Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (5 638 träffar)

Motion 1998/99:A14 av Stefan Attefall (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:A14 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Bakgrund I propositionen föreslås en ny bestämmelse om företagshälsovården i 3 kap. i arbetsmiljölagen 1977:1160 samt ändringar i 9 lagen 1993: 1651 om läkarvårdsersättning och 9 1993:1652 om ersättning


Utskottsberedning: -1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A13 av Sven-Erik Sjöstrand (v)

Motion till riksdagen 1998/99:A13 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Företagshälsovård och arbetsmiljö Regeringen föreslår i propositionen en smärre förändring av lagtexten om företagshälsovården. Vänsterpartiet ser med oro på den negativa utvecklingen av arbetsmiljö-


Utskottsberedning: ------1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A12 av Mikael Odenberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:A12 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Inledning Problemen inom dagens företagshälsovård sammanhänger främst med regelsystem som leder till att konkurrensneutralitet inte kan upprätthållas mellan olika vårdgivare. Skillnader i ersättningsregler


Utskottsberedning: -----1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:SkU23

Riksdagen godkände regeringens förslag till skärpningar med retroaktiv verkan fr.o.m. den 20 mars 1999 i de nya skatteregler vid omstrukturering av företag som riksdagen antog i hösten 1998 (se 1998/99:SkU5 ). Den ena skärpningen gäller skatteuppskov vid koncerninterna andelsöverlåtelser. Den andra skärpningen tar sikte på reglerna om tillskott av kapitalbeskattad reavinstegendom till juridiska personer. Riksdagen beslutade även om en ändring i mildrande riktning som gäller överlåtelser till underpris. Det formella ikraftträdandet flyttades fram, jämfört med regeringens förslag, från den 1 juli till den 15 juli 1999.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:SkU23 (doc, 100 kB)

Betänkande 1998/99:SkU20

En ny lag om skatt på avfall som deponeras träder i kraft den 1 januari 2000. Avsikten är att avfallsskatten ska öka de ekonomiska incitamenten att behandla avfall på ett från miljö- och naturresurssynpunkt bättre sätt. Med anledning av tre motionsförslag (v, kd, mp) gav riksdagen regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag som syftar till att stimulera användningen av deponigas för energiutvinning. Vidare gavs regeringen, med anledning av en s-motion, i uppdrag att återkommer med förslag som syftar till att cesiumhaltiga askor undantas från deponiskatt.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:SkU20 (doc, 233 kB)

Betänkande 1998/99:KU27

Riksdagen lade till handlingarna konstitutionsutskottets (KU) prövning med anledning av regeringens bostadsrättsförslag. Med anledning av ett yrkande om att regeringens förslag om ändring i majoritetskravet för förvärv av hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt, liksom för intresseanmälan för sådant förvärv, skulle vila i minst tolv månader hade KU prövat om förslaget kunde anses innebära begränsningar i den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Utskottet ansåg i likhet med Lagrådet att så inte var fallet. (Se även riksdagens första och andra behandling av av 1998/99:BoU10.)


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-03

Betänkande 1998/99:KU27 (doc, 66 kB)

Betänkande 1998/99:FiU24

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:FiU24 (doc, 163 kB)

Betänkande 1998/99:FiU20

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak för staten t.o.m. år 2002 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Utgiftstaken för åren 2000 och 2001 ligger fast på 761 respektive 786 miljarder kronor. För år 2002 beslutades om ett utgiftstak på 810 miljarder kronor. Grunden är god för en relativt hög tillväxt under de närmaste åren. Överskottet i de offentliga finanserna växer. Den svenska inflationen är en av de lägsta i EU-området. Riksdagen ställde sig bakom regeringens inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Den ekonomiska politiken inriktas på full sysselsättning, prisstabilitet och ett offentligt överskott på i genomsnitt 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag på skatteområdet. Fastighetsskatten för hyreshus bestämdes till 1,3 procent även under år 2000 och småhusens taxeringsvärden fryses under samma år. El- och hybridbilar som blir skattepliktiga efter den 1 juli 1999 får en femårig befrielse från fordonsskatten.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:FiU20 (doc, 791 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:103

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:103 Måndagen den 31 maj Kl. 9.00 19.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid fråge- stunden torsdagen den 3 juni kl. 14.00

1999-05-31

Riksdagens protokoll 1998/99:103 (pdf, 1542 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:102

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:102 Fredagen den 28 maj Kl. 9.00 15.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor Meddelande om votering Tredje vice talmannen meddelade att dagens ärenden skulle avgöras tisdagen den 1 juni kl. 11.00. 1 Kasinospel i Sverige m.m. Föredrogs Kulturutskottets

1999-05-28

Riksdagens protokoll 1998/99:102 (pdf, 1088 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:101

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:101 Torsdagen den 27 maj Kl. 12.00 18.00 19.00 21.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 maj. 2 Hänvisning av ärenden till utskott och be- slut om förlängd motionstid Föredrogs och hänvisades

1999-05-27

Riksdagens protokoll 1998/99:101 (pdf, 1386 kB)

Betänkande 1998/99:NU14

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.


Justering: 1999-05-27 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:NU14 (doc, 151 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:100

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:100 Onsdagen den 26 maj Kl. 09.00 17.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor Anf. 1-3 kommer att vara översatta till svenska i det justerade protokollet. 1 Anförande av FN:s generalsekreterare Kofi Annan Anf. 1 TALMANNEN: Mr Secretary-General, During

1999-05-26

Riksdagens protokoll 1998/99:100 (pdf, 1252 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:99

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:99 Tisdagen den 25 maj Kl. 14.00 16.31 18.00 18.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 18 och 19 maj. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelande att vid frågestunden tors- dagen den 27

1999-05-25

Motion 1998/99:Kr36 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr36 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Miljöpartiet de gröna föreslår att rösträttsåldern sänks till 16 år i val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Vi anser det inte motiverat


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr35 av Karin Pilsäter och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr35 av Karin Pilsäter och Johan Pehrson fp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Inflytande för alla Det är bra att en självständig paraplyorganisation LSU ges möjlighet att fristående kartlägga ungdomars möjlighet


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr34 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr34 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Det är med tillfredsställelse vi ser att regeringen tar ett samlat grepp över ungdomars situation och sätter fokus på demokrati, rättvisa och framtidstro.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr33 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr33 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Liberal ungdomspolitik En liberal ungdomspolitik syftar till att ge ungdomar möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor.


Utskottsberedning: ------------1999/2000:KrU3 1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Ungdomar är mer kapabla än vad regeringen tror Ungdomspolitiken borde i högre grad ta sin utgångspunkt i att ungdomar vill och är kapabla att


Utskottsberedning: --------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr31 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Innehåll Propositionens innehåll 24 Moderata utgångspunkter 24 Ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro 25 Ungdomar på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: ------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation