Dokument & lagar (5 638 träffar)

Betänkande 1998/99:SfU9

Reglerna ändras för beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar. Riksdagens beslut innebär att grundavdraget höjs till 72 000 kr samtidigt som de procentsatser som bestämmer återbetalningsskyldighetens storlek höjs. Vidare beslutades bl.a. att hänsyn ska tas till realisationsförluster och avdrag enligt lagen om uppskovsavdrag vid byte av bostad vid beräkningen av inkomstunderlaget för bestämmande av återbetalningsskyldighet. Lagändringarna träder i kraft den 1 november 1999 och tillämpas i fråga om återbetalningsskyldighet för tid efter den 31 januari 2000.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:SfU9 (doc, 121 kB)

Betänkande 1998/99:JuU24


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-10-13

Betänkande 1998/99:FiU25

Riksdagen godkände regeringens förslag till vissa förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting fr.o.m. 2000. De grundläggande principer som riksdagen ställde sig bakom 1995 ska ligga fast. Huvudsyftet för systemet ska även i fortsättningen vara att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner respektive landsting.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:FiU25 (doc, 345 kB)

Betänkande 1998/99:FiU23

Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för sin förvaltning under 1998. Riksdagen ställde sig också bakom fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens resultat samt fastställde Riksbankens balansräkning och resultaträkning.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:FiU23 (doc, 307 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:96

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:96 Onsdagen den 19 maj Kl. 09.00 17.56 19.00 21.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Redogörelse 1998/99:RFK1 till konstitutionsutskottet Motion 1998/99:Sk35 till skatteutskottet 2 Förnyad

1999-05-19

Riksdagens protokoll 1998/99:96 (pdf, 1629 kB)

Betänkande 1998/99:TU12

Telelagen anpassas till EG-direktiv på telekommunikationsområdet med syftet att uppnå en öppen och effektiv tillgång till telenäten och till de tjänster som tillhandahålls i näten. Teleabonnenterna får genom riksdagens beslut ett stärkt integritets- och konsumentskydd. Krav införs bl.a. på att uppgifter om telefonsamtal ska, med vissa undantag, utplånas eller avidentifieras. Regler införs vidare om vad abonnemangsvillkor ska innehålla och det blir möjligt att lämna närmare föreskrifter om nummerpresentation, vidarekoppling och kataloguppgifter. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-05-19 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:TU12 (doc, 141 kB)

Betänkande 1998/99:TU11

Riksdagen godkände regeringens förslag om den postala infrastruktur som samtliga postbefordringsföretag måste ha tillgång till på lika villkor för att på ett effektivt och tillförlitligt sätt kunna fullgöra sina uppdrag. Regeringen utser en postoperatör som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst, i dag Posten AB, att också tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Postoperatörerna blir skyldiga att hålla sina postboxar, och andra anläggningar för postöverlämning till mottagare, tillgängliga för varandra. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda dels frågan om tillgång till adressändringssystemet, dels frågan om att tillföra postlagen en definition av begreppet postal infrastruktur.


Justering: 1999-05-19 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:TU11 (doc, 199 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:95

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:95 Tisdagen den 18 maj Kl. 14.00 16.27 18.00 19.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ledighet, m.m. Talmannen meddelade att Erik Åsbrink s ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 14 maj-16 juni 1999. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde

1999-05-18

Riksdagens protokoll 1998/99:95 (pdf, 841 kB)

Betänkande 1998/99:NU13

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om svensk handelspolitik inför en ny WTO-runda. Skrivelsen behandlar bl.a. frågeställningar inför kommande förhandlingar i Världshandelsorganisationen (WTO) samt förutsättningarna för en överenskommelse om ett multilateralt investeringsavtal i dessa förhandlingar.


Justering: 1999-05-18 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:NU13 (doc, 235 kB)

Betänkande 1998/99:NU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel.


Justering: 1999-05-18 Debatt: 1999-06-01

Betänkande 1998/99:NU12 (doc, 122 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:94

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:94 Måndagen den 17 maj Kl. 14.00 14.09 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 4, 5, 6 och 7 maj. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid fråge- stunden torsdagen den 20 maj

1999-05-17

Riksdagens protokoll 1998/99:94 (pdf, 397 kB)

Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna 1998:1602 om uppskov med beskattning av andelsöverlåtelser i koncerner KÖL1947:576 om statlig inkomstskatt SIL


Utskottsberedning: -1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:KrU11

Kasinospel får anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999. Tillstånd till kasinospel ska endast ska få ges till statliga företag. Det ska få finnas högst sex kasinon. Under den första tiden avses dock högst fyra kasinon öppnas. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens förslag om ändringar i lotterilagen beträffande varuspelsautomater och värdeautomater. Beslutet innebär bl.a. att spel på varuspelsautomater ska få anordnas endast i samband med offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande. Vidare ska spel på värdeautomater få anordnas även i samband med bingospel och det ska inte längre utgå någon skatt på spel på varuspelsautomater. Högsta värdet av vinsten på värdeautomater sänks till ca 500 kronor (basbeloppsreglerat). Hela beloppet får lösas in mot kontanter.


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-28

Betänkande 1998/99:KrU11 (doc, 278 kB)

Betänkande 1998/99:FöU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om försvarspolitiken i den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Riksdagen delar regeringens bedömning om det för Sverige i grunden positiva säkerhetspolitiska läget. Ett invasionshot syftande till ockupation av Sverige ter sig inte möjligt under de närmaste tio åren, förutsatt att vi har en grundläggande försvarsförmåga. Försvarsplaneringen bör inte som förr bindas till femårsperioder. Riksdagen ställde sig därför bakom regeringens förslag att nästa försvarsbeslutsperiod ska vara treårig och omfatta åren 2002-2004. De ekonomiska ramarna för de återstående åren i försvarsbeslutsperioden 1997-2001, som riksdagen tidigare beslutat om, bör ligga fast. Det gynnsamma säkerhetspolitiska läget motiverar däremot att utgifterna för totalförsvarsändamål sänks från och med 2002. Riksdagen ansluter sig till den av regeringen föreslagna inriktningen av försvarspolitiken. (Se även 1998/99:UFöU1 .)


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:FöU5 (doc, 582 kB)

Betänkande 1998/99:BoU10

Tio riksdagsledamöter hade begärt att lagförslaget om kvalificerad majoritet vid omvandling av hyresrätter till bostadsrätter med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skulle vila i minst 12 månader då det avsåg sådana fri- och rättigheter som avses i första stycket i samma paragraf. Riksdagen beslutade att konstitutionsutskottet skulle pröva om dessa bestämmelser var tillämpliga på lagförslaget.


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:BoU10 (doc, 111 kB)

Motion 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998 Regeringens skrivelse med utvärdering av Riksgäldskontorets skuldförvaltning är den första i sitt slag. Den utgör ett viktigt inslag


Utskottsberedning: -1998/99:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Riksdagens protokoll 1998/99:93

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:93 Fredagen den 7 maj Kl. 9.00 11.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Anmälan om fördröjda svar på interpella- tioner Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 1998/99:301 Till riksdagen Interpellation 1998/99:301 av Roy Hansson

1999-05-07

Riksdagens protokoll 1998/99:93 (pdf, 609 kB)

Motion 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor 1 Inledning 27 2 Moderata utgångspunkter 27 3 Forskningens omfattning, inriktning och fördelning 29 3.1 Forskningens omfattning 29 3.2 Alla högskolor behöver en egen profil 30 3.3 Forskarutbildningen


Utskottsberedning: -----------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Grundforskningens nytta och värde Strävan efter ny kunskap är en av de egenskaper som kännetecknar människan. Under århundraden har hon drivits att öka sin kunskap om den omgivande världen, såväl


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub10 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub10 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Inledning Propositionen tar upp statens ansvar och uppgifter samt formerna för forskningspolitiken. Därtill behandlas forskningens omfattning, inriktning och fördelning. Ett särskilt avsnitt ägnas


Utskottsberedning: --------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation