Dokument & lagar (144 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:CBF

Vissa uppgifter om socialutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SoU Beredningsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:C40

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SfU Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålderspensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:C3C

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 KrU Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet

2000-12-18

utskottsdokument 1999/2000:C3F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig företagsamhet

2000-11-15

utskottsdokument 1999/2000:CC2

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 UU DOCPROPERTY Status Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och

2000-11-09

utskottsdokument 1999/2000:C39

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FiU  Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om utgiftstak, ramar

2000-10-04

utskottsdokument 1999/2000:C3D

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

2000-09-29

utskottsdokument 1999/2000:C3A

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom

2000-09-27

utskottsdokument 1999/2000:C36

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör

2000-09-22

utskottsdokument 1999/2000:CC0

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjöfart- och luftfartsfrågor, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2000-09-20

utskottsdokument 1999/2000:C37

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det

2000-09-18

utskottsdokument 1999/2000:C3E

2000-09-07

utskottsdokument 1999/2000:CC1

Vissa uppgifter om utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 UbU Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet

2000-09-05

utskottsdokument 1999/2000:C3B

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör bl.a. domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter

2000-09-05

utskottsdokument 1999/2000:CBE

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SkU Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring. Till skatter räknas även tullar och avgifter med karaktär

2000-08-28

Riksdagens protokoll 1999/2000:128

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:128 Torsdagen den 15 juni Kl. 09.00 12.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 BO LUNDGREN mHerr talman Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.Kolmodins vackra psalm har de senaste veckorna sjungits av tusentals

2000-06-15

Riksdagens protokoll 1999/2000:128 (pdf, 693 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:127

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:127 Onsdagen den 14 juni Kl. 9.00 17.56 19.00 20.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Val till riksdagsstyrelsen Företogs val av tio ledamöter och tio personliga suppleanter för ledamöterna i riksdagsstyrelsen. Enligt ett från valberedningen inkommet

2000-06-14

Riksdagens protokoll 1999/2000:127 (pdf, 1570 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:126

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:126 Tisdagen den 13 juni Kl. 10.00 16.31 18.00 22.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 5, 6 och 7 juni. 2 Meddelande om val Tredje vice talmannen meddelade att val till riks- dagsstyrelsen skulle

2000-06-13

Riksdagens protokoll 1999/2000:126 (pdf, 1670 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:125

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:125 Fredagen den 9 juni Kl. 12.00 12.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Kompletteringsval till bostadsutskottet Andre vice talmannen meddelade att Kristdemo- kraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Annelie Enochson som ledamot

2000-06-09

Riksdagens protokoll 1999/2000:125 (pdf, 327 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:124

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:124 Torsdagen den 8 juni Kl. 09.00 18.00 19.00 20.47 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Ulf Björklund kd av- sagt sig uppdraget som ledamot i bostadsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Kompletteringsval

2000-06-08

Riksdagens protokoll 1999/2000:124 (pdf, 1548 kB)