Dokument & lagar (5 638 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCA

Näringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 NU Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik,

1999-09-17

Svar på skriftlig fråga 1998/99:903 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:887 om återbetalning av underhåll för barn och 903 om krav på återbetalning av underhållsstöd Statsrådet Maj-Inger Klingvall Raimo Pärssinen har frågat mig om jag avser att se över lagstiftningen om underhållsstöd för att skydda den part som oskyldigt drabbas av att den underhållsskyldige

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:899 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:899 om Söderåsbanan Näringsminister Björn Rosengren Cristina Husmark Pehrsson m har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Söderåsbanan prioriteras. I den fastställda stomnätsplanen ingår projekt på Godsstråket genom Skåne, ÅstorpTeckomatorp, med totalt 207 miljoner

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:896 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:896 om länsväg 297 Näringsminister Björn Rosengren Kenneth Johansson har frågat mig när näringsministern avser att ta beslut i ett ärende som rör länsväg 297, Östra TandöBu, i Malungs kommun. Bakgrunden till frågan är att Vägverkets arbetsplan för omläggning av vägsträckan har överklagats

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:895 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:895 om subventionerade avkodare Kulturminister Marita Ulvskog Ola Karlsson har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att inga statliga medel används för att subventionera avkodare. Frågan föranleds av uppgifter om att Teracom AB via ett dotterbolag avser att

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:894 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:894 om staten som skogsägare Näringsminister Björn Rosengren Ola Karlsson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att öka statens ägande av produktiv skogsmark. I budgetpropositionen för år 1999 angav regeringen ett antal positiva effekter inför bildandet av Sveaskog

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:893 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:893 om näringslivsklimat Näringsminister Björn Rosengren Roy Hansson har frågat mig på vilket sätt den nu träffade budgetöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar att det avgivna löftet om ett näringslivsklimat i världsklass är uppfyllt. Låt

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:892 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:892 om krigsmaterielexport till Indonesien Statsrådet Leif Pagrotsky Eva Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för att se till att varje form av krigsmaterielexport till Indonesien från Sverige och andra länder stoppas. Frågan är föranledd av det våld som

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:891 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:891 om Folkhälsoinstitutets informationsbroschyr Statsrådet Maj-Inger Klingvall Inger Davidson har frågat mig hur jag avser hantera problemet med att den svenska allmänheten nås av två motstridiga budskap om barnsexturism dels det mot kommersiell sexuell exploatering av barn som

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:890 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:890 om Statens järnvägar och dess framtida investeringar Näringsminister Björn Rosengren Kent Härstedt har frågat mig på vilket sätt jag ämnar verka för att SJ ska få tillgång till det kapitaltillskott som behövs för att SJ ska kunna fortsätta att göra de erforderliga investeringar

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:889 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:889 om Statens järnvägar och dess krav från ägaren Näringsminister Björn Rosengren Kent Härstedt har frågat mig hur jag avser att agera när det gäller statens fortsatta ägande av SJ. Väl fungerande järnvägstransporter är en viktig förutsättning såväl för en effektiv och konkurrenskraftig

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:887 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:887 om återbetalning av underhåll för barn och 903 om krav på återbetalning av underhållsstöd Statsrådet Maj-Inger Klingvall Raimo Pärssinen har frågat mig om jag avser att se över lagstiftningen om underhållsstöd för att skydda den part som oskyldigt drabbas av att den underhållsskyldige

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:886 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:886 om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län Näringsminister Björn Rosengren Sonja Fransson har frågat mig om jag avser verka för att länsarbetsnämndens huvudkontor i Västra Götalands län skall lokaliseras till Borås i samband med tillsättningen av en ny länsarbetsdirektör.

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:885 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:885 om rättssäkerheten för de mest utsatta grupperna i samhället Socialminister Lars Engqvist Sonja Fransson har frågat mig om jag avser att verka för att rättssäkerheten tryggas för de mest utsatta grupperna i samhället. Frågan är föranledd av Socialstyrelsens uppföljning av förändringar

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:879 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:879 om Europaväg 4 förbi Uppsala Näringsminister Björn Rosengren Harald Nordlund har frågat mig om beslut om E 4 förbi Uppsala har fattats och vilket i så fall beslutet är. Något beslut i ärendet har ännu inte fattats av regeringen. Näringsdepartementet har i dag lämnat ett uppdrag

Svarsdatum: 1999-09-15

utskottsdokument 1998/99:CC4

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall

1999-09-14

Svar på skriftlig fråga 1998/99:869 besvarad av

den 14 september Svar på fråga 1998/99:869 om svenska medborgares säkerhet Utrikesminister Anna Lindh Lars Ohly har frågat mig vad regeringen avser att göra för att hävda Sveriges suveränitet gentemot Turkiets hot om intrång på svenskt territorium och för att skydda svenska medborgare av kurdiskt ursprung från hot från

Svarsdatum: 1999-09-14

utskottsdokument 1998/99:CCE

Vissa uppgifter om utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 UbU Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet

1999-09-13

utskottsdokument 1998/99:CCB

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 SfU Beredningsområde Utskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålders-pensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet bereder

1999-09-13

Svar på skriftlig fråga 1998/99:901 besvarad av

den 13 september Svar på fråga 1998/99:900 om nedläggningen av Ekeskolan och 901 om riksgymnasium för blinda barn med multipelhandikapp Statsrådet Ingegerd Wärnersson Sten Tolgfors har dels frågat mig vad jag avser att göra för att ändra propositionen om Ekeskolan, dels om jag är beredd att utreda förutsättningarna för

Svarsdatum: 1999-09-13