Dokument & lagar (142 träffar)

Statens offentliga utredningar 1998:165

SOU 1998:165 Till statsrådet Ingegerd Wärnersson Genom beslut den 26 mars 1998 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet Ylva Johansson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lägga fram förslag till ett organ som skall ha till uppgift att värdera hur utländsk yrkesutbildning på gymnasial eller angränsande

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:165 (pdf, 227 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:164

Allas frihet Demokratin möter marknaden Tre ronder Karl Erik Lagerlöf Demokratiutredningens skrift nr 11 SOU 1998:164 164Allas.p65 1 1999-01-12, 13:40 Förord Hur bör marknaden som idé och som organisation påverka politikens idéer och organisationer Svaret på den frågan skiftar mellan olika århundraden och olika

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:164 (pdf, 212 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:163

SOU 1998:163 3 Till statsrådet Maj-Inger Klingvall Statsrådet Klingvall förordnade fr o m den 17 mars 1997 riksdagsledamot Maud Björnemalm s som ordförande i Organisationskommittén. Konsult Krister Berggren mklinikföreståndare Gun Bexell mf rektor Göte Lundbladh cf kassaföreståndare Sven-Erik Mohlin sriksdagsledamot

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:163 (pdf, 309 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:161

På marginalen En intervjubok från Socialtjänstutredningen Demokratiutredningens skrift nr 10 SOU 1998:161 161Pamar.p65 1 1998-12-16, 17:02 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: fritzes.orderliber.se

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:161 (pdf, 460 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:160

sou 1998 160 d2 SOU 1998:160 351 III Reglering och tillsyn av banker SOU 1998:160 353 9Reglering av banker utgångspunkter 9.1Inledning I kapitel 6 analyseras vilka delar av betalningsväsendet som bör regleras. Kapitlet mynnade ut i följande definition av den verksamhet som bör underkastas reglering dvs. en bankrörelsedefinition:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1998:160 (pdf, 987 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:160

sou 1998 160 d1 SOU 1998:160 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 1 juni 1995 tillkallade regeringen en kommitté med uppdrag att utreda bl.a. behovet av ändringar i det regelverk som styr framför allt bankers och andra kreditinstituts verksamhet, men även verksamhet i andra institut på

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:160 (pdf, 1052 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:159

SOU 1998:159 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Regeringen beslutade den 12 mars 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva statens ansvar för en rikstäckande betaltjänst och kontantförsörjning samt bedöma om staten bör ha ett fortsatt ansvar för denna kassaservice och hur detta

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:159 (pdf, 415 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:156

Till Statsrådet och chefen för Socialdepartementet Genom beslut den 12 mars 1998 bemyndigade regeringen chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över vissa bestämmelser i alkohollagen 1994:1738 samt i lagen 1961:181 om försäljning av teknisk sprit m.m. och att utarbeta förslag till

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:156 (pdf, 862 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:155

Förord Med den här skriften vill Demokratiutredningen lyfta fram de många allvarliga lokala försök som pågår runtom i landet på temat demokrati. Visserligen varnar författaren själv för att överdriva deras omfattning och uppslutning. Man han tecknar ändå en bild av en lokal folkstyrelse på ivrig jakt efter bitvis okonventionella

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:155 (pdf, 311 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:154

SOU 1998:154 5 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Bakgrund 9 1.2 Direktiven 10 1.3 Kommitténs organisation 11 1.4 Kommitténs arbetssätt och uppdrag 14 2 Historik 17 2.1 En blick framåt och en blick tillbaka 17 2.1.1 En blick framåt 17 2.1.2 En blick tillbaka 18 2.2 Konsumtionstrender under de senaste 50 åren

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:154 (pdf, 724 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:152

V I N D K R A F T E N e n r e n e n e r g i k ä l l a t a r p l a t s L ä g e s r a p p o r t d e c e m b e r 1 9 9 8 f r å n V I N D K R A F T S U T R E D N I N G E N SOU 1998:152 SOU 1998:152 Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Regeringen beslutade den 23 april 1998 att tillkalla en särskild utredare

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:152 (pdf, 758 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:149

SOU 1998:149 3 Till statsrådet Maj-Inger Klingvall Med utgångspunkt från regeringens direktiv av den 26 juni 1997 dir 1997:94 startade organisationskommittén sitt arbete i augusti 1997. Utredningens uppgift har varit att förbereda och genomföra bildandet av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa genom en sammanläggning

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:149 (pdf, 89 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:148

SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter och organisation m.m. för den nya myndigheten Rikstrafiken dir. 1998:46Uppdraget skall redovisas i ett

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:148 (pdf, 399 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:147

Effektivare hantering av EU:s direktstöd till jordbruket Utredningen om Myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet SOU 1998:147 Till Statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Den 23 oktober 1997 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet, statsrådet

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:147 (pdf, 508 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:146

Lobbning Gustav Ahlsson J. Henrik Bergström Annika Sundström Dennis Pamlin Demokratiutredningens skrift nr 18 SOU 1998:146 146Lobbn.p65 1 1999-03-16, 13:39 Förord Lobbning är varken någon särskilt ny eller osvensk företeelse. I sin studie av sammanslutningarnas roll i svensk politik 1870-1910 beskriver Pär-Erik

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:146 (pdf, 782 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:145

EU ett demokratiprojekt dokumentation från ett seminarium Demokratiutredningens skrift nr 12 SOU 1998:145 145EU.p65 1 1999-01-13, 10:03 Förord I några småskrifter och forskarantologier belyser Demokratiutredningen EU-medlemskapet ur demokratisynpunkt. Syftet är att väcka och fördjupa en tämligen sällsynt debatt.

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:145 (pdf, 877 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:141

3/5 RFATTNINGSKOMMENTAR 7Utredningens överväganden och förslag 7.1Inledning 5TG¥NGSPUNKTER F¶R UTREDNINGENS F¶RSLAG 3YFTET MED DE F¶RSLAG SOM UTREDNINGEN L
GGER FRAM R ATT DE SKALL BIDRA TILL EN V
L FUNGERANDE L¶NEBILDNING OCH EN GOD UTVECKLING AV DEN SVENSKA EKONOMIN MED EN STARK TILLV
XT OCH STIGANDE SYSSELS
TTNING


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1998:141 (pdf, 374 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:141

3/5 VTALSR¶RELSEN 4Lönebildning och ekonomisk framgång DETTA KAPITEL SKALL F¶R DET F¶RSTA P¥ETT MER PRINCIPIELLT PLAN DISKUTERAS L¶NEBILDNINGENS UPPGIFTER I SAMH
LLSEKONOMIN DESS S
TT ATT FUNGERA I SAMSPELET MED POLITISKA OCH ANDRA BAKGRUNDSFAKTORER M M R DET ANDRA SKALL REDOVISAS EN J
MF¶RANDE STUDIE AV ETT ST¶RRE ANTAL


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1998:141 (pdf, 226 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:141

SOU 1998:141 KONOMISK UTVECKLING ARBETSR
TT OCH F¶RHANDLINGSSYSTEM 71 3 Ekonomisk utveckling, arbetsrätt och förhandlingssystem i några länder I detta kapitel redovisas den ekonomiska utvecklingen i några länder och hur dessa har utformat löneförhandlingssystem, förlikningsverksamhet, arbetsrätt m.m. En sådan beskrivning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1998:141 (pdf, 345 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:141

4ILL STATSR¥DET ONA 3AHLIN $EN APRIL BEMYNDIGADE REGERINGEN BITR
DANDE ARBETSMARKNADSMINISTERN STATSR¥DET ESSING ATT TILLKALLA EN S
RSKILD UTREDARE MED UPPDRAGET ATT I SYFTE ATT F¶RB
TTRA F¶RUTS
TTNINGARNA F¶R EN V
L FUNGERANDE L¶NEBILDNING L
MNA F¶RSLAG OM ETT F¶RST
RKT F¶RLIKNINGSMANNAINSTITUT UPPDRAGET TILL UTREDAREN

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:141 (pdf, 156 kB)