Dokument & lagar (117 träffar)

Yttrande 1998/99:SoU6y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU6y En idrottspolitik för 2000-talet 1998/99 SoU6y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 20 maj 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU6y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SoU5y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU5y Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1998/99 SoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:97 om utvecklingen i den kommunala sektorn jämte de motioner som kan

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU5y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:SoU4y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU4y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999 1998/99 SoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU4y (doc, 80 kB)

Yttrande 1998/99:SoU3y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU3y Ekonomisk vårproposition 1998/99 SoU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100 i vad avser den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. och de motioner som kan

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU3y (doc, 106 kB)

Yttrande 1998/99:SoU2y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU2y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 SoU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att senast den 23 april 1999 yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken om EU, Berättelse

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:SoU1y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU1y Diskriminering i arbetslivet 1998/99 SoU1y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 10 november 1998 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionerna 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 1997/98:179

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU1y (doc, 102 kB)

Yttrande 1998/99:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU7y En idrottspolitik för 2000-talet Folkhälsa, folkrörelse och underhållning 1998/99 SkU7y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU7y (doc, 101 kB)

Yttrande 1998/99:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 SkU6y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett skatteutskottet och vissa andra utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU6y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU5y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 SkU5y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom de riktlinjer för skattepolitiken som regeringen redovisar i vårpropositionen och tillstyrker de lagförslag som avser skattefrå-gor. Förslagen är i korthet följande.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU5y (doc, 188 kB)

Yttrande 1998/99:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU4y Staten och trossamfunden 1998/99 SkU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamhe-ten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. jämte

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU4y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU3y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1998/99 SkU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:75 med redogörelse för behandlingen av riks-dagens skrivelser till regeringen.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU2y Tilläggsbudget för år 1998 1998/99 SkU2y Till finansutskottet I budgetpropositionen för år 1999 ingår en tilläggsbudget för år 1998 med ändrade ramar för bl.a. utgiftsområde 3 med ändringar i anslagen till Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket yrkande 29Finansutskottet

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU2y (doc, 72 kB)

Yttrande 1998/99:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU1y Budgetpropositionen för 1999 1998/99 SkU1y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en skattereduktion för låg- och medelinkomsttagare och om sänkt fastighetsskatt på hyreshus. Utskottet har inte heller någon invändning mot att det fasta

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU1y (doc, 212 kB)

Yttrande 1998/99:SfU6y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU6y Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. 1998/99 SfU6y Till socialutskottet Socialutskottet har den 22 april 1999 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. jämte eventuella motioner

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU6y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SfU5y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU5y Preliminära ramar för utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 1998/99 SfU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU5y (doc, 150 kB)

Yttrande 1998/99:SfU4y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 1998 1998/99 SfU4y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU4y (doc, 106 kB)

Yttrande 1998/99:SfU3y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU3y Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1998/99 SfU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 10 november 1998 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionerna 1997/98: 177 Ny lag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU3y (doc, 200 kB)

Yttrande 1998/99:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU1y Statsbudgetens inkomster m.m. 1998/99 SfU1y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 oktober 1998 beslutat att bereda skatteutskottet och socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 volym 1 i vad

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU1y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SFU2Y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU2y Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 1998/99 SfU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:182 Strategi

1999-01-01

Yttrande 1998/99:NU4y

Näringsutskottets yttrande 1998/99:NU4y Tilläggsbudget 1998/99 NU4y Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 jämte motioner i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. I detta yttrande behandlas förslag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:NU4y (doc, 90 kB)