Dokument & lagar (193 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:CBF

Vissa uppgifter om socialutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SoU Beredningsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:C40

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SfU Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålderspensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:C3C

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 KrU Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet

2000-12-18

utskottsdokument 1999/2000:C3F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig företagsamhet

2000-11-15

utskottsdokument 1999/2000:CC2

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 UU DOCPROPERTY Status Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och

2000-11-09

utskottsdokument 1999/2000:C39

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FiU  Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om utgiftstak, ramar

2000-10-04

utskottsdokument 1999/2000:C3D

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

2000-09-29

utskottsdokument 1999/2000:C3A

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom

2000-09-27

utskottsdokument 1999/2000:C36

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör

2000-09-22

utskottsdokument 1999/2000:CC0

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjöfart- och luftfartsfrågor, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2000-09-20

utskottsdokument 1999/2000:C37

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det

2000-09-18

Skrivelse 1999/2000:137

Regeringens skrivelse 1999/2000:137 Barn här och nu Skr. Redogörelse för barnpolitiken i Sverige med 1999/2000:137 utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena HjelmWallén Ingela Thalén Socialdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2000/01:SoU7 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1999/2000:137 (pdf, 582 kB)

Skrivelse 1999/2000:146

Regeringens skrivelse 1999/2000:146 Skr. Anställningsformen överenskommen 1999/2000:146 visstidsanställning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslog i propositionen En


Utskottsberedning: 2000/01:AU7 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1999/2000:146 (pdf, 46 kB)

utskottsdokument 1999/2000:C3E

2000-09-07

utskottsdokument 1999/2000:CC1

Vissa uppgifter om utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 UbU Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet

2000-09-05

utskottsdokument 1999/2000:C3B

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör bl.a. domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter

2000-09-05

utskottsdokument 1999/2000:CBE

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SkU Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring. Till skatter räknas även tullar och avgifter med karaktär

2000-08-28

Skrivelse 1999/2000:120

Regeringens skrivelse 1999/2000:120 2000 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 1999/2000:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 juli 2000 Ingela Thalén Björn Rosengren Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: Följdmotioner: 3

Skrivelse 1999/2000:120 (pdf, 103 kB)

Skrivelse 1999/2000:114

Regeringens skrivelse 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik Skr. 1999/2000:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll En miljöorienterad produktpolitik syftar till att förebygga och


Utskottsberedning: 2000/01:MJU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:114 (pdf, 271 kB)

Skrivelse 1999/2000:148

Regeringens skrivelse 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet Skr. med särskild inriktning på små företag 1999/2000:148 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 UDQ 3HUVVRQ 0RQD 6DKOLQ Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I föreliggande


Utskottsberedning: 2000/01:NU1 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:148 (pdf, 109 kB)