Dokument & lagar (623 träffar)

Riksdagens protokoll 1883:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1883. Andra Kammaren. N:o 60 Tisdagen ten 5 Juni Kl. 7 e. m. lortsatt.es Föredrogs Stats-Utskottets Utlåtande N:o 9, i anledning af KongMaj:ts särskilda proposition angående reglering af utgifterna under riksstatens Femte hufvudtitel. Punkten 1. Alom. a. Af Kongl. Maj:t var föreslaget, att anslaget

1883-07-01

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfårdadt vid slutet af 1883 års Riksdag. STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1883. Innehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2. fordringar för utbetalda lån 3 och 4. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar 510. utbetalningar,

1883-06-14

Riksdagsskrivelse 1883:79

Riksdagens Skrifvelse, N:o 79. 1 N:o 79. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens Skrif velse till Konungen, angående allmänna bevillningen. Bevillnings-Utskottets Betänkande N:is 7 och 9, Memorial N:is 12 och 16 samt Betänkande N:is 18, 20 och 22.Till Konungen. Uti den

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:78

Riksdagens Skrifvelse N:o 78. 1 N:o 78. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående stämpelafgiften. Bevillnings-Utskottets Betänkande N:o 6, Memorial N:o 10, Betänkande N:o 14 samt Memorial N:o 19Till Konungen. Uti proposition af den 8

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:75

Riksdagens Skrifvelse, N:o 75. 15 N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, med ny riksstat. Stats-Utskottets Memorial N:o 60.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1884 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed i

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:71

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 71. ST:o 71. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 12 Juni 1883. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition N:o 11 med förslag till ändringar i förordningarna om kommunalstyrelse på landet, om kommunalstyrelse i stad, om landsting

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:70

3 Riksdagens Skrifvelse N:o 70. om hvars bildande nådig proposition den 6 Mars detta år bfifvit till Riksdagen aflåten. Denna nådiga framställning har icke vunnit Riksdagens bifall. Med undersåtlig vördnad. Stockholm den 13 Juni 1883. W:70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Ändra Kammaren den 13

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:69

2 Riksdagens Skrifvelse Sko 69. ST:o 69. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens underdåniga skrifvelse angående försäljning af hemmanet- Neder Jer foa N:o 2 i Solna sorken och Danderyds skeppslag af Stockholms län. Ståts-Utskottets Utlåtande N:o 50.Till Konungen. Uti

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:59

Riksdagens Skrifvelse, N:o 59. 1 N:o 59. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens underdåniga skrifvelse, angående regleringen af utgifterna under riksstatens Nionde hufvudtitél. Stats-Utskottets Utlåtande N:is 13 a, 13 b, samt Memorial N:is 33, 34, 39, 40 och 53.Till

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:58

Riksdagens Skrifvelse, N:o 58. 1 N:o 58. Uppläst oeli godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens underdåniga skrifvelse, o angående regleringen af utgifterna under riksstatens Åttonde Imfvudtitel. Stats Utskottets Utlåtanden N:is 12 a, 12 b, 12 e, 12 d, 12 e och Memorial N:o 36Till

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:57

Riksdagens Skrifvelse, N:o 57. 1 N:0 57. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens underdåniga Skrifvelse angående regleringen af utgifterna under riksstatens Sjunde hufvudtitel. Stats-Utskottets Utlåtanden N:is 11 a, b, c och d samt Memorial N:is 24, 54 Sammansatta Stats-

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:56

Riksdagens Skrifvelse, N:o 56. 1 N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens underdåniga skrifvelse, angående regleringen af utgifterna under riksstatens Sjette hufvudtitel. Stats-Ut-skottets Utlåtanden N:is 10 a och b samt 29 och Memorial N:o 22.Till Konungen. Rörande

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:55

Riksdagens Skrifvelse, N:o 55. 1 N:o 55. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den Riksdagens underdåniga Skrif velse, i anledning af Kongl. Maj:ts särskilda proposition angående reglering af utgifterna under Riksstatens femte hufvudtitel. Stats-Utskott,ets Utlåtande N:o 9 och Memorial

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:54

Riksdagens Skrifvelse, N:o 54. 1 o 54. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Juni 1883. Andra Kammaren den 13 Riksdagens underdåniga skrifvelse i anledning af Kongl. Maj:ts särskilda proposition angående reglering af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel. Stats-Utskottets Utlåtande N:o 8 och Memorial

1883-06-13

Proposition 1883:riksstat

RIKSSTAT ÄR 1884. Hör till Riksd. Skrifvelse, 1883, N:o 75. 1 2 Riksstat Kronor. Tillgångar och inkomster. Öfverskott från statsregleringen år 1881 och föregående år.4,100,000 Statsverkets inkomster, Bil. Litt. A. Ordinarie inkomster 21,270,000:Bevillningar 52,340,000:73,610,000 Af Riksbankens vinst för år 1882.1,300,000

1883-06-13

Riksdagsskrivelse 1883:77

Riksdagens Skrifvelse, N:o 77. 17 iV/o 77. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 Juni 1883. Andra Kammaren den 12 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående förstärkande af statsverkets grundfond. Stats-Utskottets Memorial N:o 59.Till Konungen. Riksdagen får härmed för Eders Kongl. Maj:t anmäla, att Riksdagen,

1883-06-12

Riksdagsskrivelse 1883:76

16 Riksdagens Skrifvelse, N:o 76. N:o 76. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 Juni 1883. Andra Kammaren den 12 Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående, anvisande på Riksgäld skontoret af vissa anslag sbelopp. Siats-Utskottets Memorial N:o 56.Till Konungen. Riksdagen får härmed för Eders Kongl. Maj:t anmäla,

1883-06-12

Riksdagsskrivelse 1883:74

12 Riksdagens Skrifvelse, N:u 74. N:o 7é. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 Juni 1883. Andra Kammaren den 12 Riksdagens Skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition N:o 13 med, förslag till ändringar i Förordningen om kyrkostämma, samt kyrkoråd och skolråd den 21 Mars 1862, äf vensom

1883-06-12

Riksdagsskrivelse 1883:73

10 Riksdagens Skrifvelse, Ko 73. Sitt sålunda fattade beslut får Riksdagen härmed för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva. Med undersåtlig vördnad, o. s. v. Stockholm den 12 Juni 1883. N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 Juni 1883. Andra Kammaren den 12 Riksdagens Skrifvelse till Konungen, i anledning

1883-06-12