Dokument & lagar (10 träffar)

Yttrande 2006/07:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 2006/07:SkU3 Skattepolitiken i 2007 års ekonomiska vårproposition m.m. Till finansutskottet Sammanfattning I yttrandet tillstyrker skatteutskottet att regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken godkänns såvitt avser skattefrågor. Riktlinjern innebär bl.a. följande. Regeringen gör bedömningen

2007-05-25

Yttrande 2006/07:SkU3y (pdf, 285 kB)

Yttrande 2006/07:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 2006/07:SkU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 2006/07:75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av

2007-04-19

Yttrande 2006/07:SkU2y (pdf, 99 kB)

Yttrande 2006/07:SkU1y

Skattefrågor i budgetpropositionen för

2006-11-24

Yttrande 2006/07:SkU1y (pdf, 661 kB)

Yttrande 1998/99:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU7y En idrottspolitik för 2000-talet Folkhälsa, folkrörelse och underhållning 1998/99 SkU7y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU7y (doc, 101 kB)

Yttrande 1998/99:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 SkU6y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett skatteutskottet och vissa andra utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU6y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU5y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 SkU5y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom de riktlinjer för skattepolitiken som regeringen redovisar i vårpropositionen och tillstyrker de lagförslag som avser skattefrå-gor. Förslagen är i korthet följande.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU5y (doc, 188 kB)

Yttrande 1998/99:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU4y Staten och trossamfunden 1998/99 SkU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamhe-ten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. jämte

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU4y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU3y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1998/99 SkU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:75 med redogörelse för behandlingen av riks-dagens skrivelser till regeringen.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU2y Tilläggsbudget för år 1998 1998/99 SkU2y Till finansutskottet I budgetpropositionen för år 1999 ingår en tilläggsbudget för år 1998 med ändrade ramar för bl.a. utgiftsområde 3 med ändringar i anslagen till Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket yrkande 29Finansutskottet

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU2y (doc, 72 kB)

Yttrande 1998/99:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU1y Budgetpropositionen för 1999 1998/99 SkU1y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en skattereduktion för låg- och medelinkomsttagare och om sänkt fastighetsskatt på hyreshus. Utskottet har inte heller någon invändning mot att det fasta

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU1y (doc, 212 kB)