Dokument & lagar (683 träffar)

Betänkande 1884:Bu12


Betänkande 1884:Bevu5


Motion 1884:150 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 150. 1 N:0 ISO. Af Herr Å. Hedin:Om ändring af 7, 11, 12, 28, 32 och 105 Regeringsformen samt 38 Riksdagsordningen. En ledamot af den svensk-norska komité, som 1867 afgaf förslag till ny Föreningsakt mellan Sverige och Norge, har yttrat: öfver hufvud är det, att hafva sanna konstitutionella

1884-04-23

Riksdagens protokoll 1884:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1884. Andra Kammaren. N:o 37. Tisdagen den 22 April Kl. 3 e. m. 1. Föredrogs Kongl. Maj:ts på Kammarens bord hyllande proposition till Riksdagen angående ändring i 72 Riksdagsordningen och begärdes dervid ordet af Herr Öl. Jonsson, som anförde:Då Kongl. Maj:t i denna proposition med anledning

1884-04-21

Utlåtande 1884:Su46


Utlåtande 1884:Su45


Utlåtande 1884:Su44


Utlåtande 1884:Su14