Dokument & lagar (79 träffar)

Riksdagsskrivelse 1884:78

16 Riksdagens Skrifvelse, N:o 78. N:o 78. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1884. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom och af inkomst. Bevillnings-Utskottets Betänkande N:is 111.Till Konungen. Vid innevarande riksmöte hafva icke några förändringar

1884-05-14

Riksdagsskrivelse 1884:77

14 Riksdagens Skrifvelse, N:o 77. N:o 77. Uppläst och godkänd af Första Kammaren den 14 Maj 1884. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående fond för nytt riksdagshus och förstärkande af statsverkets grundfond. Stats-Utskottets Memorial N:o 66.Till Konungen. I den nådiga propositionen angående

1884-05-14

Riksdagsskrivelse 1884:76

Riksdagens Skrifvelse, N:o 76. 13 N:o 76. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1884. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för Riksgäldskontor et. Ståts-Utskottets Memorial N:o 69.Till Konungen. Då det reglemente för Riksgäld skontoret, hvilket vid

1884-05-14

Riksdagsskrivelse 1884:75

Riksdagens Skrifvelse, N:o 75. 11 N:o 75. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1884. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående sättet för anskaffande af medel till vissa beslutade utgifter för statens jernväg sanläggning ar och till lån åt enskilda jernvägar. Stats-Utskottets Memorial

1884-05-14

Riksdagsskrivelse 1884:70

Riksdagens Skrifvelse, N:o 70. 1 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1884. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse, med ny riksstat. Stats-Utskottets Memorial Näs 66 och 68.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1885 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed öfverlemna,

1884-05-14

Riksdagsskrivelse 1884:69

Riksdagens Skrifvelse, N:o 69. 1 N:o 69. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1884. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående stämmoböters utbytande mot en viss indrifning saf gift. Sammansätta Stats- och Bevillnings-Utskottets utlåtande N:o 1.Till Konungen. I underdånigt betänkande

1884-05-14

Riksdagsskrivelse 1884:74

10 Riksdagens Skrifvelse, N:o 74. N:o 74. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till fullmäktige i Riksbanken med öfverlemnande af Bankoreglementet. Till Herrar Fullmäktige i Riksbanken. Det reglemente för styrelsen och förvaltningen af Riksbanken, som Banko-Utskottet

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:73

Riksdagens Skrifvelse, N:o 73. 9 N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen med reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning. Banko-Utskottets Utlåtande N:o 18.Till Konungen. Härjemte får Riksdagen öfverlemna det nu upprättade reglementet

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:72

Riksdagens Skrifvelse, N:o 72. 3 Riksdag öfverlemna en jemförande statistisk redogörelse för antalet personer inom hvar och en af de i 14 Riksdagsordningen angifna tre särskilda klasser, som dels redan ega valrätt till Andra Kammaren, dels skulle erhålla sådan genom större eller mindre nedflottning af de i nämnda föreskrifna

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:71

2 Riksdagens Skrifvelse, N:o 71. nämnde år bland ordinarie utgifter under nionde hufvudtiteln, dels ock det rätteligen för år 1S84 afsedda beloppet 1,500 kronor, hvilket utan svårighet torde kunna under innevarande år af Eders Kongl. Maj:t förskjutas, bland de extra anslagen under samma hufvudtitel. Med undersåtlig vördnad:

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:68

13 Riksdagens Skrifvelse, N:o 68. stadganden skola ur författningen uteslutas, samt att det under 11 af samma Kongl. förordning nu förekommande stadgande skall upptagas under 8 hvithet Riksdagen skolat härmed hos Eders Kongl. Maj:t anmäla. Med undersåtlig vördnad: Stockholm den 10 Maj 1884. X:o OS. Uppläst och godkänd

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:62

14 Riksdagens Skrivelse No 62. säljning af mindre kronolägenheter i öfverensstämmelse med nådiga brefvet den 29 Maj 1874. Denna Eders Kongl. Maj:ts framställning liar af Riksdagen bifallits. Med undersåtlig vördnad: Stockholm den 11 Maj 1884. M:o Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884. Andra Kammaren

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:52

Riksdagens Skrifvelse, N:o 52. 1 N:o 52. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens Nionde hufvudtitel. Ståts-Utskottets Utlåtanden N:o 15 a ocli Memorial N:is 15 b och 39.Till Konungen. Vid riksstatens

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:50

Riksdagens Skrifvelse, N:o 50. 1 N:0 50. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 Maj 1884. Andra Kammaren den 13 Riksdagens Skrifvelse, angående regleringen af utgifterna under riksstatens Sjunde hufvudtitel. Stat s-Utskottets Utlåtanden N:is 13 a, 13 b, 13 c, 49, 55 och 59 samt memorial N:o 36.Till Konungen.

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:45

4 Riksdagens Skrifvelse, N:o 45. N:o 45. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884. Andra Kammaren den 13 Riksdagens Skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens Andra hufvudtitel. Stats-Utskottets Utlåtanden N:is 8, 44, 52 och 53 samt Memorial Nås 23 och 63.Till Konungen.

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:38

16 Riksdagens Skrifvelse, N:o 38. Ko 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884. Andra Kammaren den 13 Riksdagens Skrifvelse till Konungen, dels om jernväg sbyggnader för statens räkning samt om inköp och ombyggnad af SundsvallTorpshammars jernväg, dels om lån åt vissa enskilda jernvägsbolag. Stats-Utskottets

1884-05-13

Riksdagsskrivelse 1884:63

18 Riksdagens Skrifvelse, N:o 63. kammaradvokatfiskalen lagligen tillkommande rätt till andel i samma medel, beräknad å det af kammaradvokatfiskalen uppgifna beloppet sexhundratjugutvå kronor 57 öre. Med afseende å de bevekande omständigheter, som bär föreligga, bär Riksdagen jemväl till Eders Kongl. Maj:ts sistnämnda

1884-05-11

Riksdagsskrivelse 1884:61

12 Riksdagens Skrifvelse, N:o 61. 63 Riksdagsordningen, frågan i följd deraf för denna riksdag förfallit hvilket Riksdagen, såsom svar å Eders Kongl. Maj:ts nådiga proposition, härigenom får i underdånighet anmäla. Med undersåtlig vördnad: Stockholm den 11 Maj 1884. 3ST:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den

1884-05-11

Riksdagsskrivelse 1884:60

Riksdagens Skrifvelse, N:o 60, 11 Wso 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 Maj 1884. Andra Kammaren deri 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse under eganderätt till Vexiö stad af 7, mantal krono Vexiö Bomprostegård. Stats-Utskottets Utlåtande

1884-05-11

Riksdagsskrivelse 1884:59

Riksdagens Skrifvelse, N:o 59. 3 c mindre de räntor å skattefrälsehemman, hvilka genom köp, byte eller gåfva kommit från kronan i enskild persons hand och icke blifvit med jordeganderätten förenade, än äfven den kronotionde, hvilken åtföljer patronaträtt inom vissa församlingar eller under annan enskild eganderätt

1884-05-11

Paginering