Dokument & lagar (727 träffar)

Riksdagens protokoll 1885:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1885. Andra Kammaren. N:o 46. Måndagen den 27 April. Kl. 11 f. m. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: Stats-Utskottets Memorial N:is 32 och 33 samt Andra Kammarens Andra Tillfälliga Utskotts Utlåtanden N:is 5 i samlingen N:o 16 och 6 i samlingen N:o 172. Fortsattes föredragningen af Stats-Utskottets

1943-11-30

Riksdagens protokoll 1885:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 885. Ändra Kammaren. N:o 3L Lördagen den 21 Mars. Kl. 7 e. in. IleiT vice Talmannen ledde under början af detta sammanträde Kammarens förhandlingar. 1- Fortsattes föredragningen af Stats-Utskottets Utlåtande N:o 10 a, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, dervid

1885-11-01

Riksdagens protokoll 1885:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1885.Ändra Kammaren. N:o 80. Fredagen den 15 Maj. Kl. 7 e. ro. 1. Fortsattes föredragningen af det i Bevillnings-Utskottets Betän- Angående kande N:o 7 framlagda förslag till förordning angående vilkoren för vilkor en för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa fejning

1885-10-01

Kommittédirektiv 1885:56_s_1

Kungörelse (1885:56 s.1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar Innehåll Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att, sedan Vi med åtskilliga främmande magter afslutat en konvention i ändamål att bereda skydd åt de med behörigt tillstånd

1885-09-11

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKS G Ä LDS-Tv O N T RE T, ut tärda dt vid slutet af 1885 års riksdag. Innehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2. fordringar för utbetalda lån 3 och 4. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar 513. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag 14 och 15.

1885-05-22

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 21 Maj 1885. AfdelningI. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, Kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan gjorda

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:88

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 88. sillfiskebedriftens främjande behöfliga telegraf- eller telefonledningar med tillhörande stationer, att utgå under år 1885, blifvit, för undvikande af rubbning i en redan faststäld stat, uppfördt i riksstaten för år 1886, helst beloppet utan svårighet torde kunna under innevarande år

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:87

Riksdagens Skrifvelse K:o 87. 15 Kronor. öre. Transport 20,546,000:Bevillningar: Tullmedel.29,000,000: Postmedel.5,470,000: Bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter 300,000: Stämpelmedel 3,225,000: Bränvinstillverkningsskatt 12,000,000: Hvitbetssockertillverkningsafgift 150,000: Bevillning af fast egendom

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:86

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 86. till efterrättelse för år 1886 och intill slutet af det år, under hvars lopp ny förordning angående denna bevillning varder af Riksdagen faststäld och får Riksdagen anhålla, att Eders Kongl. Maj:t täcktes låta sådant till allmän efterrättelse kungöra. Med undersåtlig vördnad: Stockholm

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:85

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 85. ST:o 85. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1885. Andra Kammaren den 21 Riksdagens Skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom och af inkomst. Bevillnings-Utskottets BetänkandeN:is 1, 6 och 14.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat gällande

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 1 W:o 84. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1885. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillnings-Utskottets BetänkandeNås 3, 5 oeh 13 samt Memorial N:is 4 och 8.Till Konungen. Till Riksdagens Bevillnings-Utskott har Eders

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:83

Riksdagens Skrifvelse Ko 83. 1 N:o 83. Uppläst och godkänd hos Företa Kammaren den 21 Maj 1885. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds nådiga proposition med förslag till förordning angående vilkor eu för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:82

Riksdagens Skrifvelse N:o 82. 19 N:o 82. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1885. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning. Banko-Utskottets utlåtande N:o 9 och Sammansatta Stats- och Banko-Utskottets memorial N:o 6.Till Konungen.

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:81

18 Riksdagens Skrifvelse N:o 81. N:o 81. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1885. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring uti instruktionen för Riksdagens Revisorer vid Riksbankens afdelning skontor i orterna. Banko-Utskottets Memorial N:o 10.Till Konungen. Riksdagen,

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:80

Riksdagens Skrifvelse N:o 80. 17 N:ö 80. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Maj 1885. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Fullmäktige i Riksbanken, med öfverlemnande af bankoreglementet. Till Herrar Fullmäktige i Riksbanken. Det reglemente för styrelsen och förvaltningen af Riksbanken, som Banko-Utskottet

1885-05-21

Riksdagens protokoll 1885:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1885. NIONDE SAMLINGEN: Protokollsutdragfrån Kamrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 Januari 1885. N:o 1. S. D. Föredrogs och hides till handlingarna Kong.Maj:ts berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags

1885-05-21

Proposition 1885:riksstat

RIKSSTAT FÖR ÅR 1886. Hör till lliksd. Skrifvelse, 1885, N:o 87. 1 2 Tillgångar och inkomster. Öfverskott från statsregleringarne för år 1883 och föregående år Statsverkets inkomster, Bil. Lätt. A. Ordinarie inkomster Bevillningar Af postverkets reserverade medel Af Riksbankens behållna vinst för år 1884 Summa 20,546,000:53,395,000:På

1885-05-21

Riksdagsskrivelse 1885:79

IG Riksdagens Skrifvelse N:o 79. N:o 79. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1885. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anvisande af medel för afsättning till fonden för nytt riksdagshus och till förstärkning af statsverkets kassaförlagsfond. Stats-Utskottets Memorial N:o

1885-05-20

Riksdagsskrivelse 1885:78

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 78, N:o 78. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 Maj 1885. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående sättet för anskaffande af medel till vissa beslutade utgifter för statens jemn äg sant äggning ar och till lån åt enskilda jernvägar. Siats-Utskottets

1885-05-20