Dokument & lagar (669 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdadt vid slutet af 1878 års riksdag. STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCKERIAKTIEBO AG, 1878. Innehålls-förteckning. Riksgäldskontorets loremål 1. skulder 2. i fordringar för utbetalda lån 3. återstående utgifter till följd af extra statsregleringarne vid t gående riksdagar 46.

1878-05-25

Riksdagsskrivelse 1878:65

22 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 65. 16. Ansvar för öfverträdelse af denna författning. l:o Vid de tillfällen i stämpel. 2:o Domare-förlust. 3:o Allt underslef allmän lag. 4:o Agent förlust. 5:o Den som utställer, öfverlåter eller ock till godkännande eller inkassering företer vexel eller anvisning, hvilken icke

1878-05-25

Riksdagsskrivelse 1878:63

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 63. 9 ning i ämnet blifvit framlagdt, har funnit de mot 1877 års förslag framstälda anmärkningar i allmänhet i lika och i vissa fall i ännu högre grad tillämpliga å detta och, enär det är af den största vigt, att de nya rättsförhållanden, som uppstått genom de enskilda jernvägsanläggningarne

1878-05-25

Riksdagsskrivelse 1878:56

Rikadagens underd. Skrifvelse. N:o 56. 20 N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 Maj 1878. Andra Kammaren den 25 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Stats-Utskottets Utlåtande N:r 15 och Memorial N:o 74 samt Bevillnings-Utskottets Betänkande ST:o 13.S. A.

1878-05-25

Riksdagens protokoll 1878:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM är 1878. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 Januari 1878. N:o 1. S. D. Föredrogs och lades till handlingarne KongMaj:t sistlidne dag å rikssalen upplasta nådiga berättelse om

1878-05-25

Proposition 1878:riksstat

RIKSSTAT ÅR 1879. Hör till Riksd. underd. Skrifvelse, 1878, N:o 68. i 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Behållning å föregående statsregleringar Statsverkets inkomster, Bil. Litt. A. 1 Ordinarie inkomster Bevillningar.M Riksbankens vinst för år 1877 18,900,000: 47,800,000: Kronor. 5,800,000 66,700,000 1,350,000

1878-05-25

Riksdagsskrivelse 1878:64

10 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 64. riksstat såsom tillgångar och inkomster upptagna, förutom ordinarie inkomster och bevillningar för nämnda år, dels den af Eders Kongl. Maj:t beräknade behållning från föregående statsregleringar, 5,800,000 kronor, och dels utaf Riksbankens vinst för år 1877 ett belopp af 1,350,000

1878-05-24

Betänkande 1878:Su80


Riksdagsskrivelse 1878:62

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 62. 7 N:o 62. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga, skrifvelse, angående framläggande af förslag till lag om säkerhet i jernvägar och dermed jemförliga anläggningar. Lag-Utskottets Utlåtande N:o 3G, Memorial N:o 44 och

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:61

6 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 61. N:o 61 Uppläst och godkänd hos Första Kammaren, den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga skrifvelse, angående upprättadt nytt reglemente för Riksgäldskontor et. Stats-Utskottets Memorial N:o 71.S. A. K. Då det reglemente för Riksgäldskontoret, hvilket vid

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:60

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 60. 5 N:o 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga skrifvelse, angående beviljadt kreditiv, att i händelse af behof användas till neutralitetens upprätthållande. Stats-Utskottets Utlåtande N:o 69S. A. K. Med bifall till

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:59

3 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 59. behållning från föregående års statsreglering, och till den del af ifrågavarande låneunderstöd, som skulle under år 1878 utgå, hade ett motsvarande belopp af berörda behållning synts Riksdagen lämpligen kunna tagas i anspråk. Denna Riksdagens åsigt innefattade, att Riksdagen ej

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:58

2 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 58. af högst 1,000,000 kronor för hvartdera året, hvarå ersättning för sålunda af jernvägsinkomsterna nedlagda medel får lyftas, sedan ökningens belopp genom årets bokslut blifvit utrönt. Med underdånigt tillkännagifvande häraf framhärdar Riksdagen etc. Stockholm den 23 Maj 1878.

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:57

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o. 57. 1 N:o 57. Oppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga skrifvelse, angående anvisande på Riksgäldskontor et af ett anslag för betäckande af den ökning i statens jernvägars materialförråd och kassaförlag, som under åren 1878

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:55

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 55. 27 N:o 55. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående inköp af Archiatern Carl von Linnés lostad vid Hammarby och af honom egd lösegendom. Andra Kammarens Tillf. Utskotts N:o 1 Utlåtande N:o 31 och Första

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:54

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 54. 25 N:o 54. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående tillägg till 6 mom. 5 af gällande folkskolestadga. Andra Kammarens Tillf. Utskotts N:o 1 Utlåtanden N:o 6 och 26 och Första Kammarens Tillf. Utskotts

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:53

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 52. 23 N:o 53. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående afsöndring af jord från sergeantbos fållet Bergane N:o 1 och öfver stebostället Kastellgården. Stats-Utskottets

1878-05-23

Riksdagsskrivelse 1878:38

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 38. 1 N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 Maj 1878. Andra Kammaren den 23 Riksdagens underdåniga skrifvelse, angående regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvuätitel. Stats- U i skottets Utlåtanden N:is 12 och 56 samt Memorial N:is 58 och 68.S. A. K.

1878-05-23