Dokument & lagar (809 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIK S G Ä L D S-KONTO It E T, utfärd allt vid slutet af 1874 ftrs riksdag. S TOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCK ERIAKTIE BOLAG, 1874. Innehålls-förteckning, Riksgälds-koutovets föremål 1. skulder 2. fordringar för utbetalda lån 3. utbetalningar till följd af extra statsregleringar vid föregående

1874-05-22

Protokoll 1874:522 Första kammaren

262 Den 22 Maj. Fredagen den 22 Maj 1874. Kammaren sammanträdde kl. j 11 f. m. Justerades 3 protokollsutdrag för sistlidne dag. o Föredrogs ock bifölls Lag-Utskottets den 21 dennes bordlagda utlåtande N:o 47, i anledning af väckta motioner angående användande af inkomster utaf ledigt pastorat hvarefter ett protokollsutdrag

1874-05-22

Framställning / redogörelse 1874:Kmtalmaj

IBIongL ZMZajris Tal på Riks-Salen, vid Riksdagens afslutande, den 22 Maj 1874. Gode Herrar ocli Svenske Män Vid en återblick på det riksmöte, som nu står vid gränsen af sin tillvaro, vill Jag främst af allt uttala Min glädje deröfver, att Mina framställningar om ett mera ändamålsenligt ordnande af de Förenade Rikenas

1874-05-22

Riksdagsskrivelse 1874:98

24 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 98, X.O SS. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1874. Andra Kammaren den 21 Särskilda Utskottets förslag till Riksdagens underdåniga skrifvelse, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts nådiga proposition i fråga om lagstiftning rörande enskildes skogar än äfven motioner

1874-05-21

Riksdagsskrivelse 1874:97

22 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 97. IV:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1874. Andra Kammaren den 21 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, rörande vissa ändringar i Kongl. Kungörelserna den 7 December 1866 och den 19 Juli 1872 angående restitution af bränvinstillverkningsafgift vid utförsel

1874-05-21

Riksdagsskrivelse 1874:96

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 96. 7 Mo 96.Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1874. Andra Kammaren den 21 Riksdagens underdåniga Skrifvelse angående Tullbevillningen. Bevillnings-Utskottets Betänkande N:o 6, Memorial N:o 8 och Betänkande N:o 12.8. A. K. Riksdagen får härmed i underdånighet för Eders

1874-05-21

Riksdagsskrivelse 1874:95

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 95. 5 Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1874. Andra Kammaren den 21 Riksdagens underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t, i anledning af nådig proposition angående ändringar i Kongl. Förordningen den 26 April 1861 rörande de allmänna grunderna för hypoteksföreningars

1874-05-21

Riksdagsskrivelse 1874:94

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 94. 3 kronan deremot komma att vidkännas olägenheterna har Riksdagen funnit Eders KongMaj:ts proposition i fråga om sågverksskogarne ej kunna bifallas. Med underdånigt tillkännagifvande häraf framhärdar Riksdagen etc. Stockholm den 20 Maj 1874. W:0 94. Uppläst och godkänd hos Första

1874-05-21

Riksdagsskrivelse 1874:87

16 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 87. N:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Mai 1874. Andra Kammaren den 21 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående rättighet för lärare vid enskilda läroverk att efter skedd befordran till tjenst vid Statens läroverk få beräkna sig till godo den tid, de vid enskildt

1874-05-21

Utlåtande 1874:LU47


Svensk författningssamling

REGLEMENTE för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 20 Maj 1874. Afdelning 1. Allmänna föreskrifter. 1 Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, Kam ram e dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan gjorda

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:93

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 93. 1 N:0 9åt. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren deri 20 Maj 1874. j Andra Kammaren den 20 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition i fråga om boställs- och sågverksskogar. Särskilda Utskottets Utlåtande N:o 128. A. K. Uti nådig proposition

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:92

32 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 93. t tf N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1874. Andra Kammaren den 20 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående ändring i allmänna lagens stadganden om skogsåverkan. Särskilda Utskottets Utlåtanden N:is 2 och 7.S. A. K. Hos Riksdagen har genom särskilda

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:91

Riksdagens underä. Skrifvelse, N:o 91. 29 N:0 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1874. Andra Kammaren den 20 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, rörande ändringar i Kongl. Förordningen om egors fredande mot skada af annans hemdjur och om stängselskyldighet den 21 December 1857. Särskilda Utskottets

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:90

Bi/csdagens underd. Skrifvelse, N:o 90, 25 i-Lämpliga arvoden åt den i och för revisionen af Riksbanken anställda kansli- och vaktbetjening ega revisorer att, i mån af arbetets vidd och beskaffenhet, bestämma samt anordnandet deraf åt fullmäktige uppdraga. N:0 90. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1874.

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:89

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 89. 21 No 89. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1874. Andra Kammaren den 20 Maj Riksdagens underdåniga Skrifvelse om utfärdande af ny instruktion för Riksdagens revisorer för Riksbanken. Banko-Utskottets Memorial N:o 16.8. A. K. I följd deraf, att det så kallade Diskontkontoret

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:88

20 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 88. N:0 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1874. Andra Kammaren den 20 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, med tillägg till 1874 års riksstat samt riksstat för 1875, Stats-Utskottets Utlåtande N:o 101.S. A. K. De anslag, hvilka vid innevarande riksmöte till utgående

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:86

Riksdagens underå. Skrifvelse, N:o 86. 13 N:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1874. Andra Kammaren den 20 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående allmänna bevillningen. Bevillnings-Utskottets BetänkandeN:is 3, 11 och 16.S. A. K. Sedan Riksdagen öfversetl, och granska nu gällande stadgande

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:85

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 85. 7 N:o 85. Uppläst och godkänd lins Forsla Kammaren den 20 Mai 1874. Andra Kammaren den 20 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående, stämp e lp arj p ers af g tf ten. Bevillnings-Utskottets Betänkande N:o 14.S. A. K. Vid pröfning af de hos Riksdagen förekomna framställningar i afseende

1874-05-20

Riksdagsskrivelse 1874:83

2 Riksdagens Skrifvelse, N:o 83. N:0 83. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Mai 1874. Andra Kammaren den 20 Riksdagens Skrifvelse till Bankofullmäktige med öfverlemnande af Bankoreglementet. Banko-Utskottets BetänkandeN:is 10 och 14 och Memorial N:is 11, 12, 13 och 19.Till Herrar Fullmäktige i Riksbanken.

1874-05-20