Dokument & lagar (113 träffar)

Yttrande 2014/15:SkU7y

Skatteutskottet s yttrande 2014/15 : SkU7y 2015 års ekonomiska vårproposition Till f inans utskottet Sammanfattning I yttrandet tillstyrker utskottet regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt regeringens förslag till riktlinjer för skattepolitiken. Regeringens

2015-05-29

Yttrande 2014/15:SkU7y (pdf, 314 kB)

Yttrande 2014/15:SkU6y

Skatteutskottet s yttrande 2014/15 : SkU6y Vårändringsbudget för 2015 Till f inans utskottet Finansutskottet har gett samtliga utskott tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 med eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts

2015-05-29

Yttrande 2014/15:SkU6y (pdf, 127 kB)

Yttrande 2014/15:UU2y

Utrikesutskottet s yttrande 2014/15 : UU2y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 19 april 2015 inbjudit övriga utskott att senast den 26 maj 2015 yttra sig över vårändringsbudgeten för 2015 och årsredovisningen för stat en för 2014 (prop.

2015-05-28

Yttrande 2014/15:UU2y (pdf, 106 kB)

Yttrande 2014/15:SfU3y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2014/15 : SfU3y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) med eventuella motioner i de delar som berör respektive

2015-05-28

Yttrande 2014/15:SfU3y (pdf, 187 kB)

Yttrande 2014/15:AU5y

Arbetsmarknadsutskottet s yttrande 2014/15 : AU5y Indelning i utgiftsområden Till k onstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 april 2015 att ge bl.a. arbetsmarknads ­ utskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över 2015 års ekonomiska

2015-05-28

Yttrande 2014/15:AU5y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2014/15:AU4y

Arbetsmarknadsutskottet s yttrande 2014/15 : AU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknads utskottet möjlighet att yttra sig över 2015 års v årändringsbudget samt de motioner som väckts med anledning av propositionen,

2015-05-28

Yttrande 2014/15:AU4y (pdf, 114 kB)

Yttrande 2014/15:AU3y

Arbetsmarknadsutskottet s yttrande 2014/15 : AU3y 2015 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över 2015 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som

2015-05-28

Yttrande 2014/15:AU3y (pdf, 255 kB)

Yttrande 2014/15:UbU6y

Utbildningsutskottet s yttrande 2014/15 : UbU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med följdmotioner i de delar som b erör utbildningsutskottets berednings område. Utbildningsutskottet

2015-05-27

Yttrande 2014/15:UbU6y (pdf, 322 kB)

Yttrande 2014/15:UbU5y

Utbildningsutskottet s yttrande 2014/15 : UbU5y 2015 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposi - tion 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskot tets

2015-05-27

Yttrande 2014/15:UbU5y (pdf, 227 kB)

Yttrande 2014/15:NU3y

Näringsutskottet s yttrande 2014/15 : NU3y Vårändringsbudget för 2015 Till finans utskottet Finansutskottet har beslutat att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens förslag till vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) inklusive motioner som väckts med anledning

2015-05-27

Yttrande 2014/15:NU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2014/15:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2014/15 : MJU5y 2015 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 21 april att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU5y (pdf, 253 kB)

Yttrande 2014/15:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2014/15 : MJU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 och de motioner som väckts med

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU4y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2014/15:TU6y

Trafikutskottet s yttrande 2014/15 : TU6y Vårändringsbudget för 2015 Till f in ans utskottet Finansutskottet beslutade den 21 april 2015 att ge övriga berörda utskott tillfälle att senast den 26 maj yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget

2015-05-26

Yttrande 2014/15:TU6y (pdf, 142 kB)

Yttrande 2014/15:KrU2y

Kulturutskottet s yttrande 2014/15 : KrU2y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 21 april 2015 att ge övriga utskott tillfälle att inom sina respektive beredningsområden yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och de motioner som kan komma

2015-05-26

Yttrande 2014/15:KrU2y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2014/15:KU5y

Konstitutionsutskottet s yttrande 2014/15 : KU5y Vårändringsbudget för 2015 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finans utskottet Finansutskottet beslutade den 21 april 2015 att ge bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig

2015-05-26

Yttrande 2014/15:KU5y (pdf, 99 kB)

Yttrande 2014/15:CU4y

Civilutskottet s yttrande 2014/15 : CU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med motioner, i de delar de berör res ­ p ­ ektive utskotts

2015-05-26

Yttrande 2014/15:CU4y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2014/15:SoU4y

Socialutskottet s yttrande 2014/15 : SoU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finans utskottet Finansutskottet har gett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och de motioner som har väckts med anledning av propositionen

2015-05-22

Yttrande 2014/15:SoU4y (pdf, 184 kB)

Yttrande 2014/15:UbU7y

Utbildningsutskottet s yttrande 2014/15 : UbU7y Initiativ om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården Till socialutskottet Socia l utskottet beslutade den 23 april 2015 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast den 19 maj 2015 yttra sig över förslag till utskottsinitiativ

2015-05-20

Yttrande 2014/15:UbU7y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2014/15:TU3y

Trafikutskottet s yttrande 2014/15 : TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till Konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet bad den 26 mars 2015 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2015-05-07

Yttrande 2014/15:TU3y (pdf, 170 kB)

Yttrande 2014/15:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2014/15:FöU3y Vårändringsbudget för 2015 Till Finansutskottet Den 21 april beslutade finansutskottet sig för att ge samtliga utskott tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) med eventuella motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Försvarsutskottet

2015-05-07

Yttrande 2014/15:FöU3y (pdf, 22 kB)