiv 2011:33

Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Nuvarande förvaltning av företag med statligt ägande Internationell utblick Behovet av en utredning Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Tidigare och befintliga förvaltningsmodeller Förslag till framtida organisation

2011-04-08

Kommittédirektiv 2011:32

Översyn av Statistiska centralbyrån och statistiksystemet Innehåll Sammanfattning Det svenska statistiksystemet och det europeiska Det svenska statistikregelverket och EU-rätten Uppdraget att se över Statistiska centralbyrån och statistiksystemet Tillgängligheten till den officiella statistiken måste förbättras Dokumentation

2011-03-31

Kommittédirektiv 2011:31

Användningen av straffrätt Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Kartläggning av det straffsanktionerade området Kriterier för kriminalisering Ett trovärdigare och effektivare straffsystem Blankettstraffbud Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31

2011-03-31

Kommittédirektiv 2011:30

Genomförande av EU-direktiv om sena betalningar Innehåll Sammanfattning EU-direktivet Utredningsuppdraget Särskilda riktlinjer för uppdraget Andra åtgärder Övriga frågor Ekonomiska konsekvenser Redovisning av uppdraget m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2011 Sammanfattning Samhällsekonomiska fördelar

2011-03-31

Kommittédirektiv 2011:23

Personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna Innehåll Sammanfattning Gällande rätt Sekretess Arbetsförmedlingens utvidgade uppdrag Uppdraget att skapa förutsättningar för en än mer rättssäker och effektiv personuppgiftsbehandling Ekonomiska konsekvenser

2011-03-31

Kommittédirektiv 2011:29

Delegation för hållbara städer Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Redovisa erfarenheter och goda exempel Främja arbetet med miljöteknikutveckling och export Stärka den sociala dimensionen i hållbar stadsutveckling Främja samverkan kring forskning och utveckling Identifiera hinder för hållbar stadsutveckling

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:28

Internationell straffverkställighet: genomförande av EU-rambeslut och översyn av internationella verkställighetslagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Överförande av straffverkställighet inom Europeiska unionen Påföljdsutredningen m.m. Behovet av en utredning Uppdragets allmänna utgångspunkter Uppdraget att göra

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:27 kommittébeteckning: Fi 2010:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av anställningsvillkor för myndighetschefer Fi 2010:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 september 2010 kommittédirektiv om en översyn av anställningsvillkoren för chefer

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:26

Utredning om åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Förändringar inom den statliga assistansersättningen Myndigheters utredningar av kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen Rapporter om säkerhet i utbetalningar

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:25

Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Innehåll Sammanfattning Insatser hittills för att stärka patientens ställning Uppdraget att stärka patientens ställning och inflytande över vården Vård på barns villkor Uppdraget att lämna förslag till en ny patientlagstiftning Ingen rättighetslagstiftning

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:24

Litteraturens ställning Innehåll Sammanfattning Förändringar på litteraturområdet Kommitténs uppdrag Litteraturens ställning i skolan och läsfrämjande insatser Uppdraget Villkoren för de litterära upphovsmännen Uppdraget Tillgång till kvalitetslitteratur på bokmarknaden Uppdraget Uppdraget Internationellt utbyte

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:22

Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang Innehåll Sammanfattning Insatser för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang Uppdraget att skapa en nationell samordning Trygghet och trivsel på arenorna Behov av forskning och ökad kunskap Sprida kunskap om goda

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:21 kommittébeteckning: A 2010:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet A 2010:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 mars 2010 kommittédirektiv om ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen

2011-03-24