Dokument & lagar (198 träffar)

Yttrande 1995/96:UU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 20 juni 1996 berett utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UU6Y

Trafikutskottet har genom beslut den 19 mars 1996 berett samtliga övriga utskott tillfälle att yttra sig över de förslag i proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Med anledning härav beslöt utrikesutskottet

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UU5Y

Konstitutionsutskottet har den 14 mars 1996 beslutat hemställa om yttranden från övriga utskott samt EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Som underlag för dessa yttranden har inom konstitutionsutskottets kansli upprättats en PM om remiss från konstitutionsutskottet angående EU-frågornas behandling i

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UU4Y

Finansutskottet har genom beslut den 18 april 1996 berett samtliga övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret m.m. jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UU3Y

Jordbruksutskottet har den 8 februari 1996 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över skrivelsen 1995/96:120 Vår miljö miljöarbetet under året jämte följdmotioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde. Utrikesutskottets yttrande avser skrivelsen i de delar som berör utskottets beredningsområde

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UU2Y

Konstitutionsutskottet har den 23 januari 1996 berett samtliga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1995/96:15 Regeringens behandling av riksdagens skrivelser, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Ingen motion har väckts som berör utrikesutskottets område. Ett särskilt yttrande

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UU1Y

Finansutskottet har genom beslut den 16 november 1995 berett samtliga övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling, jämte motioner. Med anledning härav beslöt utrikesutskottet vid sammanträde den 23 november 1995 att yttra sig till finansutskottet. Utrikesutskottets

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU8Y

Finansutskottet har den 21 maj 1996 beslutat att bereda bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner, i de delar som skrivelsen och motionerna berör utskottets beredningsområde. I de motioner som väckts med anledning av skrivelsen

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU7Y

Finansutskottet har den 12 juni 1996 beslutat att bereda bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande dels över motionerna 1995/96:A45 av Lars Leijonborg m.fl. fp1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. kds och 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. m om sysselsättningsåtgärder väckta med anledning av händelse av större vikti

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU6Y

Finansutskottet har den 18 april 1996 beslutat att bereda samtliga övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. jämte motioner i de delar som berör respektive

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU5Y

Trafikutskottet har den 19 mars 1996 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik jämte motioner i de delar propositionen och motionerna berör utbildningsutskottets beredningsområde. I det följande behandlar

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU4Y

Socialutskottet har den 19 mars 1996 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården såvitt avser punkt 2.7 Förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100 jämte eventuella motioner som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU3Y

Konstitutionsutskottet har genom beslut den 14 mars 1996 hemställt om yttrande från övriga utskott samt EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Som underlag för yttrandena har utskotten tillställts en på konstitutionsutskottets kansli upprättad promemoria, vari återfinns ett stort antal frågor till utskotten

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU2Y

Finansutskottet har den 16 november 1995 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling jämte motioner, i de delar som propositionen och motionerna rör respektive utskotts beredningsområde. I de motioner som väckts med anledning av

1996-01-01

Yttrande 1995/96:UBU1Y

Finansutskottet har den 7 november 1995 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:66 Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m. jämte motioner. Två motioner har väckts med anledning av propositionen, nämligen 1995/96:Fi4 m, fp,

1996-01-01

Yttrande 1995/96:TU6Y

Näringsutskottet har den 16 april 1996 beslutat att bereda bl.a. trafikutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande jämte motioner i de delar som berör trafikutskottets beredningsområde. Affärsverk och företag inom trafikutskottets verksamhetsområde berörs

1996-01-01

Yttrande 1995/96:TU5Y

Finansutskottet beslöt den 18 april 1996 att bereda samtliga övriga utskott tillfälle att senast den 15 maj 1996 avge yttrande över proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. jämte motioner i de delar

1996-01-01

Yttrande 1995/96:TU4Y

Konstitutionsutskottet KU har den 14 mars 1996 beslutat hemställa om yttranden från övriga utskott samt EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Som underlag för yttrandena tillhandahålls en inom KU:s kansli upprättad promemoria innehållande bl.a. Frågor till utskotten. Trafikutskottets yttrande i det följande

1996-01-01

Yttrande 1995/96:TU3Y

Konstitutionsutskottet har den 23 januari 1996 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att inom sina resp. beredningsområden yttra sig över regeringens skrivelse 1995/96:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Med anledning härav får trafikutskottet anföra följande. Värdefullt instrument

1996-01-01

Yttrande 1995/96:TU2Y

Ärendet Regeringen Utrikesdepartementet har i skrivelse 1995/96:30 till riksdagen lämnat en redogörelse för förberedelsearbetet inför EU:s regeringskonferens 1996 samt för vissa principiella ställningstaganden i de frågor som konferensen kan komma att behandla. Genom beslut i kammaren den 11 december 1995 har skrivelsen

1996-01-01