Dokument & lagar (152 träffar)

Yttrande 2017/18:NU6y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU6y Vattenmiljö och vattenkraft Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 15 maj 2018 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft och två motioner som har väckts med anledning av propositionen. Näringsutskottet

2018-05-25

Yttrande 2017/18:NU6y (pdf, 146 kB)

Yttrande 2017/18:NU5y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU5y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 15 mars 2018 att ge övriga utskott möjlighet att senast den 26 april yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen

2018-04-27

Yttrande 2017/18:NU5y (pdf, 126 kB)

Yttrande 2017/18:NU4y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU4y Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 18 januari 2017 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2017/18:60

2018-02-14

Yttrande 2017/18:NU4y (pdf, 184 kB)

Yttrande 2017/18:NU3y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU3y Kapitaltillskott till Postnord AB Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 november 2017 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB. Näringsutskottet

2017-11-28

Yttrande 2017/18:NU3y (pdf, 145 kB)

Yttrande 2017/18:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU2y Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge näringsutskottet till­fälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:210 Ekonomiskt part­nerskaps­avtal mellan Europeiska unionen

2017-10-30

Yttrande 2017/18:NU2y (pdf, 150 kB)

Yttrande 2017/18:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan

2017-10-27

Yttrande 2017/18:NU1y (pdf, 160 kB)

Yttrande 2016/17:NU7y

Näringsutskottets yttrande 2016/17:NU7y Årsredovisning för staten 2016 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 27 april 2017 att ge övriga utskott möjlighet att senast den 18 maj yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016 och eventuella motioner i de delar som berör

2017-05-04

Yttrande 2016/17:NU7y (pdf, 216 kB)

Yttrande 2016/17:NU6y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till k onstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge övriga utskott möjlighet att senast den 27 april yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75

2017-04-24

Yttrande 2016/17:NU6y (pdf, 136 kB)

Yttrande 2016/17:NU5y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU5y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till u tbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:50

2017-03-13

Yttrande 2016/17:NU5y (pdf, 242 kB)

Yttrande 2016/17:NU4y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU4y En rymdstrategi för Europa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 15 december 2016 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande En rymdstrategi för Europa ( KOM(2016) 705 ) . Näringsutskottet

2017-02-02

Yttrande 2016/17:NU4y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2016/17:NU3y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU3y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att, under förutsättning att dokumentet hänvisades till utrikesutskottet för granskning, ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens

2017-01-23

Yttrande 2016/17:NU3y (pdf, 154 kB)

Yttrande 2016/17:NU2y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU2y Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett närings utskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget,

2016-11-10

Yttrande 2016/17:NU2y (pdf, 149 kB)

Yttrande 2016/17:NU1y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU1y Nytt regelverk om upphandling Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 15 september 2016 att ge näringsutskottet tillfälle att senast den 13 oktober 2016 yttra sig över proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling och d e eventuella

2016-10-18

Yttrande 2016/17:NU1y (pdf, 161 kB)

Yttrande 2015/16:NU2y

Näringsutskottet s yttrande 2015/16 : NU2y Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall Till miljö- och jordbruksutskottet Vid sitt sammanträde den 26 april 2016 beslutade miljö- och jord ­ bruks ­ utskot ­ tet att ge näringsutskottet tillfälle att

2016-05-31

Yttrande 2015/16:NU2y (pdf, 250 kB)

Yttrande 2015/16:NU1y

Näringsutskottet s yttrande 2015/16 : NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över B udgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan

2015-11-02

Yttrande 2015/16:NU1y (pdf, 258 kB)

Yttrande 2014/15:NU3y

Näringsutskottet s yttrande 2014/15 : NU3y Vårändringsbudget för 2015 Till finans utskottet Finansutskottet har beslutat att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens förslag till vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) inklusive motioner som väckts med anledning

2015-05-27

Yttrande 2014/15:NU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2014/15:NU2y

Näringsutskottet s yttrande 2014/15 : NU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet gav den 15 januari 2015 bl.a. näringsutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2015 (KOM(2014) 910). Kommissionen har uttalat att man kommer att lägga

2015-01-30

Yttrande 2014/15:NU2y (pdf, 43 kB)

Yttrande 2014/15:NU1y

Näringsutskottet s yttrande 2014/15 : NU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Av 7 kap . 8 § riksdagsordningen följer att konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om året meddela kammaren

2014-11-25

Yttrande 2014/15:NU1y (pdf, 99 kB)

Yttrande 2013/14:NU4y

2013/14:NU4y Återreglering av viss flygtrafiktjänst Näringsutskottets yttrande 2013/14:NU4y Återreglering av viss flygtrafiktjänst Till trafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 6 maj 2014 att inom ramen för sitt planerade betänkande Luftfartsfrågor (bet. 2013/14:TU17) ge näringsutskottet tillfälle

2014-06-03

Yttrande 2013/14:NU4y (pdf, 38 kB)

Yttrande 2013/14:NU3y

2013/14:NU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Näringsutskottets yttrande 2013/14:NU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 27 mars 2014 övriga utskott att senast den 29

2014-04-29

Yttrande 2013/14:NU3y (pdf, 36 kB)