Dokument & lagar (5 638 träffar)

Motion 1998/99:Kr30 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr30 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen att de tidigare riktlinjerna för ungdomspolitiken ersätts med tre övergripande mål.


Utskottsberedning: ---------------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr29 av Gun Hellsvik (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr29 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Insatser mot drogmissbruk Kampen mot narkotika måste bedrivas på bred front. Detta innebär att ökade satsningar måste till för att förhindra att


Utskottsberedning: ----1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Regeringens förslag om ett tidsbegränsat sanktionssystem för att motverka utförsäljning eller överföring av pengar från allmännyttiga bostadsföretag innebär en risk för kollision mellan


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU11 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Kommunala bostadsföretag och självstyre Regeringen föreslår i propositionen att ersätta de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Inledning I propositionen föreslås att de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntebidrag vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsbolag skall ersättas med ett nytt


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo20 av Anita Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo20 av Anita Johansson s med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag De som pläderar för utförsäljning av de kommunala bostadsföretagen glömmer så lätt varför dessa kom till och vilken roll de har i samhället. De kom till för att tillförsäkra vanliga människor bostäder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:FiU27

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget för budgetåret 1999. Anslagen ökar med totalt till ca 656 miljoner kronor. Minskningarna av 1999 års anslag uppgår totalt till ca 685 miljoner kronor. Minskningarna till följd av indragningar av anslagsbehållningar uppgår till 39 miljoner kronor. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag (s), ett tillkännagivande till regeringen om de närmare villkoren för det förstärkta anställningsstödet vid anställning av personer med mycket långa inskrivningstider. T.ex. bör inte avbrott i arbetslösheten på grund av kortare tillfälliga arbeten få leda till att den arbetslöse utestängs från möjligheten att omfattas av det förstärkta anställningsstödet.


Justering: 1999-05-25 Debatt: 1999-06-03

Betänkande 1998/99:FiU27 (doc, 636 kB)

Betänkande 1998/99:FiU26

Riksdagen lade till handlingarna regeringens utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998.


Justering: 1999-05-25 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:FiU26 (doc, 112 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:98

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:98 Fredagen den 21 maj Kl. 09.00 18.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet Tredje vice talmannen meddelade att ett medde- lande om partiledardebatt onsdagen den 2 juni kl. 9.00 inför EU-parlamentsvalet

1999-05-21

Riksdagens protokoll 1998/99:98 (pdf, 1543 kB)

Motion 1998/99:U15 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U15 av Lars Ångström mp med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Inledning Miljöpartiet de gröna konstaterar att man trots existensen av ett regelverk för olika kategorier av krigsmateriel varje år har kunnat konstatera att svensk krigsmateriel


Utskottsberedning: --------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U14 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U14 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Innehåll 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud är att den svenska


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades


Utskottsberedning: ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Riksdagens protokoll 1998/99:97

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:97 Torsdagen den 20 maj Kl. 12.00 17.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor Meddelande om votering Tredje vice talmannen meddelade att justitieut- skottets betänkanden JuU23, JuU25 och JuU27, trafi- kutskottets betänkanden TU10 och TU13, miljö- och jordbruksutskottets

1999-05-20

Riksdagens protokoll 1998/99:97 (pdf, 1115 kB)

Betänkande 1998/99:UU10

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten i Europeiska unionen under 1998. Skrivelsen behandlar bl.a. den övergripande utvecklingen i EU, det ekonomiska och sociala samarbetet, unionens förbindelser med omvärlden, samarbetet i rättsliga och inrikes frågor samt unionens institutioner. Årets skrivelse från regeringen om EU-samarbetet uppfyller målsättningen om övergripande information men riksdagen gav regeringen i uppdrag att lämna ytterligare, mer detaljerad information i kommande skrivelser.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:UU10 (doc, 893 kB)

Betänkande 1998/99:SkU21

Vissa skatteregler ändras den 1 juli 1999 med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a. tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:SkU21 (doc, 160 kB)

Betänkande 1998/99:SkU18

Omsättning av guld i investeringssyfte undantas från mervärdesskatt fr.o.m. den 1 januari 2000. De nya reglerna är baserade på ett EG-direktiv och syftet är att beskatta handeln med investeringsguld på samma sätt som finansiella tjänster.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:SfU12

Riksdagen godkände regeringen förslag till vissa lagändringar om premiepensionssystemet. Den första överföringen av premiepensionsmedel till fondförvaltare förskjuts ett år och ska ske före utgången av 2000. Vidare beslutades om andra ändringar som syftar till att förenkla det datasystem för den nya pensionen som Premiepensionsmyndigheten bygger upp. Avsikten med ändringarna är att underlätta igångsättandet av myndighetens verksamhet. Lagändringarna träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 1999 eller den 1 januari 2000.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-03

Betänkande 1998/99:SfU12 (doc, 246 kB)

Betänkande 1998/99:SfU11

Invandrarverket får fr.o.m. den 1 juli 1999 befogenhet att, efter överenskommelse med polismyndigheten, bistå polisen vid personkontroll i samband med inresa och utresa.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:SfU11 (doc, 97 kB)