Dokument & lagar (696 träffar)

Kommittédirektiv 1880:48_s_1

Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar Innehåll Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att sedan den 15 sistlidne Oktober utfärdats nådig förordning, innefattande särskilda föreskrifter

1880-11-19

Kommittédirektiv 1880:48_s__1

Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar Innehåll Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att sedan den 15 sistlidne Oktober utfärdats nådig förordning, innefattande särskilda föreskrifter

1880-11-19

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKS GÄLDS-KONTO RE T, utlärd ad t vid slutet af 1880 års Riksdag. STOCKHOLM, TBTCKT HOS Å. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIE BOLAG, 1880. Innehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2. fordringar för utbetalda lån 3. återstående utgifter till följd af extra statsregleringarne vid föregående

1880-05-15

Riksdagsskrivelse 1880:65

22 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 65. Bevillningar: Tullmedel Postmedel Stämpelpappersmedel Bränvinstillverkningsafgift.Hvitbetssockertillverkningsafgift.Allmän bevillning deraf särskild tilläggsbevillning 1,600,000 kronor26,700,000 Kronor. 4.730.000 3,000,000 15,000,000 20,000 5.600.000 Sgr 55,050,000. Summa

1880-05-15

Riksdagsskrivelse 1880:64

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 64. 19 N:o 64. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 Maj 1880. Andra Kammaren den 15 Rikclagensunderdåniga Skrifvelse, angående beräkningen af Statsverkets inkomster. Stats-Utskottets Utlåtanden N:is 3 och 68 samt Bevillnings-Utskottets Betänkande N:o 21.S. A. K. Vid behandling

1880-05-15

Riksdagsskrivelse 1880:63

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 63. 17 måtte få användas på enahanda sätt, som vore föreskrifvet i afseende å de medel, som intiöte vid försäljning af mindre kronolägenheter i öfverensstämmelse med nådiga Brefvet den 29 Maj 1874. Eders Kongl. Maj:ts omförmälda nådiga framställning har vunnit Riksdagens bifall. Riksdagen

1880-05-15

Riksdagsskrivelse 1880:62

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 62. 15 N:o 62. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 Maj 1880. Andra Kammaren den 15 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition, angående upplåtelse till Visby stad af den inom staden belägna så kallade landtränteritomten. Stats-Utskottets

1880-05-15

Riksdagsskrivelse 1880:61

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 61. 13 å offentlig auktion till den högstbjudande försäljas, att tillträdas den 14 Mars 1885 och emot ett pris, icke understigande 4,000 kronor för kronans andel, samt under de vilkor i öfrigt Eders Kongl. Maj:t kunde finna lämpligt för försäljningen bestämma dels ock att den köpeskilling,

1880-05-15

Riksdagsskrivelse 1880:60

9 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 60. fort ske kan efter emottagande af det nya reglementet, å Riksdagens vägnar till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet aflemna ett exemplar af samma reglemente. Riksdagen framhärdar etc. Stockholm den 14 Maj 1880. N:o 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 Maj 1880. Andra

1880-05-15

Riksdagens protokoll 1880:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL TID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1880. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Utdrag af Protokollet, hållet lins Riksdagens Första Kammare den 19 Januari I8 SO. N:o 1, 8. D. Föredrogs och lädes till handlingarne Kongl. Maj:ts nådiga berättelse om hvad i rikets styrelse sedan

1880-05-15

Proposition 1880:riksstat

RIKSSTAT FÖR ÅR 1881. Hör till Riksd. underd. Skrifvelse, 1880, N:o 05. 1 2 Riksstat Inkomster. Statsverkets inkomster, Bil. Litt. A. Ordinarie inkomster.Bevillningar.Af Riksbankens vinst för år 1879.18,760,000: 55,050,000: Krouor. 73,810,000 1,185,000 Summa 74,995,000Stockholm På Första Kammarens vägnar: A. N.

1880-05-15

Riksdagsskrivelse 1880:70

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 70. 1 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1880 Andra Kammaren den 14 Riksdagens underdåniga skrifvelse, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition med förslag till förordning om jordegares rätt öfver vattnet å hans grund med. flere dermed sammanhängande

1880-05-14

Riksdagsskrivelse 1880:69

14 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 69. JX:o 69. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1880. Andra Kammaren den 14 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående allmänna bevillning en. Bevillnings-Utskottets BetänkandeNås 12, 19 och 23 samt Utlåtande N:o 17.S. A. K. Sedan Riksdagen öfversett och granskat gällande

1880-05-14

Riksdagsskrivelse 1880:68

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 68. 1 ZVso 68. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1880. Andra Kammaren den 14 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående stämpelpappersafgift en. Bevillnings-Utskottets Betänkanden N:is 14 och 22.S. A. K. Riksdagen får härmed i underdånighet hos Eders Kongl. Maj:t anmäla

1880-05-14

Riksdagsskrivelse 1880:67

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 67. 1 N:o 67. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den It Maj 1880. Andra Kammaren den 14 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående tulJbevillningar. Bevillnmgs-Utskottets Betänkande N:o 16 samt Memorial N:is 18 och 20S. A. K. Sedan Riksdagen till pröfning förehaft de framställningar

1880-05-14

Riksdagsskrivelse 1880:66

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 66. 23 N:o 66. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1880. 4 Andra Kammaren den 14 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående vissa delar af den under innevarande riksdag verkställa statsreglering. Stats-Utskottets Memorial N:o 68.S. A. K. Enligt Riksdagens underdåniga

1880-05-14

Riksdagsskrivelse 1880:59

8 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 59. Då såväl förenärnnda två anslag som det anslag å 5,100,000 kronor, hvilket enligt Riksdagens underdåniga skrifvelse den 24 sistlidne April blifvit för år 1881 anvisadt för fortsättande af arbetena ej mindre å norra stambanan genom Norrland än äfven å tvärbanan mellan Torpshammar

1880-05-14

Riksdagsskrivelse 1880:58

7 Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 58. införa en sådan ändring, att fartyg under 40 tons må befrias från skyldighet att begagna lots. Riksdagen framhärdar etc. Stockholm den 14 Maj 1880. N:o 58. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1880. Andra Kammaren den 14 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående

1880-05-14