Dokument & lagar (10 träffar)

Yttrande 2006/07:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2006/07:NU2 Tilläggsbudget Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 i fråga om förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 jämte motioner som väckts med anledning

2007-05-29

Yttrande 2006/07:NU2y (pdf, 159 kB)

Yttrande 2006/07:NU3y

Näringsutskottets yttrande 2006/07:NU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag i den ekonomiska vårpropositionen prop. 2006/07:100 rörande ändrad indelning av statsbudgeten i utgiftsområden jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:NU3y (pdf, 61 kB)

Yttrande 2006/07:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2006/07:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för år 2007 prop. 2006/07:1 jämte motioner såvitt avser den ekonomiska politiken och förslag

2007-01-01

Yttrande 2006/07:NU1y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:nu1y

Näringsutskottets yttrande 1998/99:NU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 NU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 jämte motioner,

1999-01-01

Yttrande 1998/99:nu1y (doc, 126 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1998/99:NU4y

Näringsutskottets yttrande 1998/99:NU4y Tilläggsbudget 1998/99 NU4y Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 jämte motioner i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. I detta yttrande behandlas förslag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:NU4y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:NU3y

Näringsutskottets yttrande 1998/99:NU3y Ekonomisk vårproposition 1998/99 NU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 jämte motioner i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Näringsutskottet behandlar

1999-01-01

Yttrande 1998/99:NU3y (doc, 155 kB)

Yttrande 1998/99:NU2y

Näringsutskottets yttrande 1998/99:NU2y Försvarsmaterielindustrin 1998/99 NU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:74 om förändrad omvärld omdanat försvar jämte motioner. Näringsutskottet kommenterar i detta yttrande yrkanden i fyra

1999-01-01

Yttrande 1998/99:NU2y (doc, 93 kB)