Dokument & lagar (2 877 träffar)

Yttrande 2017/18:UbU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Dokumentet är inte publicerat

2017-10-20

Yttrande 2017/18:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU6y Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 19 oktober 2017 yttra sig över kommissionens skrivelse Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser (KOM(2017) 358), i de delar

2017-10-20

Yttrande 2017/18:SkU6y (pdf, 210 kB)

Yttrande 2017/18:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2017/18:TU3y Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 12 oktober 2017 att ge trafikutskottet tillfälle att yttra sig över Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC (prop. 2016/17:217)

2017-10-19

Yttrande 2017/18:TU3y (pdf, 151 kB)

Yttrande 2017/18:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2017/18:TU2y Inriktning för funktionshinderspolitiken Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 19 september 2017 att ge trafikutskottet tillfälle att senast den 17 oktober 2017 yttra sig över proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

2017-10-19

Yttrande 2017/18:TU2y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2017/18:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2017/18:TU1y Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor) samt motioner

2017-10-19

Yttrande 2017/18:TU1y (pdf, 183 kB)

Yttrande 2017/18:SfU2y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-10-19

Yttrande 2017/18:KrU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Dokumentet är inte publicerat

2017-10-19

Yttrande 2017/18:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU2y Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge försvarsutskottet tillfälle att senast den 17 oktober yttra sig över proposition 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner och eventuella

2017-10-19

Yttrande 2017/18:FöU2y (pdf, 131 kB)

Yttrande 2017/18:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU3y Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:196 Sveriges samlade politik för internationell

2017-10-18

Yttrande 2017/18:FöU3y (pdf, 157 kB)

Yttrande 2017/18:UbU2y

Höständringsbudget för 2017 Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Yttrande 2017/18:CU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Yttrande 2017/18:MJU2y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-10-12

Yttrande 2017/18:NU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Dokumentet är inte publicerat

2017-10-11

Yttrande 2017/18:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Dokumentet är inte publicerat

2017-10-11

Yttrande 2017/18:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU1y Det europeiska försvarets framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge försvarsutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid (KOM(2017) 315). I yttrandet finns

2017-10-11

Yttrande 2017/18:FöU1y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2017/18:CU3y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-10-10

Yttrande 2017/18:CU2y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU2y Miljöbedömningar Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 10 oktober 2017 yttra sig över proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar och de motioner som väckts med anledning

2017-10-10

Yttrande 2017/18:CU2y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2017/18:MJU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel m.m. Dokumentet är inte publicerat

2017-10-04

Yttrande 2017/18:JuU3y

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-10-03

Yttrande 2017/18:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU4y Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen Till näringsutskottet Näringsutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 12 oktober 2017 yttra sig över kommissionens skrivelse Hur vi bemöter globaliseringen (KOM(2017) 240), i de delar

2017-09-29

Yttrande 2017/18:SkU4y (pdf, 135 kB)