Dokument & lagar (812 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfårdadt vid slutet af 1894 års riksdag. Bill. till Riksd. Vrot. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 2 Vand. Rikag.koutorets reglementeInnehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 4 och 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1894-05-12

Svensk författningssamling (pdf, 5307 kB)

Riksdagens protokoll 1894:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 28. Tisdagen den 10 april. Kl. V, 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 3 innevarande april. 2. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts på kammarens bord hvilande propositioner till Riksdagen: angående pensioner och gratifikationer till underbefäl

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:28 (pdf, 3275 kB)

Riksdagens protokoll 1894:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 23. Fredagen den 13 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 6 i denna månad. Företogs val af ytterligare fyra suppleanter till kammarens valmän för utseende af Riksdagens fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontor jemte deras suppleanter

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:23 (pdf, 1549 kB)

Riksdagens protokoll 1894:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 22. Onsdagen den 11 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 och 4 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande lydelse: Ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr brukspatron Ernst Nisser är tills vidare af sjukdom hindrad

1894-04-09

Riksdagens protokoll 1894:22 (pdf, 2693 kB)

Riksdagens protokoll 1894:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 27. Lördagen den 7 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Efter föredragning till en början af Andra Kammarens fjerde tillfälliga utskotts utlåtande n:o 11, i anledning af Täckt motion om förändrad anordning af fyrbelysningen vid Sandhammaren,

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:27 (pdf, 2781 kB)

Riksdagens protokoll 1894:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 24. Tisdagen den 3 april. Kl. Va 3 e. m. I Herr statsrådet m. m. friherre A. Rappe aflemnade Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående upplåtelse till krigsskolan å Karlberg af dervarande värdshus- och markententeribyggnad. Den sålunda aflemnade kongl. propositionen

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:24 (pdf, 3168 kB)

Riksdagens protokoll 1894:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 23. Lördagen den 31 mars. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående sammansatta stats- ocli bankoutskottets utlåtande n:o 4, i anledning af väckta motioner om ändring i eller anstånd med utförandet af Riksdagens beslut angående uppförande å Helgeandsholmen af

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:23 (pdf, 2745 kB)

Riksdagens protokoll 1894:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 20. Lördagen den 17 mars. Kl. 11 f. m. L Justerades det i kammarens sammanträde den 10 dennes förda protokoll. 2. Efter föredragning af lierr P. Waldenströms i gårdagens sammanträde afgifna motion, n:o 161, beslöt kammaren hänvisa densamma Jill behandling af statsutskottet.

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:20 (pdf, 1476 kB)

Riksdagens protokoll 1894:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 2. Torsdagen den 18 januari. Kl. Va 11 f- m 1- Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiede-partementet den 17 januari 1894. Hemraansegaren Halvar Eriksson i Elgered hade aflemnat fullmakt, utvisande

1894-01-18

Riksdagens protokoll 1894:2 (pdf, 1037 kB)

Riksdagens protokoll 1894:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 19. Fredagen den 16 mars. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Efter föredragning till en början af konstitutionsutskottets utlåtande n:o 3, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 6 och 13 riksdagsordningen biföll kammaren den af utskottet

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:19 (pdf, 2452 kB)

Riksdagens protokoll 1894:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 17. Tisdagen den 13 mars. Kl. 2 3 e. m. Kammarens förhandlingar leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Herr statsrådet m. m. friherre F. von Essen aflemnade följande Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: angående vissa åtgärder i syfte att

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:17 (pdf, 3144 kB)

Riksdagens protokoll 1894:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 16. Fredagen den 9 mars. Kl. 1/2 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 2 innevarande mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare Axel Lilljequist i följd af sjukdom Rheumatismus artieul. subacutus är

1894-03-09

Riksdagens protokoll 1894:16 (pdf, 2941 kB)

Riksdagens protokoll 1894:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 7 mars. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes behandling af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret. Dervid förekom först i ordningen Punkten 20, som bifölls.

1894-07-01

Riksdagens protokoll 1894:15 (pdf, 2053 kB)

Riksdagens protokoll 1894:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 14. Onsdagen den 7 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 27 och 28 nästlidna februari förda protokoll. 2. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 6, till Konungen, angående af Riksdagen beslutade

1894-03-07

Riksdagens protokoll 1894:14 (pdf, 2782 kB)

Riksdagens protokoll 1894:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 3 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 24 nästlidne februari. 2. Efter föredragning till en början af Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet bordlagda proposition till Riksdagen, med förslag till ny förordning angående stämpelafgiften, hänvisades

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:13 (pdf, 2197 kB)

Riksdagens protokoll 1894:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 11. Onsdagen den 28 februari. Kl. 7 e. m. J Fortsattes öfverläggningen angående det i konstitutionsutskottets Om ändring memorial n:o 1 omförmälda, från 1892 års lagtima riksdag hvilande af 6, 13, förslag om ändring af 6, 13, 15, 16, 22 och 28 riksdag sord-15 22 och Enligt

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:11 (pdf, 2865 kB)

Riksdagens protokoll 1894:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 10. Tisdagen den 27 februari. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 20 innevarande februari förda protokoll. 2. Efter föredragning af de på kammarens bord hyllande motioner hänvisades: herr D. Perssons i Tällberg motion, n:o 154, till konstitutionsutskottet

1894-02-27

Riksdagens protokoll 1894:10 (pdf, 3240 kB)

Riksdagens protokoll 1894:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o I. Sedan Riksdagen i enlighet med riksdagsordningens 2 samlats i Stockholm måndagen den 15 januari 1894, sammanträdde Andra Kammaren Onsdagen den 17 januari, kl. 11 f. m. 1- Sammanträdet öppnades af representanten för Södra Roslags domsaga, herr friherre G. S. Åkerhielm,

1894-01-16

Riksdagens protokoll 1894:1 (pdf, 1133 kB)

Riksdagens protokoll 1894:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 9. Lördagen den 24 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 17 i denna månad. Anmäldes och bordlädes lagutskottets utlåtanden: n:o 11, i anledning af väckta motioner om ändrade bestämmelser i fråga om den kommunala rösträtten på landet

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:9 (pdf, 1384 kB)

Riksdagens protokoll 1894:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 8. Onsdagen den 21 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 14 i denna månad. Föredrogs å ny o och företogs punktvis till afgörande statsutskottets den 17 och 20 innevarande februari bordlagda utlåtande n:o 7, angående regleringen af utgifterna

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:8 (pdf, 2829 kB)