Dokument & lagar (682 träffar)

Riksdagsskrivelse 1884:46

Riksdagens Skrifvelse, N:o 46. 11 N:o 46. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 Maj 1884. Andra Kammaren den 10 Riksdagens Skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens Tredje hufvudtitel. Stats-Utskottets Utlåtande N:o 9 och Memorial N:o 24.Till Konungen. Innan Riksdagen går

1884-05-10

Riksdagsskrivelse 1884:46 (pdf, 395 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:44

Riksdagens Skrifvelse, N:o 44. 1 N:0 44. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 Maj 1884. Andra Kammaren den 10 Riksdagens Skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens Första hufvudtitel. Stats-Utskottets Utlåtande N:o 7 och Memorial N:o 22.Till Konungen. l:o. Vid riksstatens

1884-05-10

Riksdagsskrivelse 1884:44 (pdf, 261 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:37

Riksdagens Skrifvelse, N:o 37. 15 X:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 Maj 1884. Andra Kammaren den 10 Riksdagens Skrifvelse till Konunc/en, angående de i 63 Regeringsformen föreskrifna kreditivsummor. Stats-Utskottets Memorial N:o 41.Till Konungen. Med anledning af stadgandet i 63 i Regeringsformen

1884-05-10

Riksdagsskrivelse 1884:37 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:36

Riksdagens Skrifvelse, N:o 36. 11 N:o 30. Uppläst och godkänd hos Kammaren den 10 Maj 1884. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsbidrag till vägars anläggning och förbättring, hamn- och brobyggnader, vattenkommunikationer samt torrläggning af vattensjuka marker. Stats-Utskottets Utlåtande

1884-05-10

Riksdagsskrivelse 1884:36 (pdf, 274 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:35

9 Riksdagens Skrifvelse, N:o 35. Der enligt 26 kap. 2 Byggningabalken eller särskilda författningar det åligger socknemän att på sin kostnad bygga eller bättra busen å prestgård, skola i sådan kostnad alla de, hvilka inom församlingen erlägga kommunalutskylder, deltaga, för fastighet efter hela samt för andra beskattningsföremål

1884-05-10

Riksdagsskrivelse 1884:35 (pdf, 152 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:28

Riksdagens Skrifvelse, N:o 28. 7 N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 Maj 1884. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående förbindelse medelst ångfärja mellan Helsingborg och Helsingör eller Malmö och Köpenhamn. Stats-Utskottets Utlåtande N:o 26.Till Konungen. T en inom Riksdagen

1884-05-10

Riksdagsskrivelse 1884:28 (pdf, 256 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:43

Riksdagens Skrifvelse, N:o 43. 15 N:o 43. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 Maj 1884. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om antagande af en Lag angående utsträckt tillämpning af de i Förordningen den 15 Oktober 1880 meddelade särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och

1884-05-09

Riksdagsskrivelse 1884:43 (pdf, 253 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:42

10 Riksdagens Skrifvelse, N:o 42. N:o 42. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 Maj 188.Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående lagbestämmelser för ordnande af de rättsförhållanden, som uppstå mellan kommunerna och enskilde i följd af fastställande af planer för eller vid utförande

1884-05-09

Riksdagsskrivelse 1884:42 (pdf, 339 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:41

Riksdagens Skrifvelse, N:o 41. 7 N:o 41. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 Maj 1883. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om framläggande af förslag till lagbestämmelser i syfte, att större trygghet mot förlust, än nu gällande förordning angående förlagsinteckning lemnar, hered.es bruk,

1884-05-09

Riksdagsskrivelse 1884:41 (pdf, 237 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:18

26 Riksdagens Förordnande, N:o 18. Godsegaren, Riddaren af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-Orden, Friherre Johan Nordenfalk, Expeditionschefen, Riddaren af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-Orden, Anders Victor Åbergsson, Sekreteraren i Kongl. Statskontoret, Riddaren af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-Orden och Kongl. Vasa-Orden Per Samzelius,

1884-05-09

Riksdagsskrivelse 1884:18 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:16

23 Riksdagens Förordnande, N:o 16. Sekreteraren i Eders Kongl. Maj:ts Statskontor, Riddaren af Eders Kongl. Maj:ts Nordstjerne-Orden och Kongl. Vasa-Orden Per Samzelius, och Ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, Bruksidkaren Johan Johansson i Bergsäng samt till Suppleanter för bemälde Fullmäktige: Ledamoten af Riksdagens

1884-05-09

Riksdagsskrivelse 1884:16 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:14

20 Riksdagens Skrifvelse. N:o 14. Detta sitt beslut får Riksdagen härmed för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva. Med undersåtlig vördnad: Stockkolm den 15 Mars 1884. N:o 14. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1884. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse, angående val af Fullmäktige i Riksbanken Till

1884-05-09

Riksdagsskrivelse 1884:14 (pdf, 154 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:13

Riksdagens Skrifvelse, N:o 13. 17 N:o 13. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 Mars 1884. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om antagande af en Lag angående skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll af tingshus och häradsfängelse. Lagutskottes utlåtande N:r 32.Till

1884-05-09

Riksdagsskrivelse 1884:13 (pdf, 275 kB)