Dokument & lagar (79 träffar)

Yttrande 2015/16:SoU4y

Socialutskottet s yttrande 2015/16 : SoU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till k onstitutions utskottet Den 5 april beslutade k onstitutionsutskottet att uppmana övriga utskott att senast den 26 april 2016 yttra sig över regeringens

2017-03-31

Yttrande 2015/16:SoU4y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2015/16:SkU7y

Skatteutskottet s yttrande 2015/16 : SkU7y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finans utskottet Sammanfattning I yttrandet tillstyrker utskottet regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden,

2016-06-09

Yttrande 2015/16:SkU7y (pdf, 536 kB)

Yttrande 2015/16:NU2y

Näringsutskottet s yttrande 2015/16 : NU2y Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall Till miljö- och jordbruksutskottet Vid sitt sammanträde den 26 april 2016 beslutade miljö- och jord ­ bruks ­ utskot ­ tet att ge näringsutskottet tillfälle att

2016-05-31

Yttrande 2015/16:NU2y (pdf, 250 kB)

Yttrande 2015/16:UU5y

Utrikesutskottet s yttrande 2015/16 : UU5y Vårändringsbudget Till finans utskottet Finansutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge övriga utskott tillfälle att inom sina respektive beredningsområden yttra sig över V årändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16 :99) och

2016-05-27

Yttrande 2015/16:UU5y (pdf, 133 kB)

Yttrande 2015/16:CU6y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU6y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändrings budget för 2016 (prop. 2015/16:99) och motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets

2016-05-27

Yttrande 2015/16:CU6y (pdf, 129 kB)

Yttrande 2015/16:AU3y

Arbetsmarknadsutskottet s yttrande 2015/16 : AU3y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över 201 6 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i

2016-05-27

Yttrande 2015/16:AU3y (pdf, 380 kB)

Yttrande 2015/16:UbU8y

Utbildningsutskottet s yttrande 2015/16 : UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets

2016-05-26

Yttrande 2015/16:UbU8y (pdf, 242 kB)

Yttrande 2015/16:UbU7y

Utbildningsutskottet s yttrande 2015/16 : UbU7y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets

2016-05-26

Yttrande 2015/16:UbU7y (pdf, 336 kB)

Yttrande 2015/16:SkU6y

Skatteutskottet s yttrande 2015/16 : SkU6y Vårändringsbudget för 2016 Till finans utskottet Finansutskottet har besluta t att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag en den 26 maj 2016 yttra sig över Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) och eventuella

2016-05-26

Yttrande 2015/16:SkU6y (pdf, 217 kB)

Yttrande 2015/16:SoU5y

Socialutskottet s yttrande 2015/16 : SoU5y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 20 15/16:100) med följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

2016-05-25

Yttrande 2015/16:SoU5y (pdf, 257 kB)

Yttrande 2015/16:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU5y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2016 yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100)

2016-05-25

Yttrande 2015/16:MJU5y (pdf, 447 kB)

Yttrande 2015/16:JuU8y

Justitieutskottet s yttrande 2015/16 : JuU8y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansu tskottet Finansutskottet beslutade den 10 maj 2016 att ge justitieutskottet tillfälle att y ttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition med eventuella motioner i de delar som berör

2016-05-25

Yttrande 2015/16:JuU8y (pdf, 182 kB)

Yttrande 2015/16:UbU9y

Utbildningsutskottet s yttrande 2015/16 : UbU9y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition förslagspunkt ­ erna 2 – 11

2016-05-20

Yttrande 2015/16:UbU9y (pdf, 127 kB)

Yttrande 2015/16:SkU11y

Skatteutskottet s yttrande 2015/16 : SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016 att bereda skatteutskottet tillfälle att avge yttrande i subsidiaritetsfrågan över kommissionens

2016-05-20

Yttrande 2015/16:SkU11y (pdf, 139 kB)

Yttrande 2015/16:SkU10y

Skatteutskottet s yttrande 2015/16 : SkU10y Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik Till kultur utskottet Kulturutskottet beslutade den 26 april 2016 att ge skatteutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och

2016-05-19

Yttrande 2015/16:SkU10y (pdf, 213 kB)

Yttrande 2015/16:CU5y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU5y 2016 års ekonomiska vårproposition Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) och motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen

2016-05-19

Yttrande 2015/16:CU5y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2015/16:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2015/16:TU5y Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet gav den 17 mars 2016 trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat-

2016-05-17

Yttrande 2015/16:TU5y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2015/16:FöU3y

Försvarsutskottet s yttrande 2015/16 : FöU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Den 5 april 2016 beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle att senast den 26 april 2016 yttra sig över skrivelse

2016-05-03

Yttrande 2015/16:FöU3y (pdf, 117 kB)

Yttrande 2015/16:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:75

2016-04-29

Yttrande 2015/16:MJU4y (pdf, 123 kB)

Yttrande 2015/16:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2016 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska

2016-04-29

Yttrande 2015/16:MJU3y (pdf, 234 kB)
Paginering