Dokument & lagar (11 träffar)

utskottsdokument 1997/98:ED9

Utrikesutskottets arbetsområde Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands utveckling samt ärenden i övrigt om utrikes handel och internationellt ekonomiskt

1998-12-22

utskottsdokument 1997/98:ED2

Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar. Sammansättning m.m. Under riksmötet

1998-09-28

utskottsdokument 1997/98:ED6

Socialförsäkringsutskottets beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbets-skadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder även ärenden om svenskt medborgarskap samt utlännings- och invandrarfrågor. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar,

1998-09-24

utskottsdokument 1997/98:ED5

Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet. Ärenden om

1998-09-10

utskottsdokument 1997/98:ED8

Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet 1997/98 följande sammansättning: Ledamöter Jan Björkman s Beatrice Ask m Bengt Silfverstrand

1998-09-01

utskottsdokument 1997/98:EDA

Jordbruksutskottets beredningsområde Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän

1998-07-03

utskottsdokument 1997/98:ED7

Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden

1998-07-02

utskottsdokument 1997/98:ED1

Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. FiU bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden och om beräkning av statens inkomster. FiU bereder vidare ärenden om penning- och

1998-06-29

utskottsdokument 1997/98:ED4

Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter utom Riksbanken och Riksdagens revisorerDessutom

1998-06-25

utskottsdokument 1997/98:CD1

Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall bereda även ärenden om länsförvaltningen rikets administrativa

1998-06-24

utskottsdokument 1997/98:ED3

Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån

1998-06-18