Dokument & lagar (17 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 2006/07:SkU3 Skattepolitiken i 2007 års ekonomiska vårproposition m.m. Till finansutskottet Sammanfattning I yttrandet tillstyrker skatteutskottet att regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken godkänns såvitt avser skattefrågor. Riktlinjern innebär bl.a. följande. Regeringen gör bedömningen

2007-05-25

Yttrande 2006/07:SkU3y (pdf, 285 kB)

Yttrande 2006/07:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 2006/07:SkU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 2006/07:75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av

2007-04-19

Yttrande 2006/07:SkU2y (pdf, 99 kB)

Yttrande 2006/07:SkU1y

Skattefrågor i budgetpropositionen för

2006-11-24

Yttrande 2006/07:SkU1y (pdf, 661 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 1998/99:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU7y En idrottspolitik för 2000-talet Folkhälsa, folkrörelse och underhållning 1998/99 SkU7y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU7y (doc, 101 kB)

Yttrande 1998/99:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 SkU6y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett skatteutskottet och vissa andra utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU6y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU5y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 SkU5y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom de riktlinjer för skattepolitiken som regeringen redovisar i vårpropositionen och tillstyrker de lagförslag som avser skattefrå-gor. Förslagen är i korthet följande.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU5y (doc, 188 kB)

Yttrande 1998/99:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU4y Staten och trossamfunden 1998/99 SkU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamhe-ten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. jämte

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU4y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU3y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1998/99 SkU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:75 med redogörelse för behandlingen av riks-dagens skrivelser till regeringen.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU2y Tilläggsbudget för år 1998 1998/99 SkU2y Till finansutskottet I budgetpropositionen för år 1999 ingår en tilläggsbudget för år 1998 med ändrade ramar för bl.a. utgiftsområde 3 med ändringar i anslagen till Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket yrkande 29Finansutskottet

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU2y (doc, 72 kB)

Yttrande 1998/99:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU1y Budgetpropositionen för 1999 1998/99 SkU1y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en skattereduktion för låg- och medelinkomsttagare och om sänkt fastighetsskatt på hyreshus. Utskottet har inte heller någon invändning mot att det fasta

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU1y (doc, 212 kB)

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)