Dokument & lagar (214 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC3

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör ärenden

1999-09-23

Motion 1998/99:A15 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:A15 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Företagshälsovård har en lång tradition i Sverige. Redan under 1600-talet fanns läkare och fältskärer som ägnade sig åt att förebygga ohälsa hos gruvarbetare. I och med det industriella genombrottet på


Utskottsberedning: -----1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A14 av Stefan Attefall (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:A14 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Bakgrund I propositionen föreslås en ny bestämmelse om företagshälsovården i 3 kap. i arbetsmiljölagen 1977:1160 samt ändringar i 9 lagen 1993: 1651 om läkarvårdsersättning och 9 1993:1652 om ersättning


Utskottsberedning: -1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A13 av Sven-Erik Sjöstrand (v)

Motion till riksdagen 1998/99:A13 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Företagshälsovård och arbetsmiljö Regeringen föreslår i propositionen en smärre förändring av lagtexten om företagshälsovården. Vänsterpartiet ser med oro på den negativa utvecklingen av arbetsmiljö-


Utskottsberedning: ------1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A12 av Mikael Odenberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:A12 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Inledning Problemen inom dagens företagshälsovård sammanhänger främst med regelsystem som leder till att konkurrensneutralitet inte kan upprätthållas mellan olika vårdgivare. Skillnader i ersättningsregler


Utskottsberedning: -----1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:AU9

En ny lag om utstationering av arbetstagare träder i kraft den 16 december 1999. Med utstationering avses vissa fall av gränsöverskridande anställningsförhållanden. Den nya lagen är föranledd av EG:s s.k. utstationeringsdirektiv. Syftet är att samordna medlemsstaternas lagstiftning så att det kan fastställas en kärna av tvingande regler för minimiskydd då företag låter egen personal från hemlandet tillfälligt arbeta i ett annat land där företaget utför t.ex. entreprenaduppdrag.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:AU9 (doc, 75 kB)

Motion 1998/99:A11 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:A11 av Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare Propositionen behandlar frågan om ett EG-direktiv som reglerar frågor kring utstationering av arbetstagare. Att direktivet införs är bra då det undanröjer oklarheter både vad gäller svensk arbetskraft


Utskottsberedning: -1998/99:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:AU8

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utan dröjsmål föreslå en ändring i turordningsreglerna i anställningsskyddslagen så att undantag får göras för totalt två personer i företag med mindre än tio anställda. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (m, kd, mp).


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:AU8 (doc, 207 kB)

Betänkande 1998/99:AU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna behandlar bl.a. frågan om tidsmässig begränsning av ersättningsrätten, den s.k. bortre parentesen, försäkringens finansiering, arbetsvillkoret, avstängningsregler och ersättning vid deltidsarbetslöshet. Motionerna avslog bl.a. med hänvisning till den projektgrupp som nyligen tillsatts av Näringsdepartementet med uppgift att utreda en framtida arbetslöshetsförsäkring.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:AU7 (doc, 189 kB)

Betänkande 1998/99:AU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med förslag som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Motionerna behandlar bl.a. inriktningen av jämställdhetspolitiken, lönediskriminering och löneskillnader mellan kvinnor och män, attitydpåverkande insatser, kvotering, jämställdhetsmärkning, meriter vid ansökan om arbete eller utbildningsplats, mansrollen och insatser för kvinnor inom arbetsmarknadspolitiska program.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:AU6 (doc, 209 kB)

Betänkande 1998/99:AU4

Tre nya lagar mot diskriminering i arbetslivet träder i kraft den 1 maj 1999. Lagarna avser diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, av funktionshindrade och på grund av sexuell läggning. Förbudet mot diskriminering omfattar både rekryteringsförfarande och arbetsgivarens beslut om befordran, utbildning för befordran, tillämpning av löne- och andra anställningsvillkor, arbetsledningsbeslut och beslut om uppsägning, avskedande, permittering eller annan ingripande åtgärd. Arbetsgivare blir vidare skyldiga att utreda och åtgärda trakasserier arbetstagare emellan. Lagen mot etnisk diskriminering innehåller även regler om skyldighet för en arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Tre ombudsmän blir ansvariga för att lagen följs: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen och en nyinrättad myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Riksdagen beslutade att uppgifterna för DO utanför arbetslivet ska regleras i en särskild lag i stället för, som regeringen föreslagit, i förordning. Riksdagen gav dessutom regeringen i uppdrag att i ett framtida utredningsarbete på sikt överväga möjligheterna att samordna diskrimineringslagarna.


Justering: 1999-02-16 Debatt: 1999-03-03

Betänkande 1998/99:AU4 (doc, 593 kB)

Betänkande 1998/99:AU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om arbetstidsfrågor. Motionerna behandlar bl.a. frågor om arbetstidsförkortning och flexibilitet i regelsystemen. Även övertidsfrågan tas upp i motionerna.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-18

Betänkande 1998/99:AU5 (doc, 180 kB)

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)

Proposition 1998/99:138

Regeringens proposition 1998/99:138 Ändrade bestämmelser för överprövning av vissa personalärenden Prop. 1998/99:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:AU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:120

Regeringens proposition 1998/99:120 Företagshälsovård Prop. 1998/99:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny bestämmelse om företagshälsovård i 3 kap. arbetsmiljölagen


Utskottsberedning: ---1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:90

Regeringens proposition 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare Prop. 1998/99:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om utstationering av arbetstagare.


Utskottsberedning: -1998/99:AU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:AU1

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens budgetförslag för kontantstödet vid arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiken, arbetslivet, jämställdhetsområdet och statliga arbetsgivarfrågor. Försöksverksamheten med den s.k. aktivare användningen av arbetslöshetsersättningen förlängs t.o.m. utgången av september 1999. Arbetsförmedlingarna får resurser för tillfällig personalförstärkning. Åtgärderna arbetsplatsintroduktion (API) och Arbetslivsutveckling (ALU) ersätts av en ny åtgärd, arbetspraktik. Den som anordnar praktiken ska, enligt regeringens förslag, betala ett finansieringsbidrag till staten på 3 000 kr per månad och deltagare med undantag för vissa grupper deltagare och för anordnare som är ideella organisationer. Riksdagen beslutade om ytterligare ett undantag. Ett lägre finansieringsbidrag, 1 000 kr, ska gälla för deltagare som varit långtidsinskrivna när anordnaren är staten, en kommun eller ett landsting. Offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) kommer att fasas ut. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av detta: Arbetsmarknadsåtgärderna ska kunna anpassas särskilt för de äldre, t.ex. genom längre anvisningstider eller genom att en åtgärd avlöses av en annan. Riksdagen ställde sig bakom övriga regeringsförslag: Flyttningsbidrag för arbetslösa som söker arbete i övriga nordiska länder. Förstärkt försäkringsskydd för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Egenföretagare med stora kommunikationssvårigheter kan få ett förhöjt bidrag till arbetsbiträde. JämO får en förstärkning med 2 miljoner kronor för tillsynen av jämställdhetslagens regler om löneskillnader.


Justering: 1998-11-26 Debatt: 1998-12-17